İş Hukuku

İş Hukuku’nda Tanımlar

İş Hukuku’nun sistematiğinin anlaşılabilmesi, kimlere, nasıl, nerede, hangi şartlarla uygulanacağını belirlenebilmesi için öncelikle 4857 sayılı İş Kanunu md. 2’de belirlenen tanımları incelemek faydalıdır. İlgili maddede tanımı yapılanlar şu şekildedir: İşçi: İş Kanunu işçiyi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlamaktadır. Dikkat edilmesi gereken hususlar, işçi sayılabilmek için öncelikle bir iş sözleşmesinin varlığının zorunluluğudur….

İşe İade Davası Şartları ve İşe İade Kararı Sonrası Tazminatlar

İşveren ile işçi arasında kurulan iş sözleşmesi, taraflara hak ve borçlar yüklemektedir. İş akdi kurulurken her ne kadar öngörülemese de, işveren ya da işçi için iş sözleşmesi devam ettirilemez bir hal alabilir. Kanun, iş akdinin nasıl sonlandırılabileceğini, iş akdini sonlandırılan işçi ya da işverenin hangi durumlarda haklı sayılabileceğini, vb belirlemiştir. Bununla birlikte yasa, işçiyi koruma…

İşçi Ayartmada Yeni İşverenin Sorumluluğu

İşçi ayartma, iş hukuku kapsamında değerlendirilen bir haksız rekabet davranışıdır. İş Kanunu madde 23’te düzenlenen hükme göre bazı hallerde, süresi belirli olsun ya da olmasın sürekli olarak çalışması gereken işçisinin sözleşme süresinin bitiminden önce ya da bildirim süresine uymaksızın işten ayrılıp başka işverenin işine girmesi halinde eski işveren, yeni işverenin de sorumluluğuna gidebilecektir. Örneğin işçi…

Soru: İşten Ayrılmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

İşçilerden sıkça, işten ayrılmanın nasıl olması gerektiği hususunda sorular gelmekte. Her işçinin işten ayrılmayı isteme sebebi de ayrı. Her soruya bir konu açmaktansa, tüm soruları tek konu içerisinde cevaplamanın işçilere kolaylık sağlayacağını düşündük. Siz de kendi durumunuza en uygun soruyu bularak, temel ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Ancak, hak kayıplarına uğramamanız adına bir avukattan hukuki yardım almanızı da…

İş Hukukunda Eşit Davranmama Tazminatı

İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenlerken taraflara hak ve borçlar yüklemektedir. Bu hak ve borçları temel maddelerle İş Hukuku başlığında belirtmiştik. Konunun ayrıntısını ise ilgili içeriklerde bulabilirsiniz. İş Kanununun işverene yüklediği sorumluluklardan birisi de, işçilere karşı eşit davranma yükümlülüğüdür. İşveren, iş ilişkisinde işçileri arasında dil, ırk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din…

İş Hukuku’nda Kötüniyet Tazminatı

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin her zaman, sözleşme yapılırkenki durumda devam etmesi beklenemez. Bunu öngören kanun koyucu, işçinin ya da işverenin, tek taraflı irade açıklamasıyla da iş sözleşmesini sona erdirmesine, fesh etmesine imkan tanımıştır. İş Kanunu md. 17’de düzenlenen hükme göre işveren ya da işçi, iş sözleşmesini sebep göstermeksizin feshedebilir. Maddede belirtilen öneller…