Türk Ceza Kanunu (TCK)

TCK 25/1 – Meşru Savunma (Meşru Müdafaa)

Fiilin, kanundaki suç tipine uymasına rağmen failin ceza sorumluluğunu kaldıran kurumlardan olan meşru savunma, TCK 25/1’de düzenlenmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundan önce meşru müdafaa, halk ağzında ise nefsi müdafaa, olarak adlandırılan hukuk terimin yürürlükteki ifade biçimi meşru savunmadır. Zira TCK 25’in başlığında bu ifade geçmektedir. Meşru savunmanın varlık nedeni, bir hakkın saldırıya uğraması halinde…

TCK 24 – Kanunun Hükmü ve Amirin Emri

Türk Ceza Kanununun “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı ikinci bölümünün ilk maddesini oluşturan TCK 24, “Kanunun hükmü ve amirin emri” başlığını taşımaktadır. Bilindiği üzere bir fiilin suç sayılarak failin cezalandırılabilmesi için, fiilin kanunda suç olarak tanımlanmış olması şarttır. Örneğin insan öldürme diye bir suç tipi ceza kanununda yoksa, insan öldürenler cezalandırılamazlar. Ancak bazı…

TCK 23 – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç

TCK 23, suçun manevi unsurlarından olan netice sebebiyle ağırlaşmış suçu düzenlemektedir. Türk Ceza Kanunu madde 23, tek fiille birden fazla haksızlığın ortaya çıkması hallerinden bazıları için özel kural getirmektedir. Bazıları için demek gereklidir çünkü ceza kanunu, tüm olaylar için değil, kısıtlı sayıdaki durumlar için netice sebebiyle ağırlaşmış suç hükmünün uygulanacağını belirlemektedir. TCK 87/4, 97/2, 99/3…

TCK 22 – Taksir (Ceza Hukukunda Bilinçsiz ve Bilinçli Taksir)

Türk Ceza Kanunu madde 22, suçun manevi unsurlarından olan taksirin ne olduğunu, bilinçsiz ve bilinçli taksiri, taksir halinde cezalandırılmamanın şartlarını ve birlikte taksir halini düzenlemiştir. TCK madde 22/2’e göre taksirle işlenen bir fiilin cezalandırılabilmesi için mutlaka bu fiilin kanunda suç olarak düzenlenmiş olması gereklidir. TCK 22’ye göre taksirden söz edebilmek için: Kişi, objektif esasların gerektirdiği…

TCK 21 – Kast (Ceza Hukukunda Doğrudan ve Olası Kast)

TCK madde 21, suçun oluşması için gerekli şartlardan biri olan kastı, kastın temel hali olan doğrudan kastı ve ceza miktarının düşürülmesine neden olan olası kastı düzenlemektedir. Türk Ceza Kanunu madde 21 ilk cümleye göre suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Yani kast, temelde tüm suçların unsurlarından birisidir. Suçu tanımlayan düzenleme kastın aranmadığını açıkça belirtmemişse, taksirle işlenen…

TCK 20 – Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği

Türk Ceza Kanununun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmının ilk maddesi olan TCK 20, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesini barındırmaktadır. Anayasa madde 38/7’de “Ceza sorumluluğu şahsidir.” şeklinde hayat bulan şahsilik ilkesi tekrara ve açıklanmaya ihtiyaç duyulmuş olmalı ki TCK 20/1’de tekrar edilmekle yetinilmeyip, bir de aynı anlama gelecek ek cümle ile perçinlenmiştir. Şüphesiz gelişmiş ve evrensel…

TCK 19 – Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması

Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması başlıklı TCK 19, Türkiye’nin egemenlik sahası dışında işlendiği halde Türk mahkemesinin yargılama yapması halinde verilecek cezanın sınırını belirlemektedir. TCK madde 19’a göre: Suç, Türkiye’nin egemenlik alanı dışında işlenmiş olmalıdır, Türkiye’de yargılama yapılmalıdır, Türk mahkemesinin vereceği ceza, suçun işlendiği ülke kanununda belirlenmiş cezanın üst sınırından fazla olamaz. Örneğin çevrenin kasten kirletilmesi…

TCK 18 – Geri Verme

6706 sayılı kanunun 36’ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan TCK 18, “Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir.” hükmü ile geri vermenin şartlarını içermekteydi. Geri verme ile bağlantılı olarak Anayasa…

TCK 17 – Hak Yoksunlukları

Türk Ceza Kanunu madde 17, yabancı bir mahkemede kişi hakkında bir hak yoksunluğuna karar verildiği takdirde kişinin Türkiye’deki durumunun ne olacağı belirlenmektedir. Kişi hakkında bir karar verilebilmesi için şu şartlar oluşmalıdır: Kişi hakkında yabancı mahkemede bir karar verilmiş olmalıdır, Verilen karar Türk hukuk düzenine aykırılık teşkil etmemelidir, Yabancı mahkeme kararı, Türk kanunlarına göre bir haktan…

TCK 16 – Cezadan Mahsup (Yabancı Ülkede Çekilen Süre)

TCK 16’ya göre, yer ve kişiye bağlı olarak yabancı ülkede ceza yargılamasının yapılmış olması halinde yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen süre, aynı fiil nedeniyle Türk mahkemelerinde yeniden bir yargılama yapılarak verilen cezadan mahsup edilecektir. TCK madde 16 sayesinde, bir fiille ilgili olarak birden fazla yargılama yapılması halinde ortaya çıkacak ceza miktarı…