Avukat Erdem Akçay

İşe İade Davası Şartları ve İşe İade Kararı Sonrası Tazminatlar

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Ocak 19, 2017

İşveren ile işçi arasında kurulan iş sözleşmesi, taraflara hak ve borçlar yüklemektedir. İş akdi kurulurken her ne kadar öngörülemese de, işveren ya da işçi için iş sözleşmesi devam ettirilemez bir hal alabilir. Kanun, iş akdinin nasıl sonlandırılabileceğini, iş akdini sonlandırılan işçi ya da işverenin hangi durumlarda haklı sayılabileceğini, vb belirlemiştir. Bununla birlikte yasa, işçiyi koruma amacıyla iş güvencesi kuralları belirlemiş, işverenin iş akdini sonlandırmasını bazı durumlar için sınırlamıştır. Şimdiden söylemek gerekir ki İş Kanunu’nca işçiye sağlanan iş güvencesi, sınırsız ve kesin değildir. Yazının devamında açıklanacaktır ancak özetle söylemek mümkündür ki İş Hukuku, ne şartla olursa olsun işverene, beraber çalışmak istemediği işçi ile çalışması yönünde emir veremez. Zorlayabilir ancak mecbur bırakamaz. Yani işveren bir işçi ile çalışmak istemiyorsa, şartlarını yerine getirmeyi kabul ederek işçinin iş akdine son verebilir. Ama belirttiğimiz gibi kanun işçiyi de korumaktadır.

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, işveren tarafından iş akdi feshedilen ancak bu feshin geçersiz olduğunu düşünen işçinin, iş güvencesinden faydalanarak işe iadesini talep ettiği davadır. İşe iade davası, iş sözleşmesi geçersiz bir nedenle sonlandırılan(halk deyimiyle işten kovulan) işçi tarafından açılabilir. İşverenin bu davayı açma hakkı bulunmamaktadır.

İşe İade Davası

İşçinin İşe İade Hükümlerinden Yaralanabilmesi İçin Gerekli Şartlar:

İş güvencesinden yararlanabilmek ve işe iade davası açabilmek için şu şartlara uyulmalıdır:

 • İşyerinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olmalıdır. Bu sayı belirlenirken sadece, işe iade davası açan işçinin çalıştığı işyeri değil, eğer varsa işverenin aynı işkolunda başkaca işyerleri de hesaba katılır. Örneğin işçi A’nın iş akdine, bir market zincirinin Avcılar’daki şubesinde çalışırken son verildiyse ve işçi A işe iade davası açmışsa, değerlendirilmesi gereken, işverenin sahibi olduğu marketler zincirindeki tüm işçilerin sayısıdır. Dolayısıyla Avcılar’daki şubede 3 işçi çalışırken toplamda 70 işçi varsa, işçi A işe iade davası açabilecektir. Bu sayı, iş akdinin feshedilme anındaki sayıdır. Bu sayı, davada mutlaka ortaya konulmalıdır. Delillerle işçi sayının 30’dan fazla olduğu ispatlanmalıdır. Aksi halde başkaca araştırmaya gerek olmaksızın dava reddedilmelidir. İşçi sayısı belirlenirken, çıraklar, stajyerler değerlendirme dışıdır. Eğer asıl işveren alt işveren durumu söz konusu ise, personel sayısı hesaplanırken alt işverenin işçi sayısı ile asıl işverenin işçi sayısı ayrı ayrı hesaplanacaktır. Bununla birlikte işçi sayısının az gösterilmesi amacıyla muvazalı bir durumun söz konusu olduğu ortaya konabilirse, tüm işçiler beraber değerlendirilir.
 • İşçi bu işyerinde en az 6 aydır çalışıyor olmalıdır(Yer altı işlerinde çalışan işçi için bu şart gerekli değildir). 6 aylık kıdem hesaplanırken işçinin, aynı işverenin tüm işyerlerinde geçirdiği süreler dahil edilir.
 • İşçi ile işveren arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi bulunmalıdır. Dolayısıyla belirli süreli sözleşme ile çalışan işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmamaktadır.
 • İş güvencesinden faydalanmak suretiyle işe iade davası açabilmek için, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinden olmamak gereklidir.
 • İş sözleşmesinin feshi geçerli bir sebebe dayanmayorsa, işe iade hakkı söz konusu olur. İş akdini sona erdirmek isteyen işveren, geçerli bir sebep ileri sürmelidir. Geçerli sebep, kanunun belirlediği haklı sebepler kadar ağır olmamakla birlikte, işçinin çalışmasını ve işyerinin devamını etkileyen sebeplerdir. İş Kanunu, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılması gerektiğini hükmetmektedir. Bu genel kuralla birlikte kanun, hangi sebeplerin iş akdinin feshine gerekçe olamayacağını da sıralamıştır.

İşe İade Davası Açabilmek İçin Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayanmaması Gerekir:

Yukarıda belirtildiği şekilde iş sözleşmesini feshetmek isteyen ancak haklı sebebe dayanamayan işveren, geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Geçerli sebebin neler olamayacağını kanun belirlemiştir. Nelerin geçerli sebep olarak kabul edileceğine ise mahkeme karar verecektir. Verilmiş kararlardan yola çıkarak, her olay kendi içerisinde değerlendirilmek şartıyla, şunları geçerli sebep olarak saymak mümkündür. Unutulmamalıdır ki bu liste sınırlı ve kesin değildir:

 • İşçinin beklenenden, iş arkadaşlarından daha az verimle çalışması,
 • İş sözleşmesi kurulurken beyan ettiği özellikleri işine yansıtamaması,
 • Öğrenme arzusunun bulunmaması,
 • Haklı neden sayılamasa da sık sık demirbaşa zarar verme,
 • Müsrif davranışlar içerisine girmek,
 • Sık sık işe geç gelmek,
 • Sık sık tartışma yaratmak,
 • Piyasanın daralması, taleplerin azalması,
 • Ekonomik kriz,
 • İşyerinin daraltılması,
 • Bazı bölümlerin kaldırılması

gibi sebepler. Şüphesiz ki bu ve benzeri sebepler, gerçeği yansıtan, ispatı mümkün olan sebepler olmalıdır.

İş Akdinin Feshi Son Çare Olmalıdır:

İş akdini fesh eden işveren, elinden gelen tüm iyiniyetle davranmalı ve çözüm yolları aramalıdır. Eğer tüm çabalara rağmen iş akdinin devam etmesi mümkün olmuyorsa, iş akdi fesh edilebilir. Örneğin, işçinin çalışabileceği başka bölümler varken, fazla çalışma yapılırken, yeni iş sözleşmeleri yapılırken, mevcut işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi feshin son çare olması ilkesine aykırıdır.

İşveren İş Sözleşmesini Nasıl Feshedecektir?

İşveren iş sözleşmesini, İş Kanunu madde 19/1 uyarınca yazılı olarak feshedebilir. Bu yazılı bildirimde işçiye, iş sözleşmesinin neden feshedildiğini açık ve kesin bir şekilde belirtmelidir. Aksi halde işçi, işe iade davası açabilecektir. Zira iş sözleşmesi, geçerli bir sebeple sonlandırılabilirken hiçbir sebep gösterilmemesi, işe iade davası açma hakkının kendiliğinden doğuracaktır.

İşçinin Savunmasının Alınması Mecburi midir?

Savunma, hukukun insanlara tanıdığı temel haklardan birisidir. Savunma alınmadan yaptırım uygulanması kabul edilemez. İş Kanunu da bununla ilgili düzenleme getirerek, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili bir nedenle iş sözleşmesi feshediliyorsa, mutlaka öncelikle işçinin savunmasının alınmasının gerektiği ortaya konmuştur. Aksi halde yine işçi, işe iade hakkını kullanacaktır.

İşçinin İşe İade Davası Açma Hakkının Dayanağı Nedir?

Konumuzun temeli olan işe iade davası, yukarıda açıklanan hususlara uyulmadan iş sözleşmesi feshedilen işçinin başvurabileceği bir yoldur. İlgili düzenleme, İş Kanunu madde 20’de yer almaktadır. Maddeye göre işçi, iş akdi sonlandırılırken kendisine bir sebep gösterilmemişse veya gösterilen sebep geçerli bir sebep değilse, mahkemeye dilekçe ile başvurarak işe iadesini talep edebilecektir.

Dikkat edilmesi gereken husus, her ne kadar maddede geçerli sebepten bahsedilerek yetinilmiş olsa da, geçerli sebeple ilgili hükümdeki diğer şartların da var olması zorunludur.

İş Sözleşmesi Yazılı Şekilde Feshedilmemişse İşe İade Davası Açılabilir mi?

Yasa, işverenin iş sözleşmesini yazılı usulle feshetmesi gerektiğini emretmektedir. Eğer bu kuralara uyulmamışsa, geçerli bir fesihten söz etmek mümkün olamayacağı için, işçi işe iade davası açabilecektir.

Fesih İşleminin Geçerli Bir Sebebe Dayandığını ya da Geçerli Bir Sebebe Dayanmadığını Kim İspat Edecektir?

İşe iade davası açarak iş sözleşmesinin geçersiz bir nedenle feshedilmediğini söyleyen işçi için ispat yükü temelde bulunmamaktadır. Zira sebebi ileri süren işverendir ve bu sebebin gerçeği yansıttığını ispat etmek zorundadır. Ancak eğer işçi, gösterilen sebepten farklı bir nedenle iş akdinin sona erdirildiğini ileri sürüyorsa, bu durumu ispat etmek zorundadır.

Örneğin işveren sözleşmeyi, işçinin sürekli olarak işe geç gelmesine dayanıp, işleri aksattığını belirterek feshetmiş ve fesih bildiriminde bulunmuş olsun. Bu durumu işveren ispat etmek zorundadır. Ancak eğer işçi davasında, sebebin aslında bu olmadığını, sendika temsilciliği yaptığı için iş akdinin sonlandırıldığını iddia ediyorsa, bu durumu bu kez işçi ispat etmek zorundadır.

İşçi Ne Kadar Sürede İşe İade Davası Açabilir? İşe İade Davası Açma Süresi Nedir?

İşe İade Davasında Süre

İş Kanunu işe iadede hak düşürücü süre belirleyerek, 30 gün kuralı koymuştur. İş akdinin feshedildiği yönündeki açıklamanın kendisine ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde işe iade davası açmayan işçi, feshi kabul etmiş sayılacaktır ve işe geri dönmek için dava açamayacaktır.

İşe İade Davası için Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

İşe iade talebiyle açılacak davada avukat tutmak zorunlu değildir. Ya da işverenin bu davada kendisini avukatla temsil etmesi zorunlu değildir. Ancak işe iade davasında geçerli nedenin ispatı, tazminat miktarları, dava sonucunda yapılacak başvurular ve önceden ödenmiş kıdem tazminatı gibi değerler düşünüldüğünde, hukuki yardım alınması ve davanın bir avukatla takibi, hak kayıplarına uğramamak adına önemlidir.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer, Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

Aşağıda ayrıntısı açıklanacak sebeplerle ve işçinin hakkının korunması amacıyla kanun, işe iade davasının ne kadar sürede sonuçlanması gerektiğini belirlemiştir. Bu hükme göre işe geri dönmek talebiyle açılacak dava, 2 ay içerisinde sonuçlanmalı ve temyizi de 1 aydan önce tamamlanmalıdır. Ancak uygulamada bu sürelere uymak mümkün olmamaktadır. Hem davaların yoğunluğu, hem dilekçe safhalarının uzunluğu, hem araştırılması gereken hususların araştırılmalarının uzun sürmesi nedenleriyle, bu kadar kısa sürede işe iade davasının sonuçlanmasını beklemek mümkün değildir.

İşe İade Davasının Sonuçları Nelerdir?

a) İşe İade Davası Reddedilebilir:

İşe iade davası açan işçinin iddiaları geçerli bulunmaz ve iş akdinin geçerli bir sebeple feshedildiğine hükmedilirse, dava reddedilecektir. Bu durumda işçinin işe iadesi söz konusu olmaz.

b) İşe İade Davası Kabul Edilebilir:

İşe iadesi kabul edilip de işçinin işe iadesine karar verildiği takdirde, çeşitli olasılıklar ortaya çıkar.

Kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içerisinde işçi, işe başlamak için işverene başvurmalıdır. Eğer işe başvuru yapmazsa, işverenin yapmış olduğu fesih geçerli hale gelir. Aynı şekilde işe başlamak için başvurmuş ancak işverenin işe başlatma davetini cevapsız bırakmış, makul sürede işe başlamamış işçinin iş sözleşmesi de feshedilmiş sayılacaktır. Dolayısıyla işe iadesine karar verilen işçinin işe başlamaması, feshin geçerliliğini kabul ettiği anlamına gelir. İşçi işe iade başvurusunu noterden göndereceği bir ihtarname ile yapmalıdır. Mecburi olmamakla birlikte bu uygulama, başvurusunu zamanında yapıldığını ve başvuru içeriğinin geçerli olduğunun ispatlaması açısından önemlidir.

İşçi işe başlamak için başvuru yaparsa, işveren bir ay içerisinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. Eğer işe başlatmazsa, mahkeme kararıyla belirlenen tazminat miktarını ödemek zorunda kalacaktır. bu miktar, en az 4 ay, en fazla 8 aylık ücret tutarıdır.

İster işe başlatılmış olsun, ister işe başlatılmamış olsun işçi, çalışmadığı dönem için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarına da kavuşur. Yani işveren, işçiyi çalıştırmadığı dönem için işçiye en fazla dört aylık alacaklarını ödemek zorunda kalacaktır.

İşçi işe iade davası neticesinde işe başvuru yapmışsa ve işveren de işçiyi işe başlatmışsa, geçersiz hale gelmiş fesih nedeniyle ödediği ihbar ve kıdem tazminatını talep edecektir. Burada tüm tazminatların işçi tarafından ödenmesi yerine, kendisine yapılacak ödemeden mahsup edilmesi gereklidir. Eğer işveren bildirim süresi vermeden veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere ilişkin ücret ayrıca işçiye ödenmelidir.

İşe İade Davası Devam Ederken İşçi, Aynı İşverenin Yanında Çalışmaya Başlarsa Davanın Seyri Ne Olur?

İşe iade davasında amaç, sözleşmenin feshinin geçerli olup olmadığının belirlenmesidir. Eğer işveren, iş sözleşmesini feshettiği işçiye yeniden iş vermişse, önceki feshin geçerli olmadığını kabul ettiği anlamı çıkacaktır. Bu durumda işe iade davasında işe iade kararı verilemeyecek olsa da, boşta geçen süre ile ilgili olarak karar verilmelidir.

İşçi, İşe İade Davası Devam Ederken Başka İşte Çalışabilir mi?

Davaların uzun sürmesi bir yana, yaşamak için para kazanmak  zorunda olan işçinin, işe iade davası devam ederken başka işte çalışmamasını beklemek, hukuki olmadığı gibi mantıklı da değildir. Kanun bununla ilgili bir düzenleme yapmamışsa olsa da Yargıtay, kararlarında belirgin olarak, işçinin başka işte çalışmasının sakıncasının bulunmadığını, işe iade davasını etkilemeyeceğini belirtmektedir. Ancak işe iade davası neticesinde tazminatlar belirlenirken, işçinin başka yerde işe başladığı tarih göz önünde bulundurulmalıdır. Yani işçiye ödenmesi gereken tazminat miktarları daha az olacaktır.

İşe Başlatılmayan İşçinin İş Sözleşmesi Ne Zaman Feshedilmiş Sayılır?

İşe iade davası sonucunda işe iadesine karar verilen işçi başvuru yaptığı halde bir ay içerisinde işe başlatılmazsa, iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Dolayısıyla iş sözleşmesinin fesih tarihi, otuz günlük sürenin dolduğu gün olacaktır. Bu durumda işçi, ihbar, kıdem gibi tazminatları ile yıllık izin ücreti, ikramiye gibi alacaklarının, işbu tarih baz alınarak ödenmesini talep edebilecektir. Bu husustaki hesabın doğru yapılması, özellikle işçinin haklarının korunması açısından oldukça önemlidir. Zira işçiler işe başlatılmadıklarında genelde, sadece işe iade davası ile ilgili karar verilen tazminat miktarlarını hak ettiklerini düşünmektedirler. Halbuki 2-3 yıl önceki ücret üzerinden hesaplanmış kıdem tazminatı ile işe başlatılmamaya göre hesaplanacak kıdem tazminatı miktarları farklı sonuçlar doğuracaktır.

İşe İade Davası Süresinde Alınan İşsizlik Sigortası Ödeneğini Ne Olacaktır?

İşe iade davası açan işçinin işsizlik sigortası başvurusunda bulunmasının bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak eğer işe iade kararı verilir ve boşta geçen 4 aylık süre için kendisine ücret ödenmesine hükmedilirse, bu dört aylık süre için aldığı işsizlik sigortası ödeneğinin iadesi gerekecektir. Çünkü işçi, sanki dört ay boyunca çalışmış gibi ücrete hak kazanmıştır. İşsizlik sigortası ise çalışılmayan dönem için ödenir. Gelir elde eden işçi, dört ayın ödemesini iade etmek zorundadır.

İşe İade Davası Nerede, Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca işe iade davası, davalının yerleşim yeri ya da işyerinin bağlı olduğu iş mahkemesinde açılabilecektir. Bunun aksi sözleşmeler geçerli değildir.

İşe İade Davasını Kimler Açamazlar

İşten kendi isteğiyle ayrılan, istifa eden işçiler, belirli süreli çalışan işçiler işe iade davası açamazlar.

İşe İade Davasında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu

İş Mahkemeleri Kanunu madde 3/1 uyarınca, 01/01/2018 tarihinden itibaren, işe iade davası açabilmek için öncelikle arabulucuya başvurulması olması zorunlu hale getirilmiştir. Arabulucuya başvuru ve süreç hakkında detaylı bilgiyi yakın zamanda yayınlayacağız.

Kategori: İş Hukuku

28 Yorum

 • Sinem d*** diyor ki:

  10 ay çaliştiğim iş yerimden mola saatimi istedikleri mekanda (depoda) kullanmadiğim gerekcesiyle cikartildim. Ancak bu gerekce ihbarimda belirtilmemis. Haftalik 45 saat yasal çalişma süresinin üzerinde çaliştim. Günde 3 saat fazla. Sabah on akşam on şeklinde dört gün , bi gun izinli diger iki gun ise bir saat fazla çalişmam var. Tüm resmi tatillerdede mesai ücreti ödemeden çaliştim. Fazla mesailerim için dava açmaya karar verdim. İşe iade davasi da açabiliyorum yazdiklarinizi okuyunca. Merak ettigim şu ki; 5. Ayin 31 inde ihbar kağidini imzaladim, bir aylik ihbar süremi doldurdum ve ciktim. İşe iade davasi açabiliyor muyum? Teşekkur ederim bilgileriniz için…

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Ara dinlenmede işçi dilediği yerde zamanını geçirebilir. İşveren buna karışamaz. İşe iade davası açma süreniz, iş akdinizin feshedildiği tarihte başlar. Anladığım kadarıyla bu tarih 31 Mayıs. Dolayısıyla işe iade davası açabilmenizin mümkün olduğu hak düşürücü süreyi geçirmişsiniz. Fazla çalışma alacağı ile ilgili dava açabilirsiniz. Tarihler konusunda net bilgi sahibi olabilmek için bir avukatla yüz yüze görüşmenizi öneririm.

 • İbrahim A***** diyor ki:

  Merhaba Erdem Bey. 2,5 ay önce ikhamet ettiğim Kocaeli de yaptıracakları fabrika için diye Depo Şefi pozisyonunda beyaz yaka olarak işbaşı yaptım. Yeni fabrika henüz inşaat halinde olduğundan mevcutta İstanbul Hadımköy de olan fabrikada geçici başlatıldım.Sigorta şubesi de İstanbul a bağlanmış.
  2,5 Ay sonra Departmanda ihtiyaç kalmaması gerekçesi ile işten 2 haftalık ihbar ile çıkarıldım. Kabaca herhangi bir hak sahipliği , işe iade vs sözkonusu olabilir mi? İşe iade için 6 ay koşulu hariç tüm şartlar mevcut. Departmanda ihtiyaç kalmaması da geçersiz bir gerekçe çünkü pozisyona başkası getirildi. Ve alımlar da devam ediyor. Başka bir birimde çalışma da teklif edilmedi. Ayrıca ikhamet ettiğim il dışında çalıştırıldım. Tüm bu şartlar hak sahipliği doğurur mu? Teşekkürler.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   6 ay çalışmış olma şartı kesin bir kural. Bunu karşılamayan işçi, işe iade davası açamayacaktır.

 • seçkin y** diyor ki:

  merhaba,
  1 yıl çalışmış olduğum iş yerinden, maaşıma birden fazla haciz gelmesi nedeni ile
  ihbar ve kıdem tazminatım ödenerek işten çıkartıldım. yasal süreç içerisinde işe iade davasını açtım ve kaybettim. Davayı Yargıtay a taşıdım. Dava yaklaşık 2 senedir Yargıtay da. bu şekilde işten çıkarılmalarda yargıtay ne tür kararlar veriyor?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Dosya incelenmeden yorum yapmak doğru değildir ancak işe iade davası açmak için gerekli şartlara sahipken dava açtıysanız, işçinin birden fazla bile olsa icra takibi ile karşılaşmasının tek başına, işverene fesih hakkı vermediği ile ilgili Yargıtay kararları mevcut.

 • Erdinc a*** diyor ki:

  İyi günler Sn Erdem AKÇAY ben büyük bir şirkette (holding)çalışıyorum 7 yıl oldu isten ayrildigim zaman is yerine dava açmayı düşünüyorum fava konusu ise sosyal haklarını alamamam yani şirkette 300 üzeri çalışan var holding bünyesinde ise 3000 civarı bu çalışanla mavi yaka ve beyaz yaka olarak sınıflandırılmış mavi yaka çalışanlar sendikalı ve tüm sosyal hakları var (bayram parası,yıllık izin parasi,yakacak yardımı,ikramiye) gibi beyaz yaka çalışanlar ise bu hakların hiçbirini almıyor isten ayrıldıktan sonra bu hakları toplu olarak alabilirmiyim hakkım varmıdır saygılar.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Sendikaların önemini ortaya koyan güzel bir örnek. Sendika üyesi olmadığınız için toplu iş sözleşmesinin tarafı değilsiniz anladığım kadarıyla. Dolayısıyla toplu iş sözleşmesi ile işçilerin elde ettiği haklara da sahip olamıyorsunuz. Bunları dava ile de alamazsınız. Ancak, bu haklardan faydalanmak için eğer şartlarınız uygunsa sendikaya dayanışma aidatı ödeyebilirsiniz. Sendika ile görüşmeniz faydalı olacaktır.

 • ismail Melih ş**** diyor ki:

  Erdem bey ben ****da çalışıyorum is yeri bana bir hafta önce bulundugum reyonu baska bir firmaya kiraya verdigi icin beni baska bolumlere alabilecegi halde is akdinin fesedilecigini yani isten cikarilacagimi soyledi 31 temmuzda isten cikarilacam simdi bu konuda ne yapacagimi bilmiyorum bana bu konuda yardımcı olursaniz sevinirim ve ben sendikali bir isciyim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Konuda değinildiği üzere şartlar mevcutsa işe iade davası açabilirsiniz. Süreyi geçirmeden bir avukatla görüşmeniz faydalı olacaktır.

 • Mehmet T*** diyor ki:

  Merhabalar;
  Öncelikle yol gösterip bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.10 yıldır vardiya amiri olarak çalıştığım iş yeri ben dahil 4 arkadaşımızı görev tanımımızda olmayan işleri yapmayı red ettiğimiz için işten çıkarttı(5188 sayılı özel güvenlik kanununda açıkca belirtiliyor.Görevi dışında hiçbir işte çalıştırılamaz diye).Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı eksiksiz yattı.İş yeri ulaşım ve yemek imkanıda sağlıyordu.Tazminat hesaplamasında yol ve yemek yardımını vermediler.
  Size ilk sorum yol ve yemek hesaplamaya eklenmelimiydi.İkincisi eğer işe iade açar ve kazanırsak verilen tazminatı iade etmek zorundamıyız.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Tazminat hesabında yol ve yemek de hesaba katılmalıdır. İşe iadenize karar verilir ve işveren sizi işe davet ederse, aldığınız tazminatları, mahsuplar hariç, iade etmek zorundasınız. Zira iş sözleşmeniz sona ermemiş sayılacaktır.

 • Ali m**** diyor ki:

  Merhaba Erdem Bey. Ben 2010.02.18 tarihinde bir ise girdim ve 15.9.2015 tarihinde kıdem ve ihbar tazminatım verilerek işten çıkarıldım. Iade davasını kazandım 4+5 tazminat hakettim. Tarafıma yatırılan para tutarı 21000 tl oldu ama ben bunda yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Avukatım bana katılmıyor çıkış tarihinde maaşım ağı dahil 1890 idi bugün ise brüt maaşım 3080 tl. Tutar dogrumudur

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Meslektaşım konuya hakimdir şüphesiz. Dosyayı incelemeden yorum yapmak doğru olmaz. Ancak ödenecek miktar hesaplanırken, 2015’teki ücretinize bakılmamalıdır. Bakılacak ücretiniz, işverenin işe davet etmemesi üzerine gerçekleşen fesih tarihindeki emsal ücrettir.

 • Akif Y**** diyor ki:

  3 yıldır çalıştığım işyeri verimsiz olduğum gerekçesi ile başka bir şehirdeki başka bir şirketinde işe başlamamı aksi takdirde haklarımı alıp ayrılabileceğimi belirtti. Aynı maaşla gideceğim için sıkıntı yapmadım. Ancak daha sonra belirttikleri şirkette değil de yine başka bir şehirdeki başka bir grup şirketinde maaşımı da %40 düşürerek başlamamı istediler. Bu arada çalıştığım şirkete aldıkları personele 3 ay işleri devrettikten sonra ve iş bulamadığım için bugün itibariyle başladım. Ancak daha ilk günüm olmasına rağmen bu maaşla bu şehirde çalışamayacağımi anladım. Işe iade davası haklarımı kaybetmiş oluyor muyum?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İşe başlayarak şartları kabul etmişsiniz. İşverenle ikale yapmayı deneyebilirsiniz.

 • Özgür e**** diyor ki:

  Merhaba
  İşe iade davası açtım ve kazandım diyelim ancak aynı dönemde askerlik görevimi yerine getiriyorum. Nası bir süreç oluyor bu durumda?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Konuda yer alan, “İşçi, İşe İade Davası Devam Ederken Başka İşte Çalışabilir mi?” bölümü, askerlik için de değerlendirilebilir. Ancak, iş akdi ihbar tazminatı ödenmeden feshedilmişse ve işçi ihbar süresi içerisinde askere gitmişse(en azından başvuru yapmışsa bu süre içerisinde), sözleşmenin işçi tarafından feshedildiği düşünülebilir. Zira emeklilik ile ilgili benzeri durumlarda Yargıtay, feshin işçi tarafından yapıldığını kabul etmekte.

 • Elif G**** diyor ki:

  Erdem bey merhaba, çalıştıgım iş yerine açtıgım işe iade davasını kazandım yargıtaya gittiler onuda kazandım, noterde ihbarname çektim çalıştıgım yerdeki arkadaş seni işe alcaklarmış fakat uzak bir projeye vercekler dedi şimdi ben gönderdikleri projede işe başlamassam haklarımı alabilirmiyim sonuç ne olur

 • Derya T*** diyor ki:

  Erdem Bey merhaba;
  22/08/2016 tarihinde sekreter/santral olarak başlamış olduğum iş yerimde işveren benim bulunduğum pozisyon+olarak önmuhasebe ve başka bir pozisyon daha ekleyerek internete iş ilanı vermiş ilan verdiğini arkadaşlardan öğreniyorum fakat henüz bana ihbar edilmedi 1 yılım dolmadan beni çıkartıp kıdem ödememek için böyle bir yola başvuruyor bu hafta içi bana ihbar edilecek ben işe iade davası açmak istiyorum haklarım nelerdir yardımcı olursanız sevinirim.
  iyi çalışmalar

 • Kerim T**** diyor ki:

  Merhaba Erdem Bey

  Yedi yildir çalistigim is yerim tarafindan performans yetersizligi one surulerek is akdim feshedildi. Performansimla ilgili hicbir yazili uyari yapilmamisti, ki performansim beklenenin uzerindeydi, yillik satis hedefini yedinci ay sonunda doldurmustum. Kidem ve ihbar tazminatim odendi ancak ben isimi seviyorum ve geri donmek istiyorum. Ise iade davasini kazanmam halinde beni nasil bir surec bekler? Kidem ve ihbar tazminatima ilaveten ikale mi odenir?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Süreç ve dava neticesinde alınacaklarla ilgili bilgi konuda mevcut. İkale, iş sözleşmesini sona erdiren yeni bir sözleşmedir. Ödenen bir şey değildir.

 • Ali p*** diyor ki:

  Merhabalar
  Geçen yılın temmuz ayında isten cikarildim. Yaklaşık bir yıl süren mahkeme sonucunda 11.07.2017 tarihinde davayı kazandım. İse iademe karar verildi. Bundan sonraki süreçte avukatim mahkeme kararı bize tebliğ ettikten sonra ise iade islemlerini baslatacagiz diyor. Mahkemenin özel kalemi ise tebligin yapilabilmesi için avukatinizin gelip dilekce vermesi gerekiyor diyor.Aksi takdirde belirli bir süre gectikten sonra ise iade kararı verilse dahi sizin ise kasitli olarak gitmediginiz kabul edilecek ve haklarınız yanmış olacaktır. Sayın Erdem Bey bu süreçte benim ya da avukatimin ne yapması lazim . Süreç nasil işliyor. Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz. Kazandığım halde davayı kaybetmekten korkuyorum.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Avukatınızın belirttiği gibi, karar kesinleştiğinde mahkeme avukatınıza tebligat gönderip, kararın kesinleştiğini bildirecek. Süreniz de bu tarihte başlayacak. Mahkeme kalemi, gerekçeli kararın tebliğe çıkartılmasından bahsetmiş olabilir. İkisi farklı hususlar.

 • bilal a*** diyor ki:

  Merhaba ;

  Ben varlık yönetim şirketinde çalısyordum hastalığımdan ötürü 40 gün gibi süre işe gidemedim elimdeepiktiris raporşarı mevcut yaklaşık 2,5 – 3ay oldu iş akdim feshedildi geri alma davası açabilirmiyim ?Tazminatımı aldım tekrardan aynı şirkette çalışmak istiyorum ne yapmam gerekli…

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   30 günlük süreyi geçtiğiniz için işe iade davası açamazsınız.