Boşanma Davası

Evi Terk Eden Eşe Gönderilen Eve Dön İhtarının Affetme Niteliği

Türk Medeni Kanunu madde 164’te düzenlenen ve özel bir boşanma nedeni olan terk, mutlak boşanma nedenidir. Dolayısıyla eşin evi terk ettiğinin ispatı halinde boşanma kararı verilecek, terkin evliliği çekilmez kılıp kılmadığı araştırılmayacaktır. Terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için TMK madde 164/2, öncelikle terk eden eşe ihtar gönderilmesi gerektiğine hükmetmektedir. Bu ihtar ile evi terk eden…

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmanın fer’ilerinden olan maddi ve manevi tazminat, boşanma davasının özenle araştırılması ve sonuca bağlanması gereken talepleri arasında yer alırlar. Boşanmada maddi ve manevi tazminat, birbirinden tamamen bağımsız ve dayanakları farklı taleplerdir. Her iki tazminat talebinin sebebinin ortaya konularak ispat edilmesi gereklidir. Boşanmaya karar veren ve kusursuz olduğunu düşünen eşin boşanırken ne kadar maddi-manevi tazminat alabileceği…

Boşanma Davasını Hangi Eş Açabilir?

Boşanma davasını kim açabilir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bazen boşanma davası açmanın bir kusur olarak görülebileceği, bazen de karşı tarafın önce davranarak dava açması halinde geç kalınacağı gibi temelden yoksun düşünceler oluşabilmektedir. Bu nedenle konumuzda, boşanma davasını kimin açabileceğisorusuna yanıt verilmeye çalışılacaktır. Boşanma Davasını Hangi Eş Açabilir? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, her eş boşanma davası…

Terditli Boşanma Davasında Karar Aşaması

“Terditli dava” başlıklı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 111, davacının tek dava içerisinde aynı davalıdan birden fazla talepte bulunmasına imkan tanımaktadır. Terditli dava MADDE 111- (1) Davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır….

Genel Sebeple Boşanma Davasında Hakaretin İçeriği ile Zamanının İspatı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması dayanağı ile açılan boşanma davalarında en sık ileri sürülen boşanma nedeni, davalının davacıya hakaret etmesidir. Hakaret gibi sözden ibaret eylemleri ileri süren taraf, diğer iddialarda olduğu gibi bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Göstereceği delillerle kendisine hakaret edildiğini açık bir şekilde ispat etmeyen tarafı iddiası kabul edilmeyecek, başka bir iddia yoksa, bu…

Boşanma Davasının İstinaf İncelemesinde İnceleme Sınırının Aşılması

Çekişmeli boşanma davalarında çoğunlukla taraflardan birisi(ya da her ikisi de) karardan ya da kararın bir kısmından memnun olmadıkları için ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmektedirler. İlk derece mahkemesinin kararına yapılan bu itirazı değerlendirecek olan Bölge Adliye Mahkemesi karar verirken herhangi bir sınıra tabi midir? Sorunun cevabı Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2020/1012 E., 2020/2332 K. ve…

Yeni Evlilerde Boşanma Süreci

Evlenmeyi düzenlediği gibi boşanmayı da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu düzenlemiştir. Boşanmanın nedene bağlı olması gerekliliğini kabul eden yasaya göre iradenin boşanmaya yönelmiş olması, boşanmayı sağlamaya yetmemektedir. Özel boşanma nedenlerinden ya da genel boşanma nedeninin ispatlanamadığı davadaki boşanma talebi ve dava reddolacaktır. Davada hakim, tarafların kabulleri ile bağlı değildir(TMK 166/3 hariç). Çünkü evlilik birliği kamusal…

Boşanma Sonrası Çocukla Görüşmeye İlişkin Düzenlemeler

Ana ve baba, evlilik devam ettiği sürece çocuk üzerindeki velayet hakkını beraber kullanırlar. Ana veya babadan velayetin alınabilmesi için yasal bir gerekçe bulunmalıdır. Evlenme ile kurulmuş ortak hayata son verilmişse ya da ayrılık halinin bulunması durumunda hakim, çocuğun velayetini ana ya da babaya verebilir. Çocuğun ana ve babası evli değilse, velayet hakkı anadadır. Ana ya…

Soru – Cevap: Eşim Boşanmak İstiyor Ben İstemiyorum Ne Yapmalıyım?

Evlilik, tarafların iradelerinin evlenmeye yönelik olması ve kanunun belirlediği şekil şartlarının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Evlenmenin şartları konusunda bu hususlara değinilmişti. Yaş, ehliyet gibi niteliklerin karşılanması halinde evlenmek oldukça kolaydır ve bir başvuru ile gerçekleşmektedir. Ancak evliliğin karşıtı olarak düşünülebilecek olan boşanma yani evliliğin taleple sonlandırılması, evlilik kadar kolay değildir. Boşanmayı düzenlenen Türk Medeni Kanunu(TMK),…

Boşanma Vekaletnamesi Nedir? Boşanma Davası Vekaletnamesi Örneği

Vekaletname Nedir? Vekaletname, bir kimsenin(müvekkil) başka bir kimseye(avukata) verdiği temsil yetkisinin ne olduğu ile kapsamını açıklayan, noter tarafından düzenlenmiş belgedir. Vekaletname ile vekalet sözleşmesini birbirine karıştırmamak gerekir. Vekaletnamede tek tarafın irade açıklaması söz konusu iken vekalet sözleşmesinde iki taraflı bir işlem bulunmaktadır. Vekalet sözleşmesi kaynağını Türk Borçlar Kanunu madde 502-504’ten alır. Vekalet sözleşmesi yasanın tanımına…