Türk Ceza Kanunu (TCK)

TCK madde 41 – İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

Suç işlenmesini önlemeye çalışmak Türk Ceza Kanunun temel amaçları arasındadır. Bu gayret, suç adımlarına hiç başlanmamış olsa da, sonucun ortaya çıkmasından bir an önce de devam edecektir. Suç sürecinde vicdanının etkisi ya da cezalandırılma korkusunun baskın hale gelmesi nedeniyle suçu işlemekten vazgeçen kişiye ödül verilemese de, vazgeçmediği takdirde karşılaşacağı cezanın tamamen ya da kısmen kaldırılması…

TCK madde 40 – Bağlılık Kuralı (Suça İştirakte)

TCK madde 40, suça iştirakte bağlılık kuralını düzenlemektedir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesini düzenleyen TCK 2 uyarınca kişiye ceza verilebilmesi için kanunun açıkça suy saydığı bir fiili hayata geçirmesi gerekir. Örneğin kasten öldürme suçunun işlenebilmesi için bir kişiyi kasten öldürmek gereklidir. Eğer saldırıda bulunulan kişi ölmemişse, kasten öldürme suçu gerçekleşmiş sayılamaz. Fail, yani eylemi gerçekleştiren…

TCK 39 – Yardım Etme (Suçun İşlenmesine)

TCK 39 ile düzenlenen yardım etme, suçun işlenmesi için maddede belirtilen şekillerde harekette bulunarak suçun işlenmesinde etkili olmayı ifade etmektedir. TCK 39/2’de yardım edenin faaliyetleri sınırlı sayıda belirtilmiştir. Müşterek faillikten farklı olarak yardım etmede fiil üzerinde ortak hakimiyet kurulmamaktadır. Asıl fail suçu işlemekte ve suç fiili üzerinde hakimiyete sahip olmaktadır. Yardım eden ise davranışı ile…

TCK 38 – Azmettirme

Türk Ceza Kanunu madde 38, azmettirmenin sonucunu, çocuğun veya altsoy ya da üstsoyun azmettirilmesi halini ve azmettirenin tespitini sağlatan fail ya da suç ortağının cezasında yapılacak indirimi düzenlemiştir. Azmettirme kişinin bir başkasına, bir suçu kesin olarak işlemesi için karar verdirmesidir. Telkin ya da diğer manevi yolları kullanarak azmettiren, suç işleme kararı bulunmayan kişiyi suça yönlendirir…

TCK 37 – Faillik

TCK 37 ile düzenlenen faillik, iştirak halinde işlenen suçlarda kimlerin fail olarak değerlendirileceğini belirlemektedir. Bu maddeye göre suçun unsurlarında yer alan fiili beraber gerçekleştiren kişilerden her biri faildir ve bu failler, suç maddesinde belirlenen cezaya ayrı ayrı mahkum edilirler. Suça teşebbüs hakkındaki bilgiler önceki yazıda yer almaktaydı. Suça iştirakte 3 şekil gündeme gelebilir. Bunlar faillik,…

TCK 37-41 – Suça İştirak

Türk Ceza Kanununun dördüncü bölümünü oluşturan 34-41 maddeleri arasında düzenlenen suça iştirak, birden çok kişinin, bir kişi tarafından işlenebilen bir suçu önceden anlaşarak işbirliği içinde işlemeleridir. Bir hareketin suç olarak değerlendirilebilmesi için kanunda belirlenen suç tiplerinden birine uyması gereklidir. Suça iştirak kurumu olmasa, bir suçun işlenmesi için beraber hareket eden kişilerden bazılarının davranışları suç tipine…

TCK 36 – Gönüllü Vazgeçme

TCK 36’da düzenlenen gönüllü vazgeçme, suçu işlemek için icra hareketlerine başladığı halde failin icra hareketlerinin kalan kısmını gerçekleştirmekten gönüllü olarak vazgeçmesi ya da icra faaliyetleri tamamlanmış ise suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini kendi gayreti ile önlemesidir. Gönüllü vazgeçmede suç tamamlanmamakta, suçun maddi unsurlarında yer alan netice ortaya çıkmamaktadır. Kasten suçu işlemeye başlayan fail kendi iradesi…

TCK 35 – Suça Teşebbüs

TCK 35‘te düzenlenen suça teşebbüs, failin kasten, bir suçu tamamlamak amacıyla icra faaliyetlerine başlamasına rağmen elinde olmayan nedenlerle suçun maddi unsurlarını tamamlayamamasıdır. Yasa koyucu Türk Ceza Kanunu madde 35 ile elinde olmayan nedenle suçu işleyemeyen kişinin de bir miktar ceza almasını sağlamıştır. Suça teşebbüs gibi bir kurumun bulunmaması halinde suç işleme gayesiyle hareket eden kişi…

TCK 34 – Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma

TCK 34, geçici nedenle ya da alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olunan zamanda işlenen fiillerdeki kusur yeteneğini belirlemektedir. Maddenin temeli, bu hallerdeki kişinin kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle kendisine ceza verilemeyeceğidir. Ancak Türk Ceza Kanunu madde 34 bazı olaylar için, kusuru ortadan kaldıran halin öncesine bakarak cezaya hükmedilmesini olası kılar. Kişi bazen işlediği fiilin hukuki anlam…

TCK 33 – Sağır ve Dilsizlik (Ceza Hukukunda)

Ceza hukukunda sağır ve dilsizlik, ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan bir neden olarak görülmektedir. Kusurdan söz edebilmek için toplumsal değer yargılarının anlam ve içeriğini kavrayabilecek halde olup bu yargılara göre davranışları şekillendirebiliyor olmak gerekir. TCK 31‘de düzenlenen yaş küçüklüğüne benzer şekilde sağır ve dilsizlik için de TCK 33, yaşa bağlı kademeler belirlemiştir. Türk Ceza…