Boşanma

Terditli Boşanma Davasında Karar Aşaması

“Terditli dava” başlıklı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 111, davacının tek dava içerisinde aynı davalıdan birden fazla talepte bulunmasına imkan tanımaktadır. Terditli dava MADDE 111- (1) Davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır….

Genel Sebeple Boşanma Davasında Hakaretin İçeriği ile Zamanının İspatı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması dayanağı ile açılan boşanma davalarında en sık ileri sürülen boşanma nedeni, davalının davacıya hakaret etmesidir. Hakaret gibi sözden ibaret eylemleri ileri süren taraf, diğer iddialarda olduğu gibi bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Göstereceği delillerle kendisine hakaret edildiğini açık bir şekilde ispat etmeyen tarafı iddiası kabul edilmeyecek, başka bir iddia yoksa, bu…

Boşanma Davasının İstinaf İncelemesinde İnceleme Sınırının Aşılması

Çekişmeli boşanma davalarında çoğunlukla taraflardan birisi(ya da her ikisi de) karardan ya da kararın bir kısmından memnun olmadıkları için ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmektedirler. İlk derece mahkemesinin kararına yapılan bu itirazı değerlendirecek olan Bölge Adliye Mahkemesi karar verirken herhangi bir sınıra tabi midir? Sorunun cevabı Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2020/1012 E., 2020/2332 K. ve…

Yeni Evlilerde Boşanma Süreci

Evlenmeyi düzenlediği gibi boşanmayı da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu düzenlemiştir. Boşanmanın nedene bağlı olması gerekliliğini kabul eden yasaya göre iradenin boşanmaya yönelmiş olması, boşanmayı sağlamaya yetmemektedir. Özel boşanma nedenlerinden ya da genel boşanma nedeninin ispatlanamadığı davadaki boşanma talebi ve dava reddolacaktır. Davada hakim, tarafların kabulleri ile bağlı değildir(TMK 166/3 hariç). Çünkü evlilik birliği kamusal…

Boşanma Sonrası Çocukla Görüşmeye İlişkin Düzenlemeler

Ana ve baba, evlilik devam ettiği sürece çocuk üzerindeki velayet hakkını beraber kullanırlar. Ana veya babadan velayetin alınabilmesi için yasal bir gerekçe bulunmalıdır. Evlenme ile kurulmuş ortak hayata son verilmişse ya da ayrılık halinin bulunması durumunda hakim, çocuğun velayetini ana ya da babaya verebilir. Çocuğun ana ve babası evli değilse, velayet hakkı anadadır. Ana ya…

Soru – Cevap: Eşim Boşanmak İstiyor Ben İstemiyorum Ne Yapmalıyım?

Evlilik, tarafların iradelerinin evlenmeye yönelik olması ve kanunun belirlediği şekil şartlarının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Evlenmenin şartları konusunda bu hususlara değinilmişti. Yaş, ehliyet gibi niteliklerin karşılanması halinde evlenmek oldukça kolaydır ve bir başvuru ile gerçekleşmektedir. Ancak evliliğin karşıtı olarak düşünülebilecek olan boşanma yani evliliğin taleple sonlandırılması, evlilik kadar kolay değildir. Boşanmayı düzenlenen Türk Medeni Kanunu(TMK),…

Boşanma Vekaletnamesi Nedir? Boşanma Davası Vekaletnamesi Örneği

Vekaletname Nedir? Vekaletname, bir kimsenin(müvekkil) başka bir kimseye(avukata) verdiği temsil yetkisinin ne olduğu ile kapsamını açıklayan, noter tarafından düzenlenmiş belgedir. Vekaletname ile vekalet sözleşmesini birbirine karıştırmamak gerekir. Vekaletnamede tek tarafın irade açıklaması söz konusu iken vekalet sözleşmesinde iki taraflı bir işlem bulunmaktadır. Vekalet sözleşmesi kaynağını Türk Borçlar Kanunu madde 502-504’ten alır. Vekalet sözleşmesi yasanın tanımına…

Soru – Cevap: Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu madde 166/3 uyarınca eşlerin boşanma ve boşanmanın fer’ileri ile ilgili konularda mutabakata vararak beraber ya da bir eşin başvurusu ile gerçekleşebilen boşanma çeşididir. Anlaşmalı boşanmayı diğer boşanmalardan ayıran temel farklılık, boşanma ve boşanmanın yan unsurları ile ilgili düzenlemelere eşlerin karar vermesidir. Genel veya özel boşanma nedenlerine dayalı boşanmalarda hakim bu…

Aldatmalı Boşanma Davası: Zina ve Sadakatsizlik Arasında Fark

Boşanma davası açabilmek için Türk Medeni Kanunu(TMK) madde 167 uyarınca bir boşanma nedeni gereklidir. Hukuk sistemimizde kişiler irade açıklamaları ile evlenebilmekte ancak aynı yöntemle boşanamamaktadırlar. Boşanma nedenleri TMK’da özel ve genel boşanma nedenleri olarak yer almaktadır. Özel boşanma nedenleri sırasıyla zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,…

Boşanma Davasında Yetki ve Görev

Eşin, boşanma ya da ayrılık davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu(TMK) madde 167 uyarınca boşanma nedeninin varlığına ihtiyacı açıktır. Maddeye göre boşanma davası açmaya hakkı olan eş dilerse boşanma dilerse de ayrılık davası açabilecektir. Dava açabilmek için ise boşanma nedeni bulunmalıdır. Bunlar önceki yazılarda, özel ve genel boşanma nedenleri olarak açıklanmıştı. Dava açılırken dikkat edilmesi…

Boşanma ile Çocuğa Bağlanacak İştirak (Katılım) Nafakası

Önceki yazılarda bahsedildiği üzere evlenme irade açıklamasına bakarken boşanma oldukça ayrıntılı hususları içermektedir. Türk Medeni Kanunu boşanma ile ilgili düzenlemeleri yaparken boşanmanın fer’ilerini, boşanmaya bağlı ayrıntıları, da düzenlemiştir. Bu bağımlı ayrıntılardan birisi de müşterek çocuğa bağlanacak nafakadır. İştirak (Katılım) Nafakası Nedir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu “Çocuklar Bakımından Ana  ve Babanın Hakları” başlığı altında yer…

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası ile Tazminat ve Süreler

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Zina sebebiyle boşanma davası, eşi zina yapan eşin mevcut evliliği sonlandırmak için mahkemeye başvurması ile ortaya çıkan davadır. Zina, eşler için ağır kusur olması nedeniyle yasada özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Zira evlilik, eşlerin sadakati üzerine kurulu bir müessesedir. Bunun aksine davranışların evliliği ortadan kaldırmasını beklemek doğaldır. Türk Medeni Kanunu madde…

Boşanma Davası Açılışı ve Uyulması Gerekli Zorunlu Şartlar

Boşanma Davası Nedir? Boşanma davası, mevcut evliliğini devam ettirmek istemeyen eşin mahkemeden evliliğin sonlandırılmasını talep ettiği davadır. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için Türk Medeni Kanunu’nca aranan şartların mutlaka davada yer almış olması ve iddiaların ispat edilmesi gerekir. Yazı başlangıcında belirtmek gerekir ki boşanma davası, çoğu durumda salt boşanmadan ibaret değildir. Boşanma ile ilgili karar, boşanma davası sonucunda…

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nelerdir? Protokol Nasıl Hazırlanmalıdır?

Türk Medeni Kanunu, evlenmeyi düzenlediği gibi, evliliği sona erme nedenlerinden birisi olan boşanmayı da düzenlemiştir. Boşanma sebepleri, kanunun ikinci bölümünde yer almaktadır. Yasa öncelikle özel boşanma nedenlerini saymış, son olarak da genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin sarsılmasınının unsurlarını ortaya koymuştur. Anlaşmalı boşanma, bu genel boşanma sebepleri maddesinin üçüncü fıkrasında yer bulmaktadır. Madde metni şu…

Boşanma Davasında Çocuk Hakkında Ortak Velayet Kararı Verilebilir mi?

Boşanma davalarında en önemli husus şüphesiz ki boşanmanın gerçekleşmesi halinde çocuk ile taraflar arasında ilişkinin nasıl düzenleneceğidir. İlk değerlendirilmesi gereken konu, çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceğidir. Türk Medeni Kanunu’na Göre Durum Bu konuda yasa metni bize yol göstermekteydi. Evlilik devam ettiği sürece çocuğun velayetinin ana ve babaya ait olduğunu söyleyen Türk Medeni Kanunu madde 336…

Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Her ne kadar halk arasında iddet müddeti, iddet süresi gibi kavramlar kullanılsa da, hukukumuza göre bu durumun adı “Kadın İçin Bekleme Süresi”dir. Kadın için bekleme süresi, Türk Medeni Kanunu madde 132’de düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir; Madde 132 – Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki…

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması(Fiili Ayrılık) Nedeniyle Boşanma

Önceki yazılarımızda boşanma sebeplerinden bahsedilmişti. Bu sebeplerden birisi dayanak gösterilen boşanma davasının yargılaması neticesinde, boşanmaya karar verilebileceği gibi, boşanma talebi reddolunabilir. Talebin reddedildiği durumda ne olacaktır? Aralarında var olan anlaşmazlıklar ortadan kalkacak mıdır? Bu anlaşmazlıkların üzerine bir de boşanma davası yaşanmış iken, tarafların evlilik birliğini devam ettirmeleri her durumda mümkün değildir. Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma…

Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma

Halk dilinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu madde 166’da düzenlenmiş, genel boşanma nedenidir. Özel boşanma nedenleri olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı şeklindeki özel boşanma nedenleri hakkında bilgiler verilmişti. Özel boşanma nedenlerinde, sebebin…

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Türk hukuk sistemi, eşlerin boşanabilmelerini tarafların iradelerine bırakmamıştır. Yani evlenme şartlarını taşıyan kişiler irade açıklamaları ile evlenebilirken, boşanma aşamasına gelindiğinde yasanın saydığı boşanma nedenleri ile bağlılardır. Bu nedenlerden herhangi birine uygunluk yoksa boşanma da gerçekleşemeyecektir. Yasanın 166/3’üncü maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda taraf iradelerinin yeterli olduğu düşüncesine kapılmak da doğru değildir. Zira burada…

Terk Nedeniyle Boşanma Davası – Süreler ve İhtarname

Eşlerin Birlikte Yaşama Zorunluluğu Evliliği düzenleyen Türk Medeni Kanunu, madde 185’de evlenme ile evlilik birliğinin kurulmuş olacağını belirtmiştir. Evlenme engelleri ve evlenme ile ilgili diğer konulara “Evlenmenin Şartları, Evlenme Engelleri, İddet Müddeti ve Batıl Olan Evlenmeler” başlıklı konuda değinilmişti. Madde 185/3’de yasa koyucu, eşlerin yükümlülüklerini sayarken birlikte yaşamayı da zorunluluk olarak dile getirmiştir. Buna göre…

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedir? Haysiyetsiz hayat sürme ile kastedilen, toplumun ahlaki nitelemelerine göre şeref, haysiyet, namus, gibi kavramlara aykırı şekilde yaşamaktır. Soyut kavramlar olmaları nedeniyle her olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak genel kabulle, toplumca kabul edilmeyen çalışma hayatı(genelev işletmek gibi) ya da uyuşturucu bağımlısı olmak, kumarbazlık, eşi dışındaki erkeklerle düşüp kalkmak, gibi özellikler haysiyetsiz…

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu, boşanma nedenlerini saymıştır. Sayılı bu boşanma sebepleri, özel ve genel boşanma nedenleri olarak ayrılmaktadır. Genel boşanma nedenine ilişkin bilgilere şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası konusunda yer verilmiştir. Özel boşanma nedenlerinden olan zina sebebi ile boşanma ile hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma incelenmişti. İşbu yazıda ise, bir diğer…

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? Boşanma Kararırın Tanıması ve Tenfizi

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? Tanıma ve tenfiz davası, en basit açıklama ile yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararırın alınması amaçlı açılan davadır. Hukuki terimler olan tanıma ve tenfiz, Milletletarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun’da düzenlenmişlerdir. Düzenlemenin çıkış noktası, “yabancı bir mahkemede verilen kararın, Türkiye…

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu boşanma nedenleri özel ve genel boşanma nedenleri olarak düzenlemiştir. Özel boşanma nedenleri, ilgili vak’a ispat edildiği takdirde boşanma kararı verilen, evliliğin devamının mümkün olup olmadığına bakılmayan nedenlerdir. Yasanın 162’nci maddesinde, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış başlığı ile düzenlenen boşanma nedeni kendi içerisinde üç ayrı özel boşanma nedenini barındırmaktadır. Boşanma…