Avukat Erdem Akçay

Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Ocak 19, 2015

Halk dilinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu madde 166’da düzenlenmiş, genel boşanma nedenidir. Özel boşanma nedenleri olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı şeklindeki özel boşanma nedenleri hakkında bilgiler verilmişti. Özel boşanma nedenlerinde, sebebin ispatı ve ortaya konulabilmesi yeterli iken, genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanmada bir sınır bulunmamaktadır.

Boşanma, eşler hayatta iken, bu eşlerden birisinin açacağı dava neticesinde hakimin, evlilik birliğine son vermesidir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için, kanunda sayılan sebeplerle bir davanın açılmış olması zorunludur. Uygulamada en çok şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıldığı görülmektedir. Bunun sebebi, terk gibi özel sebeplerin, ortaya çıkmasının pe mümkün olmamasıdır. Bunun yanı sıra evlilik birliğinin temelinden sarsılması, her evlilikte ortaya çıkabilecek bir durumdur.

Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma

Boşanmanın, tarafların isteğine bırakılmama nedeni, yasa koyucunun aileye verdiği önemdir. Toplumun sağlıklı bir yaşayışa sahip olabilmesi için ailenin korunmasının, devamı için tarafların uğraşmalarının gerektiği düşüncesinde olan kanun koyucu, boşanma sebeplerini belirlemiştir. Şiddetli geçimsizlik, içerisine neredeyse her nedenin dahil edilebildiği bir gerekçe olması sebebiyle, eşlere hareket özgürlüğü sağlamaktadır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin sarsılmasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu madde 166 fıkra 1 ve 2 şu şekildedir:

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

İstatistiklere göre ülkemizde açılan boşanma davalarının yüzde 90’ından fazlası, eski adı ile şiddetli geçimsizlik, yeni adı ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılmaktadır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile bir boşanma davası açılabilmesi için, şu şartlar gereklidir:

 • Evlilik birliği öyle bir hasar almış olmalıdır ki, eşlerden bu halde ortak hayatı sürdürmeleri beklenememelidir. Kanun, hangi olayların evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılmasına sebebiyet vereceğini sıralamamıştır. Bu sebepler, uygulama ile kendisini göstermektedir. Ancak temel kural, eşler arasında şiddetli bir geçimsizlik ve/veya anlaşmazlık bulunmalıdır. Ayrıca eşler arasındaki bu sorun(lar), öyle ağır olmalıdır ki, birlikte yaşam artık eşlerden beklenememelidir. Dolayısıyla her geçimsizlik, boşanma nedeni olarak kabul olunmaz. Örneğin, akşam yemeklerinin saat kaçta yenileneceğine yönelik gerçekleştirilen bir kavga, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmayı mümkün kılmaz. Ama eşi eve kilitlemek, bir boşanma nedenidir. Ayrıca, ortaya çıkan geçimsizlik, illa boşanma nedeni olarak değerlendirilemez. Örneğin bir sebep A şahsı için çekilmez iken, kültürü nedeniyle B şahsı için tahammül edilebilir bir halde olabilir.
 • Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açabilmek için, eşler arasındaki duygusal bağın sonlanmış olması zaruri değildir.
 • Eşler arasındaki geçimsizliğin, boşanma sebebi sayılıp sayılamayacağına, hakim karar verecektir. Şüphesiz hakim, içtihatları ve bilimsel görüşleri de kararında değerlendirecektir.
 • Affedilmiş ya da hoş görülmüş davranışlar, eylemler, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasına dayanak teşkil edemeyecektir.
 • Eşler arasındaki geçimsizliğin, bir eş için çekilmez olması yeterlidir.
 • Boşanma davasını, eşlerden her biri açabilir.

Davaya İtiraz Hakkı

Bir eşin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığı boşanma davasına diğer eş itiraz edebilir. Ancak bunun mümkün olması için, davayı açan eşin, tam kusurlu ya da daha çok kusurlu olması gereklidir. Eğer davalı eş daha ağır kusurluysa, itirazı yerinde görülmeyecektir. Bununla birlikte davalının itiraz hakkı, hakkın kötüye kullanılması niteliğine sahip olmamalıdır. Yani davalının amacı evlilik birliğini korumak değil, sırf davacının ulaşmak istediği sonuca ulaşmasına mani olmak ise, hakkın kötüye kullanılması söz konusu olur ve bu durumda hakim, boşanmaya hükmedebilir. Davalının itirazının kabulü için, evlilik birliğinin devamında davalı ve varsa çocuklar için korunmaya değer bir yarar da bulunmalıdır.

Eşler Kusursuz İse Ne Olacaktır?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilmek için, illa davalının kusurlu olması gerekmez. Her durumda dava açılabilir. Kusur kendisini, davalının itiraz hakkında gösterir. Eğer davalı daha ağır kusurlu değilse, davaya itiraz hakkı ortaya çıkar.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilmesine Sebebiyet Verecek Olaylar, Olgular

Belirtildiği üzere, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılacak boşanma davalarında hangi olayların varlığının gerektiği sayılı değildir. Ancak verilmiş yargı kararları ile nelerin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarına esas teşkil edebileceği ortaya konabilmektedir. Şüphesiz bu genel sebep, sayılanlarla sınırlı değildir.

Yargıtay tarafından verilen kararlar ışığında şunların, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılmasında dayanak olarak kullanılabileceğini söylemek mümkündür.

Şiddetli Geçimsizlik Örnekleri:

 • Eşe iftira atmak,
 • Eşle alay etmek,
 • Ailevi sırları üçüncü şahıslarla paylaşmak,
 • Eşin ailesine hakaret etmek,
 • Eşi yaralamak,
 • Sürekli içki içmek,
 • Kumar oynamak,
 • Terk nedeni oluşmasa da evi sık sık terk etmek,
 • Eşi dövmek,
 • Dövmek için eşin üzerine yürümek,
 • Eşin akrabalarına fiili saldırıda bulunmak,
 • Başkalarının önünde eşi ölümle tehdit etmek,
 • Karşılıklı hakaret,
 • Eşe beddua etmek,
 • Evli bir kişiye yakışmayacak davranışlarda bulunmak,
 • Sarhoş halde ev eşyalarını kırmak,
 • Hasta olan eşi tedavi ettirmemek,
 • ….

Sayılanlar birkaç örnektir. Liste oldukça uzun olmakla birlikte, sınırlı da değildir.

Anlaşmalı Boşanma

Türk Medeni Kanunu, bazı hallerde eşlerin anlaşarak boşanabileceğine hükmetmektedir. Anlaşmalı boşanma ile ilgili yazıda detayını bulabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, tarafların iddia ve savunmalarının birbirlerinin aksi yönde olması nedeniyle çekişmeli boşanma olarak adlandırılır. Davaya bakan mahkeme, çekişmenin nasıl sonuçlanacağına karar vermektedir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılacak boşanma davası, HMK hükümlerine tabidir. Dolayısıyla çekişmeli boşanma dilekçesi de, kanuni şartları taşımak zorundadır. Dava dilekçesinin, cevap dilekçesinin, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin doğru hazırlanması, delillerin gerektiği gibi belirtilmesi dava ile korunmak istenen hukuki yarara ulaşmak için önemlidir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

En çok merak edilen konulardan birisi de, şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davalarının neden uzun sürdüğüdür. Yargılama, gerçeğe ve haklıya ulaşmayı amaçlar. Şüphesiz adaletin yerini bulmasında zaman da önemlidir. Mahkemelerin yoğun iş yükü ve özellikle tanıkların dinlenmesi için geçen süreler, bu türdeki davaları uzatabilmektedir. Bu nedenle şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılacak boşanma davasında, dilekçelerin ve delillerin en doğru şekilde mahkemeye sunulması gereklidir. Bu sayede, dava en kısa sürede sonuçlanabilir. Usul kurallarına aykırı şekilde açılmış davaların yıllar alması kaçınılmazdır. Hatta bu sancılı sürecin sonunda davanın reddedilmesi de olasıdır. Bu türdeki sıkıntılara girmemek adına, usule uygun başvuru ve dava takibi önemlidir.

Önemli Not:

Değerli okurlar,

Gelen çok sayıda yorum nedeniyle bu notu yazmakta fayda görüyorum. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası konusu, diğer hukuki konular gibi karmaşık ve kişiye/olaya özeldir. Her olay, kendi içerisinde barındırdığı nitelikler incelenerek değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, yorum olarak başınızdan geçenleri yazıp, “Sonucu ne olur?” diye sormayınız. Avukat tutmak zorunluluğunuz bulunmuyor ama eğer hukuk bilginiz yeterli değilse, bir avukat ile yüzyüze görüşerek hukuki sorunlarınızı çözmeye çalışmak, menfaatlerinizin korunması için önemlidir. Bu nedenle, kişiye özel sorular yanıtlanmayacaktır.

79 Yorum

 • Rıza diyor ki:

  Biz 7 aydır evliyiz eşim evliliğimizin ilk aylarından itibaren bana saygısız davranıyor, el kaldırıyor ve küfürler, beddualar, “ya sen beni öldür ya da ben seni öldüreceğim” tehditleri, aileme hakaretler, daha özel olan herşey velasıl kelam eşim 2 aylık hamile ve ben boşanma kararı aldım ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Evliliğiniz 1 yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanma mümkün olmayacaktır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilirsiniz. Hak kayıplarına uğramamak için bir avukattan hukuki destek almanız faydanıza olacaktır.

 • esin b*** diyor ki:

  Merhaba, ben şiddetli geçimsizlikten boşanma davası açtım. Haziran 18’de mahkemem var. Mayıs ayında adres tebliği yaptılar. Hakim bundan sonra delil ve şahitle gel dedi. Delilim yok ama şahitim var. Hakaret ve iftirası ve çalışmama durumu var. 8 aydır da ayrıyız ve ilk celsede bitirmek istiyorum. Ne yapsam ve çocuğumla tehdit ediyor, alırım dye. Aldı da, 2 ay sonra geri getirdi. Lütfen yardımcı olun, nasıl kurtulurum tek celsede?

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Çekişmeli boşanma davasının tek celsede sonuçlandırılması pek olası değildir. Mahkeme delilleri toplayıp, değerlendirdikten sonra kararını verecektir. Bununla birlikte çekişmeli boşanma davalarının, zorunlu olmamakla birlikte, bir avukatla takibinin yapılması, menfaatlerin korunması açısından oldukça önemlidir. Size bu anlattıklarınızla ilgili olarak verilebilecek en iyi tavsiye, bir avukat tutmanız olabilecektir.

 • hilal ** diyor ki:

  Biz 2 yıllık evliyiz eşimle sürekli kavga ediyoruz hiç anlaşamıyoruz aileside beni istemiyo bir de oğlumuz var acaba boşanırsak oğlum kimse kalir

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Müşterek çocuğun velayetinin kime verileceğine, dosya kapsamına göre mahkeme karar verecektir. Özellikle yaşı küçük çocukların velayetleri, aksini gerektirecek önemli hususlar bulunmadıkça, anneye verilmektedir.

 • pınar ***** diyor ki:

  merhabalar Erdem Bey şu an çok zor durumdayım eşimle 9 yıllık evliliğimiz var ve bu süre içerisinde sürekli çocuklarıma ve bana hem sözel hemde fiziksel şiddet var bize karşı maddi manevi sorumluluklarını yerine getirmiyor bize karşı göstermiş olduğu şiddet yüzünden altı kere karakolluk olduk altı ay çocuklarımla beraber kadın konuk evine sığındım ama mecburiyetimden hep geri dönmek zorunda kaldım ve her dönüşüm sonrası nasıl olsa gidecek bir yeri yok diye şiddetin dozu daha çok arttı ve çekilmez bir hale geldi boşanma davASI AÇMAK İSTİYORUM ama tehdit ediyor beni nasıl olsa ben gelmediğim sürece boşanma uzayacak benden kolay kolay kurtulamayacaksın diyor ne yapmam gerekiyor gerçekten kurtulamazmıyım lütfen bana bir akıl verin yardımcı olun saygılarımla hayırlı akşamlar

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Şiddet ve benzeri haksız saldırıların devam etmemesi için devletin korumasından faydalanmak, en doğal hakkınızdır. Katlanamayacak boyuta ulaşmış evlilik birliğinin sonlandırılması ve haklarınızın korunması için, boşanma davası açmak, koruma tedbiri istemek, başvurabileceğiniz yollardır. Mali durumunuz el vermiyorsa bulunduğunuz ilin barosuna başvurarak adli yardım talebinde bulunabilir, maddi durumunuz yeterliyse bir avukatla doğrudan görüşerek hukuki destek alabilirsiniz.

 • Ayşe *** diyor ki:

  Merhabalar. Eşimle evleneli 3 yılı geçti. Ilk senemiz dolmadan boşanma davası açtı. Evliligimizin sebebi evlilik öncesi yaşananlardi. Ilk dava sırasında gorusmiyor aynı evde yasamoyorduk.sonra eşim 3 gun eve geldi ve hamile kaldim. Mahkeme zamani geldiginde hamile olduğum için bosamadi hakim. Eşim hala boşanmak istedigini söylüyordu.hakim bebek 1 bucuk yaşına gelene kadar deneyin olmazsa tekrar gelin dedi. Kızım eylül ayında 1 bucuk yaşına basicak. Eşim yine dava açmış. Mahkeme günü ne zaman olur ve boşar mı hakim. Ben boşanmak istemiyorum. Ama eşimle aynı evde yaşamıyoruz. Bebek olduktan sonra haftada bir kere gelip alio ve dışarda görüyor. Biz karsilasmiyoruz bile. Ailem verio çocuğu. Hakim boşar mı bizi. Şimdiden teşekkürler.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Net bir cevap alabilmek için, bir avukatı bürosunda ziyaret ederek bilgilerin tamamını kendisine açıklayıp, hukuki destek almalısınız. Ancak genel ifadeyle, evlilik birliği kurulamadığı için, boşanmaya hükmedilme şansı mevcut gözüküyor.

 • Buse G. diyor ki:

  Merhaba eşimle dort senelik evliyiz. Bır bucuk yasında oğlumuz var. Evlendıgımiz gunden beri eşimin ailesi yuzunden surekli kavga ediyoruz. Torunlarını bile daha 3 kere gormuslerdır.ben bosanma davası acmak istiyorum. Ama eşim ayrılık lafını bile ettirmiyor.artık o kadar cok soğudum ki bana dokunmayın bile tahammül edemiyorum.ayrılmak için nasıl bir yol izlemeliyim , oğlumun velayetini alabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   İzlenecek yol boşanma ya da ayrılık davası açmaktır. Bir avukatla görüşmeniz, haklarınızın korunması için faydalı olacaktır.

 • Mustafa k**** diyor ki:

  Selamlar ben 4 senelik evliyim esim durmadan bana hakaretli konusuyor ve sizinde yazinizda oldugu gibi durmadan bir seylere zarar veriyor evde benimse tek kusurum alkol slmak yerinde ve zamaninda eve olmak benimle konusurken cok alaycci ve saygisiz konusmakta agzima mezelenmekte. 6 aylik hamile ama artik bir yerde insan dayanamiyor. Ne yapmam gerekiyor bi yol gosterebilirmisiniz. Ben bosanma davasi acmam sen ac diyo ki benden haklarini alabilmek icin sanirim litfen yardiminizA ihtiyacim vr bir yol gosterin

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve tekrar kurulamayacağını düşünüyorsanız, ya karşılıklı anlaşmak suretiyle anlaşmalı boşanma davası ya da anlaşma gerekmeksizin çekişmeli boşanma davası açabilirsiniz. Çekişmeli boşanma davasını kimin açtığının temelde bir önemi bulunmuyor. Zira karşı taraf da vereceği cevapla, kendi taleplerini ortaya koyabilmektedir. Bir avukatla görüşerek, haklarınızın korunması konusunda bilgi edinebilirsiniz.

 • recep *** diyor ki:

  selamlar şimdi size anlatacağım olaylardan bana yardımcı olmanızı istiyorum. eşimle altı ay birlikte yaşadık sonra benden ayrıldı. şimdi ise kiminle yaşadığını bilmiyorum. iki yıl oldu benden ayrılalı. şimdi ben ne yapıcam? terk nedeniyle boşanma davası mı açıcam, yoksa şiddetli geçimsizlik nedeni ile mi? kayıp ilanı verdim bir yerde çıktı. polis karakoluna ifade vermiş. adres söylememiş.

  bir sorum daha var. şimda ikametgahı babasının yanında gözüküyor. eşim ise Tekirdağ’da yaşıyor. nasıl olacak ikametgahı olan yere mi gelecek makemeye?

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Terk nedeniyle boşanma davası açabilmek için bulunması zorunlu şartlara şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.erdemakcay.av.tr/terk-sebebiyle-bosanma-davasi/. Terk nedeniyle ya da şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açabilirsiniz. Davayı, sizin ya da eşinizin yerleşim yerinde veya son altı ayı beraber yaşadığınız yerde açabilirsiniz. Bir avukattan hukuki destek almanız faydanızadır.

 • Çiçek *** diyor ki:

  Merhabe biz bir yıllık evliliyiz evlendiğimiz günden beri anlaşamıyoruz eşim çok kıskanç devamlı kafasında kuruyo ve bana iftira atıyor bana çok ağır hakaretler ediyor dayakta cabası pişman olup özür diliyor ama kısa süre sonra tekrar yapıyor eşimi herşeye rağmen seviyormuyum yoksa alışkanlık mı bilmiyorum ama eşimden boşanmak istiyorum onun yanaşmıyacağını da biliyorum lütfen bana yardımcı olun çok çaresizim

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Boşanmaya karar verdiğinizde, hukuki destek için bulunduğunuz ildeki avukat meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Eğer maddi durumunuz yeterli değilse, bulunduğunuz il barosuna da başvurabilirsiniz. Hakaret ve şiddet konusunda ise karakol ya da Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunabilir, koruma tedbiri talep edebilirsiniz.

 • Fatma *** diyor ki:

  Eşime bugün yani 1.7.2015 tarihinde aile birliğinin temelden sarsılması sebebiyle dava açtım.20 yıllık evliyiz ve 2 çocuğumuz var. Eşimde boşanmak istiyor ancak ortak olan evimiz olduğu için çekişmeli olarak dava açıldı. ve aldattığını biliyorum 3 senedir devam eden bir ilişkisi var bir ara affettim sonra aynı kişiyle ilişkisine devam etti ancak geçerli kanıtlarım yok ve zina davası açmadım. Dava nasıl sonuçlanır mal nasıl bölünür ve ne zaman boşanmış olurum ? şimdiden teşekkürler yanıtınız için.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Dava hakkında yorum yapabilmek için dosyanın incelenmesi gereklidir. Bir avukattan hukuki destek almanız, hak kayıplarına uğramamanız için faydalıdır.

 • Ayşe *** diyor ki:

  Ben.17 yılık evliyim eşim hep hakaret ediyor süreki piskolojik baskı 3 tane çocuğum var onlarda çok da çok üzülüyor 3 kalı evimiz var beraber yaptık ama bana sürekli tehtit ediyor seni öldürürüm sana yine birşey vermemdiyor korkuyorum neyapacağıbilmiyorum gidecek yerim yok çocuklarımıda ona bırakmak istemiyorum ne yapmam lazım bana yol gösterirmisiniZ

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Bir avukattan doğrudan hukuki yardım almanız faydanızadır. Eğer maddi durumunun elvermiyorsa, bulunduğunuz il barosuna başvurabilirsiniz.

 • Nebiye a**** diyor ki:

  merhaba eşimle 4 senedir evliyiz eşim hiç onaylamama rağmen dukkan açtı ve dukkanı batırdı kirayı ödeyemediğimizden ev sahibimiz evden çıkardı bizde 2,5 yıl önce geçici olarak ailemin yanına taşındık 2,5 yaşında bir oğlum var ancak eşim yolu bahane ederek kendi ailesinin yanında kalmaya başladı şuan iş durumu da iyi ancak beni ve oğlumu aramıyor maddi destek yapmıyor en azından pazarları buluşalım oğlum için dediğimde hep bir bahane buluyor
  her sorduğumda ev tutucam sabret diyor ama kendi tatiline kadar gidiyor boşanmak istediimi söylediimde oğlumu vermem dior
  şuan iyi para kazanıyor ama ssk yaptırmadığından kanıtlıyamıyorum
  sormak istediim çalıştıını nasıl kanıtlarım ve dilekçemde nelere önem vermeliyim

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Aile mahkemelerinde görülen davalarda re’sen araştırma mümkün olduğu için iddialarınızı her türlü delille ortaya koyabilirsiniz. Tanıklar, harcama dekontları, vb kullanılabilecek delillerdir. Bir avukattan hukuki yardım almanız, hem dava sürecinin sağlıklı ve hızlı ilerlemesini, hem de hak kayıplarına uğramamanızı sağlayacaktır.

 • Nihal b**** diyor ki:

  Merhaba biz 16 yıllık evliyiz 2 oğlum var 16 yıl boyunca ne iş açtıysa hepsini işine olan ilgisizliğinden batırdı hep ailem destek oluyor hiçbir şeyimiz yok ssk yok ve beni 10 yıldır değişik kadınlarla aldattı ilk yıllarda sürekli dövüyordu hatta bacağımı bile kırdı hep sabrettim affettim ama 2 yıldır bir kadınla beraber sürekli görüşüyorlar kadın evli ben evde yokken bir kaç kez eve getirmiş artık dayanacak gücüm kalmadı boşanmak istiyorum ne yapmalıyım benden ayrılmayacağını söylüyor lütfen bana yardımcı olun nasıl bir dava açmalıyım neler yapmalıyım bu konuda hiçbir bilgim yok

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Şartları uyuyorsa zinaya dayalı ya da evlilik birliğinin temelinden sarsılması dayanağıyla boşanma davası açabilirsiniz. Bir avukattan hukuki destek almanız faydanızadır.

 • sevgi n*** diyor ki:

  merhaba erdem bey
  ben yaklaşık 10 yıldır evliyim. Geçen yıl bu zamanlarda eşimin bana olan tavırlarına dayanamayarak annemin evine geldim ve ona da boşanmak istediğimi söyledim. Bu kararı almamdaki sebep ise anlaşamıyor oluşumuzdu. Bana karşı iyi davranmıyor ev hayatını zehrediyordu. Günlerce konuşmadan küs olarak yaşadığımızı bilirim Ama geçen yıl çocuklarım ve de 9 yıllık evliliğim emeğim için geri döndüm. Ancak bundan bir hafta evvel telefonunda rastladığım bir mesaj sonucu onu takip ettim ve başka bir kadınla görüştüğünü gördüm. Fotoğraflarını çektim ama görüntü net değil. Ardından yanlarına gidip kadına kimsin diye sorduğumda sevgilisiyim dedi. Bunun üzerine kızlarımı da aldım ve babamların evine geldim. Boşanmak istiyorum. Çocuklarım için maddi ve manevi tazminat davası da açmak istiyorum. Evliliğimizden sonra ev ve araba aldık. ve bir de velayet durumu var işim olmadığı için netice ne olur diye endişe ediyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Bir avukattan hukuki destek almanız faydanızadır. Avukatınız size hem hukuki yollar hakkında bilgi verecek, hem davanızı takip edecektir. Maddi durumunuz yeterli değilse baroya başvurabilirsiniz.

 • Betül Ü**** diyor ki:

  6 yıllık evliyim sürekli eşim küfür ediyo tehditler dayak aşşalayıcı konuşmalar hepsi var iki tane çoçoğumuz var ben artık dayanamıyorum çekilmez hale geldi neyapacağımı bilmiyorum mal varlığımız iyi ama eşim paraya aşık sürekli bi tutumluluk içinde ona göre öle ama aslında cimri benim ihtiyaçlarımı karşılamaz sürekli bundan kavga ederiz yinede ben kendim karşılarım kendi ihtiyaclarımı boşanmak istiyorum eşim benimle dalga geçiyo yanaşmıyo benim dava acmak için maddi desteğim yok gidecek yerim yok ne yapmam lazım bilmiyorum maddi paylaşım nasıl olur boşanırsak yardımcı olursanız sevinirim

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Şartlarını taşıdığınız için anlaşmalı boşanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma şartlarında anlaşamıyorsanız, açacağınız bir dava ile boşanmayı ve eklerini mahkemeden talep edebilirsiniz. Maddi durumunuz yetersizse, bulunduğunuz il barosuna başvurabilirsiniz.

 • Nilay **** diyor ki:

  Merhabalar,22 yasindayim annem ve babam bosanma davasi icin carsamba gunu adliyeye gideceklerini soyluyorlar herhangi bir siddet ya da hakaret soz konusu değil sadece siddetli geçimsizlik soz konusu 24 yillik evliler sureç nasil işler bosanmalarini istemiyorum mahkeme tarihi geldiginde soz hakki ya da talepte bulunma hakkim var midir? Tesekkurler.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Davanın tarafı olmadığınız için talepte bulunma hakkınız bulunmuyor. Eğer anne ya da babanız sizi tanık olarak gösterdiyse, tanık olarak dinlenebilirsiniz.

 • Rabia P***** diyor ki:

  Çekişmeli boşanma davası eşim tarafından açıldı. 2 çocuğumuz var. Şimdi oturduğumuz ev krediyle alındı. Kredisi ödeniyor hala. Boşanma davasında ev ne olacak?

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Ev, boşanma davasının konusu değildir. Eğer boşanma davasında ev ile ilgili bir talepte bulunulduysa, bu kısım davadan ayrılacak, ayrı bir davada karar verilecektir. Talepte bulunulmadıysa, mal paylaşımına yönelik dava açmanız gerekli.

 • Safiye k**** diyor ki:

  Merhaba
  Eşimle 11 senedir evliyiz. Sürekli bana şiddet uyguluyor, beni ölümle bile tehdit ediyor. İnsanlar içinde beni rencide ediyor, katlanamıyorum artık. Çocugumuz yok. Ben de maddi manevi ne taleb edebilirim. Bana yardımcı olur musunuz?

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Bahsettiğiniz fiiler boşanma sebebidir. Açılacak boşanma davasında maddi-manevi tazminat da talep edebilirsiniz. Miktarları, uğradığınız zararla bağlantılıdır.

 • Cevdet A*** diyor ki:

  Avukat bey ben 25 yıllık evliyim.eşimle sadece tartışmalarımızdan dolayı kendi isteği ile babasının evine gitmek istedi.bende defon git dedim.ben evde yokken evden ayrılmış babasının evine gitti.iki ay sonra aile birliğinin temelinden sarsıldı.diye boşanma davası açtı.bu davada kendisine * dediğimi onu aşağıladığımı iddia ederek 70 bin tl.tazminat ve 1500 tl.nafaka istemiş ben 26 yıllık evliyim.ve eşimin * olduğunu bilerek evlendim.böyle bir sorun yaşanmadı.ancak tazminat alabilmek için böyle birşey uydurmuş.onun avukatı bacanağım.ben maddi sıkıntı yüzünden avukat tutamadım.cevabı kendim yazdım.Ve ben boşanmak istemediğimi bildirdim.eşim 19 ve 22 yaşında çocuklarımı şahit göstereceğini söylüyor.ayrıca 3500 tl maaş alıyorum.devlet memuruyum.kirada oturuyorum.kredi ile ev aldım.1500 tl.kredi borcum.var.eşim benden 60 bin manevi 70 bin maddi ve 1500 tl nafaka talep ediyor.maaşım hariç hiçbir gelirim.yok.60 ay kredi borcum var.sizden ALLAH rızası için bana bu dava ne olur.bilgi verirmisin.teşekkürler,

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Bu ya da başka davalar hakkında yorum yapabilmek için dosyanın incelenmesi mecburidir. Davada iddiada bulunan taraf, iddiasını ispatla mükelleftir. Mahkeme, size atfedilen kusurların eşiniz tarafından ispat edilmesini isteyecektir. Bir avukattan hukuki destek almanız, haklarınızın korunması açısından faydalı olacaktır. Ummadığınız sonuçlarla karşılaşmayın.

   • cevdet diyor ki:

    Öncelikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Avukattan hukuki destek almamı belirtmişsiniz.avukat benden * lira para istiyor.ancak benim * düzenli ödemem var bu ödemelerim yaklaşık * ay devam edecek. bunun haricinde hicbir gelirim yok. mahkeme bunları dikkate almayacakmı. avukatım yok diye beni mahkum mu edecek. eşim şikayet dilekçesinde yazılanların sadece bir kaçını ben söyledim geri kalanını avukat uydurmuş diyor. beni zor durumda bırakmak için. bende boşanmak istemiyorum. ne yapacağımı bilmiyorum. cevap dilekçesini bile sitede bulunan örneklere bakarak yazdım. baro bana avukat verir mi. teşekkürler. saygılar sunuyorum.

    • Av.Erdem Akçay diyor ki:

     Yazı sonunda “Önemli Not” diyerek belrtilen bölüm, sizin davanız için de geçerli. Boşanma davasında avukat tutma zorunluluğunuz bulunmuyor. Kendiniz de dosyayı takip edebilirsiniz. Maddi durumunuz yeterli değilse, bulunduğunuz il barosuna başvurabilirsiniz. Şartlarını taşıyorsanız, baro size bir avukat atayacaktır. Hukuki bilginizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız, en azından bir avukattan hukuki danışmanlık alarak davanız ve izlenmesi gereken yol hakkında bilgi almanızı önerebilirim.

 • Selma K**** diyor ki:

  Merhaba Erdem bey 3.5 yıldır evliyim eşim evi terk edeli iki ay oldu. Boşanma davası açtı. Ben bu süreçte makine mühendisi olarak bildiğim yurt dışında da eğitim aldığını söyleyen eşimin mühendis değil teknik öğretmen olduğunu öğrendim. Ayrıca bana söylediği bu yalanları kendi çevresine de söylüyor hatta daha da abartılı kendini tanıttığı insanlar var. Ailem beni bir mühendis e verdi onları da aldatmis oldu. Bosanma davasına bu durum nasıl etki eder, Ne yapmalıyım?

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Söylenen yalanların, evlilik birliğini temelinden sarsmış olması ve evliliğin devamının mümkün olmamasına neden olması gereklidir. Bu şartlar mevcutsa, boşanma nedeni olarak ileri sürülebilecektir.

 • mert y*** diyor ki:

  Ilk eşimle kizimiz olduğu icin tekrar evlendik 6 Aylık evliyiz ve yine ayni sorunları yaşamaya başladık. Karim bana ve aileme karşı cok saygisiz cok agresif oturup konustuk boşanma kararı aldik. Ikimizde zarar gormeden en kisa sürede nasıl bosanabiliriz

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Anlaşmalı boşanma için süre tamamlanmamış. Çekişmeli boşanma davası açılıp, anlaşmalı boşanma davası gibi hareket edilerek hızlı sonuç alınabilir. Ya da 6 ay daha beklenebilir.

 • murat k*** diyor ki:

  merhabalar. şu an 3 aylık evliyim. eşim 1 ay önce tartıştığımız bi nedenden ötürü evi terk etti. eşyalarınıda götürdü. dün evlilik birliliğinin sarsılması nedeniyle dava açtı. avukatıyla konuşmuş karşılıklı protokol hazırlanırsa birer şahitle beraber gidip hemen boşanabilirsiniz demiş. bu mümkün mü veya bu boşanma nasıl olacak. bende boşanmak istiyorum. bana yardımcı olursanız minnettar kalacağım.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Siz de eşiniz gibi bir avukat tutarak menfaatlerinizin korunması için profesyonel yardım alabilirsiniz.

 • kadriye k***** diyor ki:

  Cevap:

  Kadriye Hanım, sorunuz kişisel bir dava ile ilgilidir. Bir avukattan hukuki destek almanız yararlı olacaktır.

 • Eda a*** diyor ki:

  Merhaba ben esimden siddetli gecimsizlik nedeni ile bosanmak istiyorum fakat hic bir esyami ceyizimi almadim evden alamadim da sadece kiyafetlerimi aldim dugunde takilan 200 gr bile gelmeyen altinlar bende acaba bunlar bende mi kalir alabilirler mi kucuk de olsa ihtimal var mi

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Eşya, takı, vb ile ilgili talepler boşanma davasından ayrık tutularak karara bağlanır. Dosya kapsamına göre karar verileceği için yorum yapmak doğru olmaz.

 • Seda diyor ki:

  Esım bana çok cektırdı çocuğumuz doğuştan kanser olduğu ıcın hayatımı çocuğuna adadım bu arada bn cocugumla ılgılenırkn sürekli cocugumla brlkte benı babamın evıne ATP gıttı bıze babam bktı sımdı tedavımız bıttı ve bn yöne dört aydan berı babamn evındym kzmla smdı bütün aılesını sesı çıkmaya başladı neyms anmn yüzünden bzm evlılıgmz bıtms anısı annemı arayp bayramında zehr ettı esımde ole kadının arayp rahatsız edyrlr bıde abısı bana para verckms boşanma davasını ben acıcakmısım maksatları ne anlamıyorum bn acarsm ESM bazı terk ettı brktı ama suçlu bn mı gozukurum bıde maddı bı gelırım yok babam bkyr esmde para vrmyr bnm ne yapmam gerekir lütfen yardımcı olurmusunuz

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Davada terke dayanacaksanız, sizin açmanız mecburi. Eğer evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanacaksanız, davayı kimin açtığının temelde önemi bulunmuyor. Zaten davalı da karşı dava açacaktır. Eğer şartlarda anlaşıyorsanız, anlaşmalı boşanma davası da açabilirsiniz. Maddi durumunuz yetersizse baroya başvurabilirsiniz.

 • sezgin o**** diyor ki:

  Merhaba esimle 6 yillik evliyiz fakat esimin hirsizlik gibi bir huyu var suan ayriyiz 1 senenin ortalam 7 7.5 ayi ayri gecti ben bosanmak istiyorum ama esim istemiyor..cocugumun sesini bile duyamiyrm yeri geliyor.biran once bitmesi icin ne yapmam gerekiyor.ayrica esim hirsizlik yaptigini yakaladik itirafda etti hastayim rolune girdi doktordan rapor almis kliptomani hastasi diye ne olur yardim edin

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Boşanmaya karar verdiyseniz, dava açmak dışında bir seçeneğiniz bulunmuyor. Davayı kendiniz ya da bir avukat aracılığıyla takip edebilirsiniz.

 • zeynep *** diyor ki:

  merhabalar, 4 yıllık evliyim.uzun zamandır kendisi ile aynı evde yaşamamıza rağmen konuşmuyoruz ve cinsel bir yakınlığımız yok. boşanmak istemediği için anlaşmalı boşanamıyorum, kimseyle görüşmediğimiz için şiddetli geçimsizliği kanıtlayabileceğim şahidimde yok. ailem boşanmamı istemediği için tüm bunlara göz yumuyor. sizce ne yapmalıyım?

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilirsiniz. Ancak, dayanacağınız neden(ler)in boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olması gerekmekte. Bu nedenle bir avukat ile yüzyüze görüşüp, durumu ayrıntıları ile anlatmanız ve yol haritası çıkarmanız faydalı olacaktır.

 • selin t** diyor ki:

  Hayırlı günler. Bayanın şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtıgı davada avantajı var mıdır ve davadan talepleri ne kadar alır? Davacının kendi istegi üzerine evi terk etmesi üzerine haksız durumdayken kendini haklı gösteren beyanın ile dava açıp maddi manevi talepte bulunması nasıl sonuç alır ve haklı davalının kendini savunmasında avantaj saglayacak durumlar nelerdir? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Sorunuz yeterince anlaşılır değil ancak feragat etme hakkı dışında davacının özel bir avantajı bulunmamakta. Velayet konusu dışında, taraflar eşit değerlendirilmelidir. Diğer konularda bir avukatla görüşmenizi önerebilirim.

 • zehra d*** diyor ki:

  Merhabalar,****** evimin anahtarı yok çilingir tutup kapıyı açtırıp çocuğumun eşyalarını,kendi kıyafetlerimi toplayıp almak istiyorum. Hukuken bi mahsuru var mıdır?

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Mesajınızın bir bölümü, kişisel durumunuzla ilgili olması nedeniyle, silinmiştir. Bu bölümle ilgili olarak bir avukattan hukuki yardım almanızı öneririm.

   Ortak konutunuza çilingir marifetiyle girip, çocuğunuzun eşyalarını ve kendi kıyafetlerinizi almanızda hukuki açıdan sakınca bulunmuyor.

 • Zeynel Ş***** diyor ki:

  Merhabalar esimle 1 aylik evliyiz fakat biz 1 bucuk ay once nikah yapmistik ve esim suan bana siddetli gecimsizlik (cekismeli) dava acmis fakat hicbir konuda siddet olmadi davadan dahi haberim yoktu ailesi ile birlikte acmislar davayi hicbir konuda bilgim olmadan ve konusmadan bosanma karari almis ben ne yapabikirim bu konuda?

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Bu kadar hızlı sürede boşanma davası neticelenmez. Mahkeme kalemine gidip dava dosyanızı inceleyebilirsiniz.

 • Ayhan y*** diyor ki:

  Merhabalar.eşim ile 2003 yılından ber evliyiz.eşim 2.5 ay önce evi terk edip çekişmeli boşanma davası açtı.şiddet yapmadığım halde dilekçesine sebeb sürdü ve nafaka talep etti.şeker rahatsızlığım var olmasına rağmen hiç birşeyden mahrum bırakmadım.eşimle barışmak için çok çaba sarfettim ama eşimin annesi tarafında aģır hakaretlere uğradım.mahremiyetime kadar girdi.eşimle ben eşimle tam barışacakken engelledi.eşimi çok seviyorum boşanmak istemiyorum.ne yapmalıyım?saygılarımla arz ederim.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Açılmış bir boşanma davası mevcut. Davalı olarak, davacının taleplerinin hukuki olmadığını, gerçeği yansıtmadığını ortaya koyarak davanın reddolunmasını sağlamanız gerekli. Bir avukattan hukuki destek almanız faydanıza olacaktır.

 • saniye g*** diyor ki:

  Merhabalar erdem bey. Biz eşimle 14 aylık evliyiz. Ve sürekli tartışıyoruz. Aileme ve bana hakaret ediyor. Ben boşanmak istiyorum. Ne yapmam gerektiği konusunda bilgi verir misiniz? Avukat tutmama gerek var mı? Yoksa nasıl bi dilekçe yazmalıyım? Yardımınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Konu içerisinde belirtildiği gibi boşanma davası açma hakkınız mevcut. Avukat tutma zorunluluğununuz bulunmamakla birlikte, davanızın takibini bir avukatla yapmanız, haklarınızın korunması açısından faydalı olacaktır.

 • Yeliz A**** diyor ki:

  Bende mahkemeye verdim şiddetli geçimsizlik diye hiç birşey istemedim sadece cocuklarımı istiyorum 20 gün sonra bana evrak geldi çekişmeli boşanma diye günde vermemişler nasıl olur hemen boşanabilirmiyim ilk celsede

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Size gönderilen tensip zaptı olabilir. Dilekçeler safhasından sonra duruşma günü verilecektir. İlk celsede karar çıkma ihtimali çok düşük. Bir avukattan hukuki destek almanız faydanızadır.

 • ismail b**** diyor ki:

  Biz eşimle 6 yıldır evliyiz. Sürekli tartışıyoruz. Aileme de hakaret ediyor. En çok anneme kızıyor. Ufak bir şeyde bile tartışıyoruz. Geçinemiyoruz. Ne yapmalıyım?

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Konu içerisinde belirtildiği gibi, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını düşünüyorsanız boşanma davası açabilirsiniz. Sebepleriniz boşanma için geçerli nedenler olarak değerlendirilirse, mahkeme boşanmanıza hükmeder.

 • Esra T**** diyor ki:

  Merhabalar erdem bey. 2 yıllık evliyim eşimle ailesi ve ailem yüzünden şiddetli gecimsizlik yaşıyorum. Hakaretlerine var. Beddua var.aileme hakaret var. Ailem evime gelip gidemiyor. 10 aylık bir bebeğim var artık katlanamiyorum en ufak bir durumda kavgaya sebep arıyor. Evde çok huzursuzum. Ailem adım atıyor yoluna girsin hersey diye ama nafile. Anlaşmalı boşanmaya da razi değil. Çocuğumu bırakmam sen nereye istersen git diyor. Asla bırakmam biliyor. Fakat kararlıyım dayanacak gücüm kalmadı.birde bebeğim i alamaz degilmi.çalışıyorum çok şükür isim var.ailem destek her zaman yanımda lar.yardımlarınızı bekliyorum.şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Bir avukatla görüşerek hukuki destek almanızı öneririm. Çocuğun velayetinin size verileceği kuvvetle muhtemeldir. Ancak buna karar verecek olan, durumun değerlendirilmesi sonucu mahkemedir.

 • sedat g*** diyor ki:

  Erdem bey iyi gunler. Ben esimle 3 ay once evlendim ve evlendigim gunden beri siddetli gecimsizlik yasiyorum. Karim ailemi istemiyor aileme karsi surekli hakaret ve kufurler ediyor. Hergun kavgayla geciyor. Bosanmak istiyorum onu da kabul etmiyor. Beni oldurmeden bu evden cikaramazsin diyor. Basim belaya girecek diye korkuyorum. Bosanma davasi acsam kazanma durumu ne olur. Birde bosanmadan dolayi esime tazminat yada nafaka oder miyim. Cocuk yok ama esimde calismiyor.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Tarafların talep ve delillerine göre mahkeme karar verecektir. Öngörüde bulunmak doğru değil. Bir avukattan hukuki destek almanızı öneririm.

 • savaş ü*** diyor ki:

  Erdem bey selam benim sorumun cevabı gelmedi.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Sorunuz, büyük ölçüde kişiye özel bir soru. Bu nedenle yanıtlanmadı. Bir avukatla görüşerek hukuki destek almanızı öneririm.

 • derya g**** diyor ki:

  Ben 3 Aylık evliyim eşimle tartıştık beni dövdü aileside hakaret edip evden kovdu bende baba evine geldim boşanmak istiyorum boşanma süreci nasıl ilerler ve bana düğün bile yapmadılar.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Temel bilgiler konu içerisinde mevcut. Bir avukattan hukuki yardım almanız faydanızadır.

 • Morem m*** diyor ki:

  Meraba.ben 23 agustos 2015 de evlendim.4 eylul 2015 de bosanma davasi actim.cekismeli olarak actim.esim daha sonra kabul etti bosanmayi.yanliz mahkemeyi actigim yerde olmadigi uzak mesafede oldugun icin mahkemeye gelemeyecegini ve bosanmayi kabul ettigine dair ifade verdi.bosanmam icin bu ifade yeterli olur mu.yoksa mahkemeye gelmesi gerekiyor mu.bu sekilde hakim anlasmali bosanmaya cevirir mi.

  • Av.Erdem Akçay diyor ki:

   Anlaşmalı boşanmaya çevrilmez. Mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kanaatine ulaşmadığı sürece davanın kabulüne karar vermez.