Aile Hukuku

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası

Çocukla kişisel ilişki kurulması davası, velayeti kendisine bırakılmayan ebeveynin çocukla görüşme düzeninin belirlenmesini istediği davadır. Türk Medeni Kanunu (TMK) madde 182/1 ve 323 konuyla ilgili düzenlemelere sahip yasa hükümleridir. Çocuklar bakımından ana babanın haklarını düzenleyen ve hakimin takdir yetkisini belirleyen TMK madde 182, boşanma ya da ayrılık kararı verirken ana ve babanın çocuk ile olan…

Boşanmadan Sonra Çocuğun Annenin Soyadını Kullanmasına İzin Davası

Boşanmadan sonra çocuğun annenin soyadını kullanmasına izin davasında iznin verilip verilemeyeceği yıllar boyunca tartışılmış, soruya olumlu ya da olumsuz yönde kararlar verilmiştir. İlk derece ve Yargıtay uygulamalarında boşanmadan sonra da her halükarda çocuğun babasının soyadını taşımaya devam etmesi gerektiğine ilişkin kararlar görülmüştür. Yapılan bireysel başvurular sonucunda ise Anayasa Mahkemesi, mahkemelerce verilen bu kararların hatalı olduğunu,…

Evi Terk Eden Eşe Gönderilen Eve Dön İhtarının Affetme Niteliği

Türk Medeni Kanunu madde 164’te düzenlenen ve özel bir boşanma nedeni olan terk, mutlak boşanma nedenidir. Dolayısıyla eşin evi terk ettiğinin ispatı halinde boşanma kararı verilecek, terkin evliliği çekilmez kılıp kılmadığı araştırılmayacaktır. Terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için TMK madde 164/2, öncelikle terk eden eşe ihtar gönderilmesi gerektiğine hükmetmektedir. Bu ihtar ile evi terk eden…

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmanın fer’ilerinden olan maddi ve manevi tazminat, boşanma davasının özenle araştırılması ve sonuca bağlanması gereken talepleri arasında yer alırlar. Boşanmada maddi ve manevi tazminat, birbirinden tamamen bağımsız ve dayanakları farklı taleplerdir. Her iki tazminat talebinin sebebinin ortaya konularak ispat edilmesi gereklidir. Boşanmaya karar veren ve kusursuz olduğunu düşünen eşin boşanırken ne kadar maddi-manevi tazminat alabileceği…

Boşanma Davasını Hangi Eş Açabilir?

Boşanma davasını kim açabilir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bazen boşanma davası açmanın bir kusur olarak görülebileceği, bazen de karşı tarafın önce davranarak dava açması halinde geç kalınacağı gibi temelden yoksun düşünceler oluşabilmektedir. Bu nedenle konumuzda, boşanma davasını kimin açabileceğisorusuna yanıt verilmeye çalışılacaktır. Boşanma Davasını Hangi Eş Açabilir? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, her eş boşanma davası…

Terditli Boşanma Davasında Karar Aşaması

“Terditli dava” başlıklı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 111, davacının tek dava içerisinde aynı davalıdan birden fazla talepte bulunmasına imkan tanımaktadır. Terditli dava MADDE 111- (1) Davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır….

Genel Sebeple Boşanma Davasında Hakaretin İçeriği ile Zamanının İspatı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması dayanağı ile açılan boşanma davalarında en sık ileri sürülen boşanma nedeni, davalının davacıya hakaret etmesidir. Hakaret gibi sözden ibaret eylemleri ileri süren taraf, diğer iddialarda olduğu gibi bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Göstereceği delillerle kendisine hakaret edildiğini açık bir şekilde ispat etmeyen tarafı iddiası kabul edilmeyecek, başka bir iddia yoksa, bu…

Boşanma Davasının İstinaf İncelemesinde İnceleme Sınırının Aşılması

Çekişmeli boşanma davalarında çoğunlukla taraflardan birisi(ya da her ikisi de) karardan ya da kararın bir kısmından memnun olmadıkları için ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmektedirler. İlk derece mahkemesinin kararına yapılan bu itirazı değerlendirecek olan Bölge Adliye Mahkemesi karar verirken herhangi bir sınıra tabi midir? Sorunun cevabı Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2020/1012 E., 2020/2332 K. ve…

Yeni Evlilerde Boşanma Süreci

Evlenmeyi düzenlediği gibi boşanmayı da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu düzenlemiştir. Boşanmanın nedene bağlı olması gerekliliğini kabul eden yasaya göre iradenin boşanmaya yönelmiş olması, boşanmayı sağlamaya yetmemektedir. Özel boşanma nedenlerinden ya da genel boşanma nedeninin ispatlanamadığı davadaki boşanma talebi ve dava reddolacaktır. Davada hakim, tarafların kabulleri ile bağlı değildir(TMK 166/3 hariç). Çünkü evlilik birliği kamusal…

Boşanma Sonrası Çocukla Görüşmeye İlişkin Düzenlemeler

Ana ve baba, evlilik devam ettiği sürece çocuk üzerindeki velayet hakkını beraber kullanırlar. Ana veya babadan velayetin alınabilmesi için yasal bir gerekçe bulunmalıdır. Evlenme ile kurulmuş ortak hayata son verilmişse ya da ayrılık halinin bulunması durumunda hakim, çocuğun velayetini ana ya da babaya verebilir. Çocuğun ana ve babası evli değilse, velayet hakkı anadadır. Ana ya…