Türk Ceza Kanunu (TCK)

TCK madde 62 – Takdiri İndirim Nedenleri

Türk Ceza Kanunu birbirine benzeyen her olay için aynı ceza verilmesi yerine, cezanın bireyselleştirilmesi yolunu tercih etmiştir. Cezanın bireyselleştirilmesi araçlarından biri de TCK madde 62 ile belirlenen takdiri indirim nedenlerinin cezaya uygulanmasıdır. Takdiri indirim nedenleri olarak kanun, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları veya cezanın failin geleceği üzerindeki olası…

TCK madde 61 – Cezanın Belirlenmesi

Türk Ceza Kanununun Üçüncü Bölümü “Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi” başlığını taşımaktadır. Ceza yargılaması konusu yapılan olaya ilişkin araştırmanın yapılması ile olayda bir suç bulunup bulunmadığı, suç varsa suçun sanık tarafından işlenip işlenmediği tespit edilecektir. Eğer kanunda suç olarak tanımlanan davranışa uygun bir olay söz konusu değilse zaten suç yoktur ve ceza da söz konusu olmaz….

TCK madde 60 – Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, İkinci Bölümünde güvenlik tedbirlerine yer vermekte olup, öncelikle gerçek kişilere uygulanacak güvenlik tedbirlerini belirlemiştir. TCK madde 60’da ise tüzel kişiler hakkında karar verilebilecek güvenlik tedbirleri açıklanmaktadır. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri, işlenen bir suç ile bağlantılı olması nedeniyle tüzel kişinin faaliyet izninin iptal edilmesi ile bu tüzel kişinin eşya ve…

TCK madde 59 – Sınır Dışı Edilme

TCK madde 59, ceza yargılaması sonucunda suç işlediğine karar verilen ve hapis cezasına mahkum edilen yabancıların sınır dışı edilmelerini düzenlemektedir. Türk Ceza Kanunu yabancıların sınır dışı edilmelerinde usul ya da esası düzenlememiş, şartların oluşması halinde İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulacağını belirlemekle yetinmiştir. Zira sınır dışı edilme aslen 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu(YUKK) kapsamında düzenlenmiştir(madde…

TCK madde 58 – Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular

Türk Ceza Kanunu madde 58, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçluları düzenlemektedir. TCK 58’e göre tekerrür, hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı mevcutken kişinin tekrar suç işlemesi halidir. Bu halin oluşmasına sebep olan suçluya mükerrir denilmektedir. Mükerrir ile ilk kez suç işleyen kişinin bir olmayacağını, bu kişinin ıslahının ve topluma kazandırılma sürecinin daha zor olacağını düşünen…

TCK madde 57 – Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri

Türk Ceza Kanunu madde 57’e göre akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri, hakkında karar verilen akıl hastasının yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasıdır. Her ne kadar TCK 57 madde başlığında sadece akıl hastalarına yer verilse de, maddenin son fıkrası suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına uygulanacak güvenlik tedbirini de…

TCK madde 56 – Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri

Bir yaptırım türü olarak güvenlik tedbirlerini düzenleyen Türk Ceza Kanunu, çocuklara ilişkin güvenlik tedbirlerine ilişkin düzenlemenin ilgili kanunda yer alacağını TCK madde 56’da belirtmektedir. İlgili kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunudur. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri TCK’da düzenlemediği için, Çocuk Koruma Kanununda bulunan ilgili düzenlemelere bakmak gereklidir. Çocuk Koruma Kanununun amacı, ilk maddesinde yer almaktadır. Buna…

TCK madde 55 – Kazanç Müsaderesi

Türk Ceza Kanununda yer alan güvenlik tedbirlerinden biri de kendini TCK madde 55’te gösteren kazanç müsaderesidir. Maddeye göre kazanç müsaderesinin konusunu maddi menfaatler ya da bunların dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlar oluşturur. Bu türdeki değerlerin mülkiyetinin devlete geçirilmesi kazanç müsaderesi olarak adlandırılır. TCK 55’e göre kazanç müsaderesine konu olabilecek kazançları maddi menfaatler ve ekonomik…

TCK madde 54 – Eşya Müsaderesi (Zoralım)

Müsadere Nedir? Türk Ceza Kanunu madde 54 ile düzenlenen eşya müsaderesi, eşyanın mülkiyetinin devlete geçirilmesi sonucunu doğuran yaptırımdır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “zor alım” anlamına gelen müsadere, hukuki terim olarak “zoralım” şeklinde de kullanılmaktadır. Bilindiği üzere TCK madde 2‘ye göre ceza ve güvenlik tedbiri dışında bir yaptırım türü, ceza sistemimizde bulunmamaktadır. Her ne kadar müsadere…

TCK madde 53 – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

TCK madde 53, belli hakları kullanmaktan yoksul bırakılma isimli güvenlik tedbirini düzenlemektedir. Bu özel düzenlemeyi incelemeden önce güvenlik tedbirları hakkında kısa bilgi vermek faydalı olacaktır. Ceza Kanunun amacını açıklayan TCK madde 1, amacın gerçekleştirilmesi için ceza ve güvenlik tedbirlerinin neler olacağının kanunda yer aldığını belirtmektedir. TCK 2’ye göre ise cezalar gibi güvenlik tedbirleri de kanunda…