İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme davası, mevcut isminden memnun olmayanların, adlarını değiştirmek için başvurabilecekleri dava türüdür. Bu davada davacı, isminin başka bir isimle değiştirilmesini isteyebileceği gibi, isminden önce ya da sonra gelmek üzere yeni bir ismin, ismine eklenmesine de talep edebilir. Yazı içerisinde isim değiştirme davası ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

İsim Değiştirme Davası

İsim, insanlar için en basit, özel ve birincil tanımlanma yoludur. Kişinin, toplum içerisindeki sosyal ilişkileri üzerinde büyük etkiye sahip isminin ne olacağına, ismini doğumunda elde etmesi nedeniyle, karar veremiyor oluşu sorunları da yanında getirmektedir. Özellikle rahatsız edici ya da olumsuz anlamlar taşıyan adları taşımak, isim sahipleri için büyük bir zulme dönüşebilmektedir. Bunun bir eziyete dönüşmediği hallerde dahi kişi kendisini iyi hissetmemekte, mutlu olamamakta, hatta ismini kullanmaktan kaçınmaktadır. Bu durumda isim değiştirme davası gündeme gelmektedir. Adın değiştirilmesi davası, mevcut isminden memnun olmayan kişinin Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak nüfus kaydındaki isim hanesindeki adın farklı bir isimle değiştirilmesi ya da mevcut ismin öncesine ya da sonrasına başka bir ad eklenmesini talep etmesidir.

İsim değiştirme(kanunun sözüyle adın değiştirilmesi), Türk Medeni Kanunu’nun kişilik hakları ile ilgili bölümünde yer bulmaktadır. Türk Medeni Kanunu 27’inci madde şu şekildedir:

Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

İlgili madde oldukça kısa ve öz olarak düzenlenmiştir. Maddeye göre isim değiştirme ancak haklı bir sebebin varlığı halinde talep edilebilir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Sebepler:

Türk Medeni Kanunu’na göre isim değiştirmek isteyen kişinin öncelikle bu talebini hukuki hale getirebilecek haklı bir nedeni olmalıdır. Peki bu haklı neden nedir? Kanun haklı nedenin ne olabileceğini saymamıştır. Dolayısıyla haklı nedenlerin neler olabileceğin uygulama ile yani mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmaktadır. Yargıtay’ın verdiği kararlar, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, haklı nedenlerin neler olabileceğini bizlere göstermektedir. Örneğin:

 • Kişinin, akrabaları ve/veya çevresi tarafından farklı adla tanınması, çağrılması,
 • Kişinin adının gülünç olması,
 • Toplumsal ahlak kurallarına aykırı olması,
 • Söylenmesinin güç olması,
 • Kişinin benimsemediği dinin değerlerini taşıması,
 • İsmin, bir suçla ya da kötü bir olayla bağlantılı olması.

Yukarıda belirtildiği üzere isim değişikliği davasının mutlaka bu sebeplerden birine dayanarak açılması gerekmez. Hukuken kabul edilebilir haklı bir nedeninizin olması yeterlidir.

İsim Değişikliği Davası Açma Süresi

İsim değişikliği davası açmak için herhangi bir süre bulunmamaktadır. Zamanaşımı ya da hak düşürücü sürenin bulunmadığı davayı kişi, dilediği an açabilir. Reşit olmayan, yani 18 yaşını doldurmamış, kişiler ister velileri aracılığı ile ister doğrudan başvurarak adlarının değiştirilmesini talep edebilirler. Zira isim üzerindeki hak, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır.

İsim Değişikliği Davası Nerede Açılır?

İsim değişikliği davası açmak için yetkili mahkeme, adının değiştirilmesini talep edenin yerleşim yeri mahkemesi ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesidir. Dolayısıyla ikametin bulunduğu yerde dava açılabileceği gibi, nüfusa kayıtlı olunan yerde de dava açılabilir. Mahkemeler ile diğer kurumlar arasındaki bilgisayar ağının geliştirilmesi ile ileride, herhangi bir mahkemesinde davanın açılabileceğini düşünüyoruz.

Adın değiştirilmesi davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Dava mutlaka burada açılmalıdır.

Eski İsmimin Yanına Yeni Bir İsim Alabilir miyim?

İsim değişikliği,

 • Var olan ismin yerine başka bir isim alınmasını,
 • Var olan ismin öncesine ya da sonrasına gelecek şekilde yeni bir ismin eklenmesini,

içerebilir. Yani Ahmet olan ismini kişi Mehmet olarak değiştirebileceği gibi, Ahmet Mehmet ya da Mehmet Ahmet de yapabilir.

Hukuki bir dayanağı olmamakla birlikte, önceki adın korunmasının mümkün olduğu durumlarda bu adın korunmasının ileride çıkabilecek sorunların çözümünde işe yarayacağı kanaatindeyiz. Örneğin, Ahmet Akın isimli kişi, Mehmet Akın olarak adını değiştirirse, önceden adının Ahmet olduğunu ortaya koyabilmek için mahkeme kararını göstermek zorunda kalacaktır. Ama Ahmet Mehmet Akın olarak isim değişikliği gerçekleşirse, çok önemli olmayan durumlarda sözlü şekilde durumu izah edebilecek ve kısa sürede sorunu çözebilecektir. Tabii bu belirtilen sadece bir düşüncedir.

İsim Değişikliği Davası Kaç Defa Açılabilir?

İsim değişikliği davası açmak için herhangi sayısal bir sınır bulunmamaktadır. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere adın değiştirilmesi için haklı bir nedenin varlığı gereklidir. Böyle bir durum ilk davada makul görülebilecekken, sonraki davalarda mahkemece haklı görülmeyebilir. Ama temelde, herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

Adın Değiştirilmesi ile Neler Değişir?

İsmin değiştirilmesi, ismin değiştirilmesi ile sınırlıdır. Diğer kişisel durumlar değişmez.

Dava Açmadan İsim Değiştirme

Çıkan asılsız haberler nedeniyle vatandaşlar arasında dava açmadan da isim değiştirilebildiği gibi düşünceler oluşabilmektedir. Şu an için isim değişikliği isteyen kişi, hakim kararı almalıdır. Bunun da yolu, dava açmaktır.

2017 Yılındaki Yeni Yasada İsim Değişikliği ile İlgili Neler Düzenlenmiştir

7039 sayılı kanun ile,

Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

hükmü getirilmiştir. Bu durumda mahkeme kararı değil, il veya ilçe idare kurulu kararı yeterli olacaktır. Bu durumun her isim değişikliği için geçerli olmadığını, kısıtlı bir alanı kapsadığını belirtelim.

2019 Yılındaki Düzenleme ile Gelen Hüküm

2017 yılında konulan geçici maddenin süresi tamamlandıktan sonra 6/12/2019 tarihli 7196 sayılı kanun ile gelen geçici madde ile kişilerin nüfus müdürlüğüne başvurarak isimlerini değiştirmelerine yeniden imkan tanınmıştır. Bu kez başvuru süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Çocukların Durumu Ne Olur?

İsmini değiştiren kişinin nüfus kaydı düzeltilir. Bununla birlikte çocuklarının nüfustaki baba ya da anne hanelerindeki isim de değiştirilir.

İsim Değişikliği Davası Avukat ile Takip

İsim değişikliği davalarında avukat ile takip zorunlu değildir. Kişi kendi davasını kendisi takip edebilir. Ancak hukuki menfaatlerin korunması, usul kurallarına uyulması ve davanın hızlı sonuçlanabilmesi gibi faydaları nedeniyle davanın bir avukatla takip edilmesi tavsiye edilir.

İsim Değişikliği Davası Ücreti

İsim değişikliği davalarında harç ve gider avansı yatırılması mecburidir. Bununla birlikte ilan ücreti de karardan sonra, eğer gider avansı yetersizse, yatırılmalıdır. Avukat vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesindeki asliye hukuk mahkemeleri ile ilgili kısımdaki miktarın altına düşmemek kaydıyla belirlenir.

Nüfus Müdürlüğüne Başvurarak İsim Değiştirmek Mümkün müdür?

Hayır, değildir. İsim değişikliği, yukarıda maddesi yazılı 7039 sayılı kanundaki durum hariç, mahkeme kararı ile mümkündür.

İsim Değişikliği Kararına İtiraz Edilebilir mi?

Türk Medeni Kanunu madde 27 son fıkraya göre adın değiştirilmesi nedeniyle zarara uğrayan, adın değiştirilmesi kararının kaldırılması için dava açabilir. Bu dava, durumun öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde açılmalıdır. Aksi halde dava açma hakkı ortadan kalkar.

Sık Sorulan Sorular

Evet. Mevcut isimden önce ya da sonra gelmek üzer eyeni bir ismin nüfus kaydınıza işlenmesini talep edebilirsiniz.

Gerekli değildir. Ancak bazı mahkemeler tanık dinlemek istemektedir.

İsim değişikliği davasında süre mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak 1-2 ayda tamamlanabilmektedir. Ancak bazı özel durumlarda ayrıntılı araştırma gerektiği için dava süresi uzayabilmektedir.

Kategori: Medeni Hukuk
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Yorumlar

 • Selda C* diyor ki:

  İsim değiştirme davasını tamamen kaldıracaklar diye düşünürken basit bir düzenleme yapmakla yetindiler. Halbuki insanlar istedikleri isimle yaşabilmeliler. Nasıl olsa kimlik numaramız var. Devlet bizi bu numara ile tanıyor. İnsanlar bir başvuru ile isim değişikliğini gerçekleştirebilmeli.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Oluşabilecek sorunların önüne geçebilmek için bu türde bir denetim mekanizması kullanılıyor ancak dediğiniz gibi isim değiştirme işleminin çok daha kolay gerekli.

 • Gülfidan L**** diyor ki:

  Adını değiştirmek artık e-devletten yapılabilmeli. Devlet herkese kimlik numarası verdi zaten. Bizi bu numarayla tanıyor. Bıraksınlar isteyen isteidği isimle yaşasın.

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "İsim Değiştirme Davası" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.