Avukat Erdem Akçay

İhbar Tazminatı ve Davası Nedir, Kimler Alabilir, Süresi ve Şartları Nelerdir?

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Mayıs 26, 2017

İş sözleşmesinin varlığı, işçi ya da işverenin sonsuza kadar bu sözleşme ile bağlı kalması gerektiği anlamını taşımaz. İşveren dilediği işçi ile işçi de istediği işverenle çalışma hakkına sahiptir. Bu nedenle iş sözleşmelerinin ortadan kaldırılmaları yani fesihleri mümkündür. İş sözleşmelerine ya da toplu iş sözleşmelerine, işverenin ya da işçinin sözleşmeyi fesih hakkını ortadan kaldıracak hükümler konulamaz. Ancak bu doğal hakkın varlığının da sınırları olmalıdır. Aksi halde işverenin işçi üzerinden mutlak bir baskısı oluşur. Bu baskıya boyun eğmeyen işçinin iş sözleşmesi de derhal sonlandırılır ve yerine başka işçi bulunur. Sanayi Devrimi’nin ilk dönemlerinde, iş sözleşmesinin feshinde sınır bulunmamaktaydı. Dolayısıyla işveren, iş arzının da yoğun olmasını fırsat bilerek işçilerini sürekli değiştirebilmekteydi. Ancak sistemin gelişmesi ve işçi haklarının gündeme gelmesi ile iş sözleşmesinin feshine de sınırlamalar getirildi. Şüphesiz bu sınırlamaları yalnızca işçiyi koruyan koruma mekanizmaları olarak görmek doğru değildir. Bu sınırlamalar işvereni de korumaktadır. Örneğin, uzun süre iş yoğunluğu düşük şekilde çalışan ve ücretini eksiksiz alan işçinin, iş yoğunluğu birden arttığında iş sözleşmesini feshetmesinin de önüne geçilebilmektedir.

İşbu konuda, ihbar tazminatına konu olan İş Kanunu md. 17’deki fesih incelenecektir. İşçi ya da işverenin haklı nedenle fesih hakları, farklı bir başlık altında değerlendirilecektir.

İş Kanunu md. 17‘de düzenlenen fesih, süreli, bildirimli fesihtir. İlgili yasa ile işveren ve işçiye, iş sözleşmesini fesih hakkı vermektedir. Ancak iş sözleşmesi mutlaka belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olmalıdır. Dolayısıyla belirli süreli iş sözleşmelerinde süreli fesih söz konusu değildir. Ayrıca bir fesih bildirimi bulunmalıdır. Fesih bildiriminin özellikleri:

 • bozucu yenilik doğuran,
 • belirli süre geçmesi ile iş sözleşmesini sonlandıran,
 • karşı tarafa yöneltilmesi mecburi olan,
 • tek taraflı,

irade açıklamasıdır. Devamla bu bildirim:

 • karşı tarafın kabulüne ihtiyaç duymaz, ulaşması yeterlidir,
 • açık, anlaşılır olmalıdır,
 • yazılı yapılmalıdır.

Fesih bildirimi ile kastedilen, iş sözleşmesini sonlandırma niyetinde olan tarafın diğer tarafa, bu niyetini bildirmesidir. Dikkat edilmesi gereken husus, bildirimin yapılması ile değil, bildirim süresinin sonlanması ile iş sözleşmesinin fesh edilmiş sayılacağıdır. Örneğin, 9 aylık çalışması bulunan işçinin iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen işveren, işçiye yazılı olarak, “İş sözleşmeni sonlandıracağım. Çalışma sürene göre, bu bildirimimden itibaren 4 hafta bildirim süren mevcut. Bu süre içerisinde günlük 2 saat yeni iş arama iznini kullanabilirsin.”, demelidir.

Bildirimin İmzalanmaması Halinde Ne Olur?

Yasaya göre iş akdinin feshedileceğini yönelik bildirim, yazılı olarak yapılmalı ve bildirim karşı yana imzalatılmalıdır. Ancak karşı yan imzalamayabilir. Bu durumda bildirimi yapan, o yerde bir tutanakla durumu tespit etmelidir. Örneğin işverenin işçisine, iş akdini sürenin bitiminden sonra sonlandıracağını bildirmesi karşın bildirimi işçisi imzalamazsa, işveren durumu tespit edecek bir tutanak düzenlemeli ve tutanağı imza altına almalıdır.

İhbar Önelleri(Süreleri) Ne Kadardır?

İş Kanunu md. 17, çalışma sürelerine orantılı şekilde ihbar önelleri(süreleri) belirlemiştir. Buna göre iş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

feshedilmiş sayılacaktır. Örneğin, 17 aydır çalışan işçisinin iş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren, bu kararını bildirdiği tarihten itibaren 6 hafta daha işçisini çalıştırmak zorundadır. Hemen belirtmek gerekir ki, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile bu süreler artırılabilir ancak azaltılamaz.

İhbar Öneli İçerisinde İş İlişkisi Nasıl Devam Eder?

Temelde iş ilişkisinde bir değişiklik olmaz. Karşılıklı hak ve borçlar devam eder. Ancak yeni bir durum olarak işveren işçiye, günde 2 saatten az olmamak üzere iş arama izni vermek zorundadır. Üstelik bu süre ile ilgili işçinin ücreti, sanki bu sürede çalışmış gibi ödenmelidir.

Günlük 2 Saatlik İş Arama İzni Nedir, Nasıl Kullanılır?

İhbar süresi içerisinde işçi, yeni bir iş bulabilmek için günde en az 2 saat iş arama izni kullanır. İşçi eğer isterse bu süreleri topluca kullanabilir. Ancak bu yolu seçen işçi işverene durumu bildirmeli ve toplu izin kullanacağı dönemi, işten ayrılacağı günden öncesine denk getirmelidir.

Yeni İş Arama İzni Verilmezse Ne Olur?

İşveren eğer işçisine yeni iş arama iznini kullandırtmazsa ya da eksik kullandırırsa, işçinin hakettiği iş arama izin süresi ücretinin yanı sıra, çalıştığı sürenin ücretini de yüzde yüz zamlı olarak işçiye öder. Yani ücretinin 3 katını işçiye ödemek zorunda kalacaktır.

İşveren İhbar Süresine Uymazsa Ne Olur?

İşveren için yasa, bir hak tanımıştır. Buna göre işveren isterse, işçiyi bildirim süresinde çalıştırmayabilir. Ancak bu durumda bildirim süresine ilişkin ücreti peşin olarak işçiye ödemelidir. Bunu yapan işveren, iş sözleşmesini feshetmiş sayılır. İşverenin burada dikkat etmesi gereken bir husus da, ödeyeceği ücrete, ihbar süresinde işçinin alacağı ücret artışlarının da eklenmesi gerekliliğidir. Bununla birlikte eğer bildirim süresi içerisindeyken işveren, işçinin çalışmasını istemezse, ihbar süresine ilişkin tüm ücreti işçiye ödemek zorunda kalacaktır.

İşçi İhbar Süresine Uymazsa Ne Olur?

İşçi de bildirim süresine uymalı ve bu sürede çalışmasına devam etmelidir. Eğer bu sürede çalışmazsa ya da çalışmaya başladıktan sonra süre içerisinde çalışmayı bırakıp işyerini terk ederse, bildirim süresinin tamamına ilişkin ücreti işverene ödemek zorunda kalacaktır.

İşte, işverenin ya da işçinin ihbar süresine uymaması nedeniyle karşı yana ödemek zorunda kaldığı, işçinin bildirim süresine ilişkin tüm ücreti, ihbar tazminatı olarak adlandırılmaktadır.

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplanırken, İş Kanunu md. 17 son fıkraya bakılmalıdır. Fıkraya göre:

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

İhbar tazminatı, işçinin son brüt ücretine göre hesaplanmalıdır. Bu hesaba, son bir yıl içerisinde ödenen ve devamlılığı bulunan ikramiye toplamının, ihbar süresine denk gelen kısmı da katılmalıdır. Fazla çalışma ücreti, ihbar tazminatı hesabında değerlendirilmeyecektir. İhbar tazminatından gelir vergisi kesilirken, işçi ve işveren sigorta primi kesilemez.

İhbar Tazminatı Zamanaşımı ve Faiz Hesabı

İhbar tazminatı talep etme hakkı olan taraf, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde bu hakkını kullanmalıdır. İhbar tazminatında yasal faiz uygulanacaktır.

İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı İsteyebilir mi?

İhbar düzenlemesi, iş akdinin sonlandırılmasında pasif olan tarafı korumak için vardır. Yani iş sözleşmesinin sonlandırılmasında etkisi olmayan, bunu kabul etmek zorunda kalan işçi ya da işveren için ihbar tazminatı söz konusudur. Dolayısıyla istifa eden işçinin bir de işverenden ihbar tazminatı istemesi mümkün değildir.

İhbar Tazminatı Davası:

İhbar tazminatı talebi lan işçi ya da işveren, bu talebini bir dava ile ortaya koyar. İhbar tazminatı davası konu içerisinde anlatıldığı üzere bazı şartlara göre sonuçlandırılacaktır. Bunlar:

 • İhbar tazminatı davası, iş sözleşmesi sona erdikten sonraki 10 yıl içerisinde açılmalıdır. Aksi halde hak düşürücü süre nedeniyle ihbar tazminatı artık istenemez. Dolayısıyla ihbar tazminatı dava açma süresi en önemli bir husustur.
 • İş sözleşmesi işveren tarafından sonlandırılan ve ihbar süresinde çalıştırılmayan ya da bu süre içerisindeki bir tarihten sonra çalıştırılmayan işçi, ihbar tazminatı talep edebilir.
 • İşveren ise, işçinin iş sözleşmesini sonlandırması ve işe devam etmemesi nedeniyle ihbar tazminatını işçiden isteyebilir.

İhbar Tazminatı ile İlgili Ayrıntılar:

 • Emeklilik, ihbar tazminatına hak kazandırmaz.
 • Haklı nedenle fesihte ihbar tazminatı istenemez.
 • İhale süresi bitmeden bildirim süresi verilen işçinin bildirim süresi sonunda iş sözleşmesi sonlanmışsa, ihale süresinin bitimi ile tekrar ihbar süresi verilmez.
 • Yemek ve servis yardımı ihbar tazminatın hesabında dikkate alınır.
 • İşyerini devrinden sonra yapılan süreli fesihte eski işverenin sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kategori: İş Hukuku

109 Yorum

 • Feriha B***** diyor ki:

  1 kasim 2014-15 temmuz 2016ya kadar sigortalı çalışıp işvernle işsizlik parası alabilmek için anlasıp işten ayrildım.(kendileri ışten ayırmış gibi gösterildi).daha sonra 1 ocak 2017-9 eylül 2017ya kadar yine aynı işyerinde çalıştım kendi isteğimle ayrıldı.tazminat hakkım varmı varsa ne kadardır.ayrica işçilere 1 yılını doldurana tazminat veriyolar bana vermediler.heehangibir hak talep edebilirmiyim SAYGILARIMLA

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Kendi isteğinizle ayrılırken haklı bir sebep göstermediyseniz, kıdem tazminatı alamaz, ihbar tazminatı ödersiniz.

 • Leyla t***** diyor ki:

  Meraba ben 8 ay boyunca ***de çalıştım bölge sorumlusu performansimin düşük görmesi nedeniyle işten çıkardı ama ihbar tazminatı vermeyeceğini söyledi o ay içinde 3 4 defa haksız yere tutanak verdiler ihbar tazminatı alma hakkına sahipmiyim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Diğer şartları taşıyorsanız, performans yetersizliği gerçeği yansıtsa dahi ihbar tazminatı ödenmelidir.

 • Ahmet M***** diyor ki:

  5 yıl sürekli özel de kurum müdürü olarak çalıştım.heryıl bir yıllık sözleşme yaptık yeniledik.şu an sözleşmem bitti ve kurum sahibi yenilemek istemiyor.bana daha önce hiç bir bilgi vermedi yenilemeyecegim diye.ihbar tazminatı hakkım var mı.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Anlatılana göre ihbar tazminatı söz konusu olmasa da, kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 • Ahmet Ö****** diyor ki:

  Erdem Bey merhaba;
  Büyük bir şirkette 37 aydır çalışmaktayım. Çalışmış olduğum pozisyonun kaldırılacağı gerekçe gösterilerek, kendim şehir değiştirmek amaçlı istifa etmişim gibi evrak düzenlenerek ve haklarım verilerek içten çıkarıldım .. işten çıkışım 30.12.2017 olarak gösterildi yani şuan izinde gibiyim. İşe iade davası açabilir miyim. Açsam kendin istifa etmişin haklarında ödenmiş diye mahkeme tarafından haksız mı bulunurum? Çok ani geliştiği için düşünme fırsatım olmadı ve evrakları imzaladım, o anki psikolojim nedeniyle.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İmza her durumda kesin delil niteliği taşımamakta. İmza atan işçinin menfaat elde edip etmemesi önemlidir. Bir avukatla görüşerek olayınızı ayrıntılı anlatıp, hukuki destek almanızı öneririm.

   • Bekir h**** diyor ki:

    Merabalar ben Karabük Safranbolu adlı bir fabrikada demir çelik fabrikasında çalıştim ve ufak bir kaza geçirdim parmağım çatladi doktor bana 1 ay rapor verdi rahatsizlandigim icin 10 daha rapor aldım ve iş yriyle anlasamadim kendi sozlesmemi fesh edersem ihbar tanzimadi alabilir miyim acaba

 • Adem D*** diyor ki:

  Düzenleme: Bir avukatla yüz yüze görüşerek hukuki destek alınız.

 • Fatih u**** diyor ki:

  Erdem bey ben ozel bir is yerinde 17aydir calisiyorum yillik izin kullanmadim parsini da vermediler fazla mesai yapiyoruz ve ben kendi istegimle ayrilmayibdusunuyorum calistigim yerden hangi hakklarim doguyor yazarsaniz sevinirim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Yasaya uygun olarak işten ayrılırsanız, ücretlerinizi, ödenmeyen haklarınızı ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 • Seda Ç**** diyor ki:

  Merhabalar x bir muayenehanede işe başladım iki ay çalıştım ve iki aylık bir sigorta girişim oldu.İkinci ayın sunuda bana maliyeti düşürmek adına işime son verdiğini açıkladı ve ben iki ay çalıştığım yerden aynı gün çıkarıldım benim bu iş verenden bişi taleb etmem mümkün mü?
  Cevap yazarsanız sevinirim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Sözleşmenize göre bağlı olarak ihbar tazminatı söz konusu olabilir. Bir avukattan hukuki destek alınız.

 • Necmi H*** diyor ki:

  Erdem Bey,
  11 yıl çalıştım ve ikale yaparak işten ayrıldım. Ancak ben istemedim işveren seninle artık çalışmak istemiyoruz dedi. Kıdem ve İlave Menfaat ödediler ancak aynı gün çıkardılar. İhbar tazminatı almam mümkün mü?
  Selamlar.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Kale şartlarının incelenmesi gerekli. İhbar tazminatı ile ilgili bir hüküm yoksa, istenebilir.

 • Samet o**** diyor ki:

  5.5 ay calistim isden cikarildim ihbar tazminati hakkim var mi saygilarimla

 • Seda u**** diyor ki:

  Erdem bey özel sektörde 12 yıldır çalışmaktayım. Işten ayrılmak istiyorum.haklarimin ne olduğunu bilmiyorum. Tazminat alamama durumum olabilirmi

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Seda Hanım, bir avukatla görüşüp, ücret ödemelerinizi ve çalışma şartlarınızı anlatın. Tazminat alma hakkınız ola da bilir, olmaya da bilir.

 • Okan k**** diyor ki:

  Erdem bey 4 aydan beri ozel guvenlikte calisiyorum isten istifa etmem isteniyor
  Bende çikmak istiyorum istifa yada 15 gunluk is arama hakkimi vereceklerini soyluyorlar ben 15 gun calismak istemiyrum istifa etmem uygunmudur

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Haklı neden sunmadan işten ayrılırsanız 2 hafta daha çalışmak zorunda kalırsınız.

 • Duygu d***** diyor ki:

  Vergi indiriminden emekli olmak istiyorum ilik kanseri idim simdi de meme kanseriyim çalışacak halde değilim emeklilik istediğim zaman işyeri bana kıdem tazminatı ve ihbarı ödemek zorunda dır d4gil mı

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Geçmiş olsun. Emeklilik halinde kıdem tazminatınız ödenmelidir ancak ihbar tazminatı alamazsınız.

 • Salih y**** diyor ki:

  Erdem Merhaba Bey,
  4yıl çalıştığım iş yerinden işlerin kötü gitmesi nedeniyle 18.12.2017 tarihinde işten çıkarıldım herhangi bir ücret alamadım. İcraya verdim böyle bir borcumuz yok diyerek itiraz ettiler arabulucuya başvuru yaptım, ödeyemeyiz şuanda diyerek ordanda bir sonuç alamadım ihbar tazmnatımı ve kıdem tazminatını nasıl alabilirim konu hakkında yardımlarınızı rica eder iyi çalışmalar dilerim.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Arabuluculuk dava şartı ve siz bunu yerine getirmişsiniz. Yapılması gereken işçilik alacaklarınızla ilgili dava açmak. İcra takibinde gösterdiğiniz kalemler yerinde ise, alacak davanızı itirazın iptali şeklinde açmanız gerekecektir. Bir avukattan hukuki destek almanızı öneririm.

 • Harun a*** diyor ki:

  Kolay gelsin . ben bundan 6 ay önce bir firma da calısmaktaydım 7 yıl çalıştım ve izin hakkım verilmediğinden dolayı ben çalışma süresi dahilinde iş yerimin bilgisi olmadan iş aradım ve işimi buldum ve işyerimde izin hakkımın verilmediğinden dolayı cıkmak istediğimi belirttim ve işten çıktım . ve ertesi gün noter aracılığıyla izin hakkımın verilmediğinden dolayı iş aktimin tek taraflı feshini istedim notere cevap verilmedi ve 4000 tl ücret ödendi başka alacağın yok dedı.buna istinaden kıdem ihbar agi ve fazla mesai ücretim bulunmak ta .buna göre alacaklarımın hangisini alabılırım

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Haklı nedenle fesih nedeniyle kıdem tazminatı alabilirsiniz. Ödenmemişse abi ve fazla çalışma ücretlerini de talep edebilirsiniz. Bir avukatla görüşerek durumunuzu ayrıntılı anlatmanızı öneririm.

 • Mehmet Ü**** diyor ki:

  Bir işyerinde 40 gün çalıştım. Ve ihbar süresi verilmeden aynı gün içinde işime son verildi. Çıkarıldığım tarih olan eylül 2013 te brüt maaşım 4.000 tl idi. İhbar tazminatı alabilirmiyim, alabilirsem ne kadar almam gerekir. Şimdiden teşekkürler …

 • Yusuf e**** diyor ki:

  Merhaba Erdem bey
  Ben iş yerinden kendim ayrıldım işim ağırdı büyük baş ve küçük baş hayvan yemi indiriyor servis yapıyorduk çalışan iki kişiydik öbür arkadaş 56 yaşındaydı ve iş ağır geliyordu 1.5 ay önce bir elaman al diye defalarca söyledim almadı bende ayrıldım tazminat alabirmiyim.
  Çok teşekkürle ederim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Anlatığınız kısıtlı bilgiye göre tazminat hakkınız bulunmuyor gibi duruyor. Bir avukatla görüşerek durumunuzu ayrıntılı anlatmanızı öneririm.

 • Gökhan k**** diyor ki:

  Merhaba Erdem Bey.
  Nisan 2017 – şubat 2018 tarihleri arasında çalıştım ocak ayı itibari ile istifa dilekçemi verdim ve 1 ay daha çalıştım işten ayrılırken istifa ettiğime hiç bir alacağım kalmadığina dair imza attırdılar bu şirketin her ayın 20sinde maaş ödemesi oluyor ve bana şubat ayında çalışmış olduğum maaşımı vermediler sorduğumda ise ihbar tazminatını almak istemediğim için ceza parası kestiklerini söylediler ne yapmam lazım bilemiyorum.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Anlatımınıza göre ihbar süresine fazlasıyla uymuşsunuz. Ücretinizi ödemelidir. İcra takibi yapabilirsiniz.

 • Hanım ı***** diyor ki:

  13 gün boyunca bir amvde öğel güvenlik görevlisi olarak günlük 12 saatten fazla çalıştım ve hiçbir uyarı ve tutanak tutulmadan işten çıkarıldım ve hiç izin de yaptırmadılar ihbar tazminatı alabilirmiyim sözleşmede imzalamadım ne yapmalıyım

 • Yasin C*** diyor ki:

  2004 hazirandan beri ozel bir sirkette calismaktayim.Kendi istegimle başka bi işe girecegimden dolayi istifa ediyorum.Sigorta girisim 2004 tazminat hakkim var midir acaba?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Anlatımınıza göre tazminat hakkınız olmadığı gibi işverene ihbar süresi de tanımalısınız.

 • Aylin A**** diyor ki:

  Ben 5 subat 2017 ise başladım. 27 mart 2018 de işten çıkarıldım.10.ay 2017 de sigorta yapıldı 5 aylık sigorta var ihbar tazminati alabilirmiyim ve yıllık izin ücreti alabilirmiyim haklarım nelerdir bilgilendirirseniz sevinirim teşekkür ederim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Haklı bir nedenle iş akdiniz sonlandırılmadıysa, kıdem ve ihbar tazminatı hakkınız doğacaktır. Hesaplamalarda sigortalılık süresi değil, işe başlama tarihi dikkate alınır. Yıllık izin ve diğer ücret alacaklarında iş akdinin sonlanma nedeni önem taşımaz. Bunlar size ödenmelidir.

 • Ahmet D**** diyor ki:

  Merhaba Erdem bey
  Bir fabrikanın taşeron firmasına 28.12.2016 tarihinde ise başladım halen çalışmaktayım ancak,fabrika 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yeni ihaleye çıktı ve başka bir firma ihaleyi aldı.
  Çalıştığım firma 30.04.2018 tarihi itibariyle işin sona erecegini 06.04.2018 tarihinde sözlü olarak tebliğ etti.
  Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatı hakkım varmidir. İyi çalışmalar, teşekkür ederim.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   28.12.2016 başlangıç tarihi olarak hesaplanmak üzere kıdem ve ihbar tazminatı hakkınız doğacaktır.

 • muammer c***** diyor ki:

  Erdem bey hayırlı akşamlar özel bir firmada 5 senedir çalışmaktayım bugün itibariyle senelik izine çıktım izin dönüşü işten çıkaracaklar kıdem tazminatımi verecekler fakat ihbar için 2 ay çalışıcam sormak istediğim çalışsamda çalışmasanda ihbar tazminatı alabiliyormuyum iyi çalışmalar teşekkür ederim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   O sürede çalışmazsanız, işveren size ihbar tazminatınızı ödemez. Çalışırsanız, ihbar tazminatı adı altında ayıca bir tazminat almaz, ihbar süresine karşılık gelen ücretinizi alırsınız. Normal maaşınızı alırsınız yani.

   Eğer işveren sizi bu 2 aylık sürede çalıştırmak istemezse, o zaman ihbar tazminatını ödemek zorundadır.

 • Ali K**** diyor ki:

  2010-2015 yılları arasında çalışıp mobing yediğim için istifa ettiğini kurumdan kıdem tazminatı ve diğer haklarımı alabilir miyim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Kıdem tazminatı için haklı sebebinizi ispat etmeniz gerekir. Diğer alacaklardan kastınız ücret, yıllık izin ücreti, vb ise, nedeninizin haklı olmasa da bu ücretleri alabilirsiniz.

 • Abdullah Umut S**** diyor ki:

  Merhaba sayın avukatım;
  Kayseri’de bir turizm firmasında otobüs şoförlüğü yapmaktaydım , işe 07.03.2018 tarihinde başladım ve sorunsuz devamsızlık yapmadan çalışıyordum, 16.05.2018 tarihinde patronumla telefonda konuşurken bana durduk yere ters ters cevaplar verdi ve ben de abi bana ters konuşma diyerek telefonu kapattım, 17.05.2018 akşam saat 21:00 da evime gelerek arabayı teslim etmemi istedi ve işten çıkarıldın yarın git firmaya çıkış işlemlerini yaptır dedi, daha önceden hiç bir şekilde söylenmedi işten çıkarılacağım, içeride 17 gün maaşım var , maaşımla birlikte ihbar tazminatı da alabilecek miyim , şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim .

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   17 günlük ücretinizi her halükarda alacaksınız. İhbar tazminatını alabilmeniz, işverenin haklı nedene dayanıp dayanmaması ile ilgili. Haklı nedenle iş akdini sonlandırmadıysa alabilirsiniz. Aksi halde doğrudan alamazsınız. Dava açarak iş akdinin haklı nedenle sonlandırılmadığını ortaya koymanız gerekir. Tabii davada ispat yükü işverendedir.

 • Özgür Mutlu O**** diyor ki:

  7 yıl 3 aydır aynı işyerinde (Şeker Fabrikasında taşeron)çalışmaktayım.İhaleler yıllık olıyor.Ben acaba ihale bitiminden önce ihbar verip yeni şirket ile çalışmayacağımı belirtirsen kıdrm tazminatını alabilirmiyim ihale bitiminde

 • Duygu k**** diyor ki:

  Erdem bey merhaba 16 aydır çalıştığım iş yerinden cuma günü işten çıkarılacağımı öğrendim.Önüme ikale sözleşmesi koydular fakat makul yarar şartlarını taşımıyordu sadece 1 ay net maaş ek ödeme gözüküyordu bu şartlar Altında imzalamam diyerek imzalamadım devletten 10 ay işsizlik alabiliyorum niye bundan vazgeçeyim normal yollarla çıkarın dedim.16 ay içinde 3 kez bölümümü değiştirdiler bu şirketin genel politikası sürekli bölüm değiştiriyorlar sanırım işe iade açmıyayım diye böyle bir yol izliyorlar.Sgk kayıtlarında hala işe alındığım bölüm üretim planlama da gözüküyorum zaten bölüm değişikliği ile ilgili imza atmadım.3 aydır yeni kurulan satış destekte görevliyim.Bunu da e mail atarak bildirmişlerdi.Bu durumda haklarım nelerdir ikaleyi imzalamadım diye çıkarmaktan vazgeçip yıldırma politikası uygulayabilirler.Senelik iznim için tatil planım var ve ücretini ödedim senelik iznimi vermeyebilirler mi?Hakkımda tutanak tutup hataya sevkedip tazminatsız atabilirler mi?Makul yarar için tekrar masaya oturursak kaç aylık ücreti mi istemeliyim?Bana çıkarılacağım söylendiği için ihbar sürem başladı mı?Avukat aracılığıyla noterden ihtarname vb birşeyler göndermelimiyim

 • Habip K**** diyor ki:

  Merhaba biz 40 gün çalıştık ve is azaldı diye çalışanların yarısını çıkış verildi ihbar tazminatı hakkımız varmi ve masimizi siz gidin yatircaz diyorlar

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Sözleşmede deneme süresi belirlenmemişse, 1 gün dahi çalışılsa, ihbar tazminatı söz konusu olacaktır.

 • Devrim V**** diyor ki:

  Merhaba Avukat Bey,
  Özel bir şirkette 13 yıl boyunca çalıştım ve yaklaşık 10 gün önce işten atıldım. Herhangi bir yazılı sözleşme ile bağlı değildi işim. Yani belirsizdi. İşten çıkarılmamla ilgili (iş akdimin feshi ile ilgili) yazılı bir bildirim de yapılmadı (tamamen sözlü olarak yapıldı). 10 gündür işe gitmedim ve hakkımda 25.220 tl kıdem tazminatı hesaplanmış. Kanun hükmüne göre “işçisinin iş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren, bu kararını bildirdiği tarihten itibaren … hafta daha işçisini çalıştırmak zorundadır.” Sanırım böyle bir durum söz konusu olmayacak ve beni çalıştırmayacaktır. Öte yandan bazı istisnalar dışında haftanın her günü çalıştım (pazar günü de dahil). İş kanununa göz attım fakat kanun dili biraz yabancı geldi sanırım:) durumumun tam olarak ne olduğunu anlamadım. Kısaca sormak istediğim soru ihbar tazminatı alabilecek miyim, bunu nasıl talep ederim? Bunun dışında herhangi bir hakka sahip miyim?
  Teşekkürler.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İhbar tazminatı için işten çıkarılma nedeniniz önemlidir. Bir avukatla yüz yüze görüşünüz.

 • Yucel o***** diyor ki:

  3 yıldır güvenlik görevlisiyim uyurken resmimi çekmişler ve işten çıkardılar ihbar tazminatı alabilirmiyim

 • Sadrettin K***** diyor ki:

  Kızım bir fabrikada 21 aydır çalışıyor. Evlilik nedeni ile işten ayrılıyor.kıdem tazminatı veriliyor. Ancak ihbar tazminatı yok deniliyor. Doğrumudur
  Aydınlatırsanız çok teşekkür ederiz .

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İhbar tazminatı alamaz. Zira kendi isteği ile, yasanın kendisine verdiği hakla, ayrılmış.

 • Arif o**** diyor ki:

  Erdem bey merhaba oncelikle bilgi verdiginiz icin tesekkur ederim 16 yil 8 aydir calistigimisyerinden 25.08.2018 tarihinde gelerek 26.08.2018 tarihinde isyerinin kuculmeye gitmesi,mevcut islerin azalmaya gitmesi sebep gosterilerek benle beraber 5 atkadasimin daha is akdi feshedildi.arkadaslardan 4 u mavi yaka 1i neyaz yakaliydi.ben ise girerken sirketin baska departman ve baska sehirlerde calistiabilecegi gibi bir hukum imzalamistim.simdi sirket bana gerekce olarak uygun bir ppzisyon bulunamadigi icin diger sartlarida siraladiktan sonra is akdimi fesh etti.ama ayni sirketin bulundugum sehirde baska bir is kolunda fabrikasi var ve bulundugum yerdende elemanlar aldilar.ayrica baska sehirdede yeni fabrika alip buralara tayin cikarttilar.ben kendilerine buralarda calisabilecegimi belirttim.ama konu hakkinda donus olmadi ise donus davasi acabilirmiyim

 • Gökhan e***** diyor ki:

  3 yıl özel sektörde çalıştım. Şirketten çıkışım yapıldı istifa kağıdı imzaladım. Bi gün sonra girişim yapıldı. Çalıştığım 3 yıl boyunca yıllık izin kullanmadım 42 gün yıllık iznim içerde kaldı. Onu kullanabiliyor muyum. Yada izin karşılığını talep edebilir miyim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İş akdiniz sona ermiş ve yeni bir iş akdi yürürlüğe girmiş. Dolayısıyla önceki iş akdinden kaynaklı yıllık izninizi şimdi kullanamazsınız. Ancak kullanmadığınız yıllık izinlerinizin karşılığı olan ücreti isteyebilirsiniz.

 • ÜNSAL Ü**** diyor ki:

  27.06.2018 Tarihinde özel bir şirkette işe başladım. İşyerinde çalışırken iş saatinde patronum beni çay içerken gördü uyarı yapmadan işten 13.09.2018 tarihinde beni çıkarttı. 76 gün çalışmış olmama karşılık ihbar tazminatı hakkım var mıdır. Ayrıca belirsiz süreli iş sözleşmemiz de vardır.

  saygılarımla

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Geçerli nedene dayanarak iş akdinizi sonlandırmış gibi gözüküyor. Bu durumda, eğer sözleşmenizde deneme süresi yoksa, ihbar tazminatınız ödenmelidir. Deneme süresi varsa ve süre içerisinde iş akdi sonlandırıldıysa, ihbar tazminatı ödenmez.

 • EROL K**** diyor ki:

  ben taseron olarak bir firmada özel güvenlik olarak kurumsal firmada çalışmaktayım.26.10.2018 tarihi itibariyle bitiyor.Ben o firmada 2sene 7 ay çalıştım.Şirket bizi ayın onunda ihbar imzalattı biz ihbartazminatı alabilirmiyiz.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İhbar süresi tanınıp işçi çalıştırılmışsa, ayrıca ihbar tazminatı ödenmez. Çalışılan dönemin ücreti ödenir.

 • Velican E**** diyor ki:

  Merhabalar 3 Temmuz 2018 – 16 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Sezonluk işçi olarak Antalyada bir otelde çalıştım çıkış gününde sözleşmemi sonlandırdılar ihbar tazminatım ödenecekmi diye sorduğumda sen sezonluk işçisin diyerek giriş yaparken imzaladığım sözleşmeyi önüme koydu bende birşey diyemedim hak talep edebilirmiyim ?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Ayrıntıları olan bir konu ancak temelde, eğer iş bir sezon sürmüşse ve sezonun bitmesi ile sonlanmışsa, ihbar tazminatı alamazsınız. Eğer birden çok yıldaki sezonlarda çalışma olmuşsa, ihbar tazminatı ödenmelidir. Hak kaybına uğramamak için sözleşme ile bareber giderek bir avukatla görüşünüz.

 • Aslan a**** diyor ki:

  5 yıldır. Özel bir şirkette özel güvenlik olarak çalışmaktayım. Aylık 240 saat çalıştırıyorlar. Fazla mesai talebim reddetildi. İçten ayrılmak istemiyorum. geçmiş fazla mesailerimi nasıl alabilirim. Teşekkür ederim.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Fazla çalışma alacaklarınızı, fazla çalışmanın üzerinden 5 yıl geçmeden talep etmelisiniz. Arabuluculuk ve gerekirse dava yoluna başvurabilir ya da doğrudan icra takibi yapabilirsiniz.

 • Sezgin T**** diyor ki:

  04.01.2018 işe başladım 28.09.2018de işten çıkarıldım ihbar tazminatı alabilirmiyim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Eğer işveren geçerli sebeple ya da sebepsiz olarak iş akdini sonlandırdıysa, ihbar tazminatınız ödenmelidir.

 • nusret c***** diyor ki:

  mrb erdem bey ben 17 aydir tavuk ciftlinde hayvan bakiciligi yapyorum yanliz senelik izin haftalik izin yok vede 12 saat calistiryolar ayriyeten askeri ucret ustu alyorum ama sskata askeri ucretten gosteryolar herhangi bi tazminat hakkim varmi kendim isten ayrilirsam

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Haklı nedenle fesih hakkınız bulunduğu için kıdem tazminatınız ödenmelidir. Haklılığınızı ispat edebilmelisiniz şüphesiz.

 • tayfun a**** diyor ki:

  8aydır çalıştıgim işten çıkarıldım 1ay önce ihbar imzalattı çıkarcagını söyledi 1ay boyunca çalıştım bana iş aramak için gün içinde hiç izin verilmedi ve ihbar tazminatı vermiyecegini söyledi ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İhbar süresince çalışıp ücretinizi almışsınız. Ayrıca tazminat ödenmez. İhbar tazminatı denilen, ihbar süresinde işçinin çalıştırılmaması halinde ortaya çıkar. İş arama izinleri ile ilgili olarak ücret talebinde bulunabilirsiniz.

 • Mehmet ali a**** diyor ki:

  Erdem bey ben suanda özel bi iplik fabrikasinda calisiyorum devlet hastanesine kadrolu olaraak ise temizlik görevlisi olarak alindim devlet sektörüne gecis yapacagim icin isden cikmak zorundqyim ihbar tazminqtimi alabilirmiyim 1,5 yillik calisanim

 • Sinem C***** diyor ki:

  3 yıl süreyle iş yerimde çalışıyorum tazminat vermemek için beni kovmuyorlar fakat psikolojim artık bu şirkette çalışmaya uygun değil. İhbar tazminatı kaç para alabilirim? Ya da ihbar tazminatını ben açabilir miyim? İhbar tazminatı alabilmem için işverenin onayı şart mıdır?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İhbar tazminatı için işverenin sözleşmenizi feshetmesi gerekir. Sizin elinizde olan bir konu değil.

 • Emre Ö**** diyor ki:

  12.10.2018de xxx iş yerine asgari ücretle başladım sigorta girişim 02.11.2018tarihinde başladı ve 08.01.2019da işim işverenim tarafından fesih edildi ihbar tazminatı hakkım var mı ? Çıkarılacağıma dair bir bilgim bulunmuyordu.

 • Gamze K**** diyor ki:

  Merhaba;yapılan zamlar bahane edilerek iş yerimden çıkartıldım sözleşme belirli süreli fakat süresine daha var ne ihbar ne bir belge verilmedi nasıl bir yol izlemem gerekli. Ayrıca sigortam da iki gün önceden kesilmiş

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Sözleşme süresinin kalan kısmı için ücret talep edebilirsiniz. Sözleşmede ceza-i şart bulunuyorsa, onu da isteyebilirsiniz.

 • Eyüp Ö**** diyor ki:

  2 Mayıs 2016 işe başladım 8ağustos 2018 de işime son verdiler sadece kıdem tazminatı ödenildi ihbar tazminatımı alabılırmıyım .

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Kıdem tazminatını ödediklerine göre geçerli bir nedene dayanarak sözleşmesi feshetmiş olmalı işveren. İhbar süresi vermediyse ihbar tazminatı ödenmelidir.

 • Ümit diyor ki:

  İşten çıkarıldım fakat ihbar tazminatım hala ödenmedi işyerini arıyorum fakat yardımcı olamıcaklarını söylüyorlar sizce nr yapmalıyım 6 ay oldu

 • İbrahim A**** diyor ki:

  30 Temmuz 2018 de iş başladım 21:01:2019 da ihbar fesh bildirimi tebligatı gönderildi 31:01:2019 da sözleşmemizin iş ve proje bitiminden dolayı fes edileceğini belirttiler ihbar tazminatı alabilirmiyim.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İhbar süresi verildiği takdirde ihbar tazminatı alamazsınız. Zira o döneme ait ücret alacaksınız. Ancak ihbar süreniz, söylediğiniz şekildeyse, az olmuş. Dolayısıyla gerçekte verilmesi gereken süre ile verilen süre arasındaki günler için ihbar tazminatı alabilirsiniz.

 • Ömer şerif t**** diyor ki:

  Merhabalar ben ünlü bir markada satış danışmanı olarak çalışmaktaydım 5.5ay oldu çıkarıldım ihbar kağıdı gönderdiler 15gün çalışıp 2saat iş arama izni verdiler zaten ben 15gün çalıştığımda maaşımın yarısın vermeleri lazım peki Extra bir para vermiyceklermi bu arada hiçbir kağıda imzamı atmadım ne yapmalıyım

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İhbar süresinde işçi çalışır ve çalıştığının karşılığı olan ücreti alır. Ayrıca bir ödeme almaz. Eğer işveren işçiye ihbar süresi vermeden hemen işten ayrılmasını isterse, ihbar süresinin ücretini peşin olarak işçiye öder. Buna ihbar tazminatı denmektedir. Aslında işçinin aldığı ihbar süresindeki ücretidir. Bunu çalışsa da çalışmasa da alır.

 • Ali n**** diyor ki:

  10.15.2015 tarihinde başladığım işyerinden ayrılmak istiyorum.Ancak kıdem ve ihbar tazminatı ni alabilirmiyim. İşveren yaptığımız mesaileri elden veriyor. SSK primlerine yansımıyor. Bende ALO 170 şikayet ettim. Haklı sebep ile derhal fesih yaparak haklarımı alabilirmiyim?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Ödenmeyen ücretiniz varsa, haklı sebeple sözleşmenizi feshedip, kıdem tazminatını talep edebilirsiniz. Bir avukatla görüşmeniz faydalı olacaktır.

 • Birsen D**** diyor ki:

  1 yıl 2 aydır özel bir şirkette çalışıyorum. 1 hafta önce istifa ettim. 1 hafta daha çalışıp ayrılmamı söylediler. İhbar sürem 1 ay. 2 haftasını kullanıp 2 haftanın ihbar tazminatını alabilir miyim? Birde bu dönemde beni zorunlu olarak yıllık izne çıkarabilirler mi?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İstifa ettiğiniz için ihbar süresinde çalışmanız gerekir. İşverenin bir sorumluluğu yok.

 • Ali K**** diyor ki:

  Merhaba Erdem Bey
  13.08.2018 tarihinde sözleşmeli olarak çağrı sektöründe çalışıyorum. 30.04.2019 tarihinde ihale süresi bitip farklı bir firmaya kaydırılacağız. İhbar sürem tam olarak ne kadar olmalıdır. İş arama izni için yani

  Teşekkür ederim.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   30 Nisan’da 8 aylık kıdeminiz olacak. Dolayısıyla 4 haftalık ihbar süreniz mevcut. Ancak ihbar süresi verilebilmesi için işverenin iş sözleşmenizi geçerli bir nedene dayanarak feshetmesi gereklidir. İş sözleşmesi fesholmazsa, ihbar süresi de verilmez.

 • Ayhan n*** diyor ki:

  Merhabalar işverenin işçiye hakaret veya küfürlü konuşursak rencide etmesi ihbar tazminatini almasi için yeterli değil midir

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Değildir. Belirttikleriniz haklı nedenle fesih hakkı doğurur. Haklı nedenle fesihte ihbar tazminatı olmaz.

 • Nefise g**** diyor ki:

  5yıl 6 ay bir fabrikada çalıştım iş arkadaşım tarafından hakaret ve itelenme yaşadım ben vardiya amirim aradım durumu anlattım ama bankada tutanak tutmuşlar ve bana alel acele imzalamaya çalıştılar ben bu suçlamayı kabul etmedim imzalamadım ve benim iş aktif fes etti 26.maddeden kıdem ve işsizlik alamadım ne yapmalıyım

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İşe iade ve işçilik alacakları söz konusu olabilecektir. Bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 • selcuk o***** diyor ki:

  meehaba isveren beni cikartmak istiyor 5 yil calistim ibaber suresi veriyor ancak ben ihbar suresi istemeyip ucretini talep edebilormiyim ve ucret talep ettigimde vermeo zorundami

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İşveren ister ihbar süresi verir, ister peşin olarak ihbar tazminatını öder. Bu konuda insiyatif işverendedir.

 • Onur c**** diyor ki:

  Merhabalar.Ben 3 bucuk aydır calisiyorum.Bana bu yilin sonuna kadar sözlesme imzaladilar.Sözlesmenin nüshasınıda yeni aldım.İsten ayrılırsam 8 hafta beklemem gerekiyomuş yazıyo.Ben 2 hafta die biliyorum .Suan istifa dilekcemi yazdım.İki hafta sonra cıkarsam sorun olurmu

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Sözleşme ile ihbar süresi uzatılabilir ancak bu süreye uymayan işçiden sadece yasadaki süreye uygun tazminat talep edilebilir.

Yorum Yapabilirsiniz