Tedbir Nafakasının Dayanağı ve Nafaka Miktarının Belirlenmesi

Yazılma Tarihi:
Güncellenme Tarihi: 2019-04-25

Türk Medeni Kanunu, zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı veya evlilik birliğinin sarsılması sebeplerinin varlığı halinde madde 167 uyarınca diğer eş, boşanma ya da ayrılık istemli dava açabilir. Dava açılması halinde eşler arasındaki sorunun artacağı, uyuşmazlıkların şiddetleneceği, beraber yaşamalarının belki de mümkün olmayacağı, vb hallerinin gerçekleşeceğini düşünmek normaldir. Hem eşlerin, hem varsa çocukların bu süreçte hangi haklara sahip olacakları, yaşamlarını nasıl devam ettirecekleri gibi birçok konu karar vermeye muhtaç hale gelir.

Aynı yasanın 169’uncu maddesi, boşanma davası veya ayrılık davasının varlığı halinde hakime, davanın devamı süresince gerekli olan, eşlerin barınmalarına, geçimlerine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmalarına ilişkin geçici önlemler alabilecektir. Alınan bu kararlar tedbir kararlarıdır.

Tedbiren verilmiş bu kararlardan konumuza ilişkin olanı, eşlerden birinin dava süresince diğerine ödemekle yükümlü olacağı tedbir nafakasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere tedbir nafakası, geçici bir nafaka olduğu gibi, verilen karar yargılamanın her safhasında değiştirilebilir ya da kaldırılabilir. Örneğin davanın açıldığı gün kadına bağlanmış aylık 300 TL tedbir nafakası, sosyo-ekonomik durum araştırmasından sonra tamamen kaldırılabilir ya da miktarı artırılabilir. Nafaka bağlanan kişinin tedbir nafakası talebinden vazgeçmesi halinde yine nafaka kaldırılabilecektir.

Tedbir nafakasının kaldırılması ya da değiştirilmesi için önceki karardan sonra yeni bir bilginin elde edilmiş olması icap eder. Aksi halde hakimin kararı keyfi bir karar haline gelecektir. Bu nedenle tedbir nafakası ile ilgili yeni taleplerin, yeni bir gelişmeye, bilgiye dayalı olmasına özen gösterilmelidir.

Kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları nedeniyle herhangi bir araştırma yapmadan da kadın lehine tedbir nafakasına hükmedilebilir. Uygulamada ise genellikle sosyo-ekonomik durum araştırmasından sonra tedbir nafakasına ilişkin karar verilmektedir. Yargıtay yeni tarihli bir kararında, geliri olmayan eş aleyhine de tebdir nafakasına hükmedilebileceğine, hatta diğer eşin kusurlu olup olmamasının önem taşımadığına karar vermiştir.

Erkek Lehine Tedbir Nafakasına Hükmediler mi?

TMK md. 169 açık bir şekilde eşler demekte, kadın veya erkek diye ayrıma gitmemektedir. Dolayısıyla tedbir nafakasının kadından alınıp erkeğe verilmesine karar verilmesi de mümkündür.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Sonra Erer?

Evvelden verilmiş bir tedbir nafakası kararı, yeni bir karar ile kaldırıldığında ya da nihai karar kesinleştiğinde kendiliğinden hükümden düşecektir.

Tedbir Nafakasının Miktarı Nasıl Belirlenir?

Tedbir nafakası miktarı belirli bir formüle göre belirlenmemektedir. Her olayın kendine has niteliklerini değerlendiren hakim, tedbir nafakasının miktarını bu niteliklere göre belirleyecektir. Ancak, tarafların ekonomik durumları, nafaka alacak eşin barınma ve geçimi için gerekecek miktar, nafaka ödeyecek eşin ödeme gücü, vb değerlendirmede kıstas olarak bulundurulur. Avukat ile görüşmelerde tarafların sosyo-ekonomik durumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi, talep olunabilecek tedbir nafakası miktarının belirlenmesinde oldukça büyük öneme sahiptir.

Ödenmeyen Tedbir Nafakasına İlişkin İzlenecek Yol Nedir?

Lehine tedbir nafakası kararı verilen eş, diğer eşe karşı alacaklı durumundadır. Alacağın tahsil edilemiyor olamsı halinde icra dairesine başvuru ile icra takibi başlatılabilir. Ayrıca tedbir nafakası yükümlüsüne karşı icra ceza mahkemesine şikayetçi olarak İİK md. 344 uyarınca tazyik hapsi ile cezalandırılmasını talep edebilir.

Tedbir Nafakasına İlişkin Kısa Bilgiler:

  • Tedbir nafakası Türk Lirası olarak belirlenir,
  • Tedbir nafakası talebi harca tabi değildir,
  • Talep tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilir,
  • Askerlik görevini yapan, gelir ve serveti bulunmayan eş aleyhine tedbir nafakasına hükmedilemez,
  • Nafakaya ilişkin olarak hakim, re’sen araştırma yapabilir,
  • Eşlerden birinin ya da her ikisinin yabancı olmasının tedbir nafakasını etkileyen yönü yoktur,
  • Tedbir nafakasıan hükmedilmesi için illa talep gerekmez,hakim re’sen karar alabilir.

İstanbul Barosu levhasına kayıtlı olarak Avcılar, İstanbul'da hukuki faaliyetlerine devam eden Av. Erdem Akçay tarafından oluşturulmuş içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmesi gereklidir. Yazar hakkında bilgi için Hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.