Arşiv

TCK 15 – Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması

TCK 15, bir fiilin soruşturulması için ilgili suça belli bir ceza miktarının şart koşulduğu hallerde, ceza miktarının nasıl hesaplanacağını belirlemektedir. TCK 15 Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanmasıMadde 15- (1) Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hallerde ceza, soruşturma evresinde ileri sürülen kanuni ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sınırı ve kanuni hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önünde bulundurularak hesaplanır.

TCK 14 – Seçimlik Cezalarda Soruşturma

TCK 14, TCK madde 11 ve 12 için bir sınırlama getirmektedir. Buna göre eğer suçun yasadaki cezası hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanmasında seçim hakkı tanıyorsa, bu fiil için soruşturma ve kovuşturma yapılamayacaktır. Madde gerekçesine göre hapis ve adli para cezası arasında hakime seçim tanıyan fiiller, genellikle korkulacak derecede tehlike yaratmayan türde oldukları…

TCK 13 – Diğer Suçlar

TCK 13, TCK 11 ve TCK 12’de düzenlenen kurallara istisna getirmektedir. Buna göre TCK 13’de sayılan suçlar için TCK 11 ve 12’de belirlenen sınırlamalara bakılmadan Türk kanunları uygulanacaktır. TCK 13 Diğer suçlar Madde 13- (1) Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde, Türk kanunları uygulanır: a) İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer…

TCK 12 – Yabancı Tarafından İşlenen Suç

TCK 12, yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlenen suçlarla ilgili hangi hallerde Türk mahkemelerinde yargılama yapılacağını düzenlemiştir. TCK 12 Yabancı tarafından işlenen suç Madde 12- (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye’de…

TCK 11 – Vatandaş Tarafından İşlenen Suç

Türk ceza kanunlarının kişi bakımından uygulanması ile ilgili bir düzenleme olan TCK 11’in uygulanabilirlik şartları şunlardır: Fail Türk vatandaşı olmalıdır. Suç, TCK madde 13’de belirtilen suçlardan olmamalıdır. Zira bu suçlar özel önem adledilmiş suçlardır. Suçun türk kanunlarındaki cezasının alt sınırı 1 yıldan az olmamalıdır. Suç yabancı ülkede işlenmiş olmalıdır. Fail Türkiye’de bulunmalıdır. Yabancı ülke bu…

TCK 10 – Görev Suçları (Yabancı ülkede Türk memurların işlediği suçlar)

TCK 10, Türk ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin genel kuralı genişleterek, yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olanların bu işleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarla ilgili yargılamanın Türk mahkemelerinde yapılacağına hükmetmektedir. TCK madde 10’a göre: Suç yabancı ülkede işlenmelidir, Suçu, Türkiye namına memuriyet veya gören üstlenmiş kişi işlemiş olmalıdır, Suç, bu memuriyet…

TCK 9 – Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi

Türk Ceza Kanunu madde 8’de yer alan mülkilik ilkesi ile bağlantılı olan TCK 9, Türkiye’de işlenen bir suçun faili yabancı ülkede bu fiili nedeniyle yargılanırsa ne olacağını düzenlemektedir. TCK madde 9’a göre: Suç Türkiye’de işlenmiş olmalıdır, Suçu işleyenin Türk vatandaşı olup olmaması önemli değildir, Failin yabancı ülkede hüküm giymesi önemli değildir, Fail Türkiye’de yargılanır. Fail…

TCK 8 – Yer Bakımından Uygulama

Yer bakımından uygulanmayı düzenleyen TCK 8, nerede gerçekleşen fiiller için Türk Ceza Kanununun uygulanacağını belirlemektedir. Madde oldukça önemlidir. Zira temelde bağımsız devletler, evrendeki her eylemi yargılamakta serbesttirler. Başka bir devlet ya da kişi, bir devletin bir eylemle ilgili yargılama yapmasına engel olamaz. Örneğin Türk mahkemeleri, Madagaskar’daki bir hakaret olayını yargılayıp, suçu işleyene ceza verebilir. Bu…

TCK 7 – Zaman Bakımından Uygulama (Türk Ceza Kanununu)

Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulanmasını düzenleyen TCK madde 7, suç sayılan fiilin işlendiği an ile ceza ya da sonradan değişen kanunla evvelden verilmiş karar arasındaki bağlantıyı kurmakta, infazı etkileyebilmektedir. Zaman bakımından uygulamada temel kural, fiilin işlendiği anda geçerli olan kanunun uygulanmasıdır. Kanunilik ilkesi ile de bağlantılı olarak TCK 7’ye göre, işlendiği anda suç sayılmayan…

TCK 6 – Tanımlar (Türk Ceza Kanunu)

TCK 6 Tanımlar Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi, b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi, c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi, d) Yargı görevi yapan deyiminden;…