Türk Ceza Kanunu (TCK)

TCK madde 57 – Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri

Türk Ceza Kanunu madde 57’e göre akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri, hakkında karar verilen akıl hastasının yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasıdır. Her ne kadar TCK 57 madde başlığında sadece akıl hastalarına yer verilse de, maddenin son fıkrası suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına uygulanacak güvenlik tedbirini de…

TCK madde 56 – Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri

Bir yaptırım türü olarak güvenlik tedbirlerini düzenleyen Türk Ceza Kanunu, çocuklara ilişkin güvenlik tedbirlerine ilişkin düzenlemenin ilgili kanunda yer alacağını TCK madde 56’da belirtmektedir. İlgili kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunudur. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri TCK’da düzenlemediği için, Çocuk Koruma Kanununda bulunan ilgili düzenlemelere bakmak gereklidir. Çocuk Koruma Kanununun amacı, ilk maddesinde yer almaktadır. Buna…

TCK madde 55 – Kazanç Müsaderesi

Türk Ceza Kanununda yer alan güvenlik tedbirlerinden biri de kendini TCK madde 55’te gösteren kazanç müsaderesidir. Maddeye göre kazanç müsaderesinin konusunu maddi menfaatler ya da bunların dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlar oluşturur. Bu türdeki değerlerin mülkiyetinin devlete geçirilmesi kazanç müsaderesi olarak adlandırılır. TCK 55’e göre kazanç müsaderesine konu olabilecek kazançları maddi menfaatler ve ekonomik…

TCK madde 54 – Eşya Müsaderesi (Zoralım)

Müsadere Nedir? Türk Ceza Kanunu madde 54 ile düzenlenen eşya müsaderesi, eşyanın mülkiyetinin devlete geçirilmesi sonucunu doğuran yaptırımdır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “zor alım” anlamına gelen müsadere, hukuki terim olarak “zoralım” şeklinde de kullanılmaktadır. Bilindiği üzere TCK madde 2‘ye göre ceza ve güvenlik tedbiri dışında bir yaptırım türü, ceza sistemimizde bulunmamaktadır. Her ne kadar müsadere…

TCK madde 53 – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

TCK madde 53, belli hakları kullanmaktan yoksul bırakılma isimli güvenlik tedbirini düzenlemektedir. Bu özel düzenlemeyi incelemeden önce güvenlik tedbirları hakkında kısa bilgi vermek faydalı olacaktır. Ceza Kanunun amacını açıklayan TCK madde 1, amacın gerçekleştirilmesi için ceza ve güvenlik tedbirlerinin neler olacağının kanunda yer aldığını belirtmektedir. TCK 2’ye göre ise cezalar gibi güvenlik tedbirleri de kanunda…

TCK madde 52 – Adli Para Cezası

Türk Ceza Kanunu uygulanabilecek cezaların hapis ve adli para cezası olabileceğine hükmetmektedir. TCK madde 45 – Cezalar konusunda bu ceza türleri incelenmişti. TCK madde 52 ile düzenlenen adli para cezası, mahkumiyet kararı verilen kişinin hesaplanan miktardaki parayı Devlet Hazinesine ödemesidir. İfadedeki adli sözcüğü, idari para cezasının da hukukumuzda yer alması nedeniyle vardır. Adli para cezası…

TCK madde 51 – Hapis Cezasının Ertelenmesi

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51’nci maddesi ile düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi, ifade olarak özellikle hukukçu olmayanlar için karışıklığa sebep olmaktadır. Zira erteleme, sonraya bırakma demektir. Ertelenen, ilgili sürenin sonunda uygulama alanı bulur. Örneğin 5275 sayılı yasanın 17’nci maddesi, hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesini düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen şartların bulunması halinde cezanın infazı ertelenebilmektedir. Ancak cezanın…

TCK madde 50 – Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar

TCK madde 50 ile düzenlenen kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi müessesesi, hem TCK madde 2’deki hem CGTİK madde 3’teki hükümlünün ıslahını, sosyalleşmesini, üretkenliğini, vb amaçları karşılama açısından önemli bir düzenlemedir. Cezalandırmada intikam alma yerine faydacılığın ön plana çıkartıldığı ceza sistemimizde hapis cezası vermekten kaçınılmaktadır. TCK 50 de, kısa süreli hapis cezalarının, mevcut halleriyle…

TCK madde 49 – Süreli Hapis Cezası

Türk Ceza Kanunu cezaları, hapis ve adli para cezası olarak düzenlemiştir. Hapis cezaları, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (TCK 47), müebbet hapis cezası (TCK 48) ve süreli hapis cezası olarak üçe ayrılmaktadır. TCK 49‘da ise süreli hapis cezaları ile ilgili düzenlemeye yer verilmektedir. Süreli hapis cezası, suç tipine göre süresi değişen ve infaz kurumunda geçirilmesi gereken…

TCK madde 48 – Müebbet Hapis Cezası

Müebbet hapis cezası, hapis cezasının hükümlünün hayatının sonuna kadar devam etmesidir. Yani herhangi bir suçtan müebbet hapis cezası alan suçlu, TCK madde 48‘e göre hayatının sonuna kadar hapis cezasını çekmeye devam edecektir. Ancak yazı içeriğinde görülebileceği üzere koşullu salıverilme halinde bu kural uygulanmayacak ve hayatı sona ermeden hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Türk Ceza Kanunu 48‘de düzenlenen…