Medeni Hukuk

Boşanmadan Sonra Çocuğun Annenin Soyadını Kullanmasına İzin Davası

Boşanmadan sonra çocuğun annenin soyadını kullanmasına izin davasında iznin verilip verilemeyeceği yıllar boyunca tartışılmış, soruya olumlu ya da olumsuz yönde kararlar verilmiştir. İlk derece ve Yargıtay uygulamalarında boşanmadan sonra da her halükarda çocuğun babasının soyadını taşımaya devam etmesi gerektiğine ilişkin kararlar görülmüştür. Yapılan bireysel başvurular sonucunda ise Anayasa Mahkemesi, mahkemelerce verilen bu kararların hatalı olduğunu,…

Nüfustaki Din Kaydının Değiştirilmesi veya Silinmesi Davası

Aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgilerden birisi de kişinin dinidir. Bu kural kendisini, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun madde 7/e’de göstermektedir. Nüfustaki din kaydını değiştirmek ya da bu kaydın silinmesini istemek temel insan haklarından birisidir. Önceki yasa zamanında nüfustaki din kaydının değiştirilmesi ile ilgili talepler için kişiler mahkeme kararına ihtiyaç duymaktaydı. Ancak yeni 2006 tarihli…

Soyadı Değiştirme Davası

Doğum ile kazanılan nüfus kayıtlarından birisi de kişinin soyadıdır. Ancak bazı nedenlerle insanlar soyadlarından memnun olmayabilmektedir. Bu durumda soyadı değiştirme davası gündeme gelmektedir. İnsanların soyadlarından memnun olmama nedenleri genelde: Soyadının komik olması, Soyadının kötü bir anlama gelmesi, Çocuğun babasının soyadını taşımak istememesi(Genelde bu “Babamın soyadını taşımak istemiyorum” dayanağı ile gelmektedir), Geçmişte yaşanan kötü bir olay…

Nüfustaki Doğum Yerinin Düzeltilmesi (Değiştirilmesi) Davası

Doğum yerinin değiştirilmesi davası, nüfus kayıtlarında doğum yeri yanlış ya da eksik yazılmışkişilerin, gerçek ve doğru doğum yeri ile değiştirilmesi yani hatanın düzeltilmesi talepli davadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmeti Kanunu madde 11, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin nüfus kütüğüne kaydının zorunlu olduğunu belirlemektedir. Aynı yasanın 7’nci maddesinde ise aile kütüğünde bulunacak bilgilere yer verilmiştir. Bu…

Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davası

Doğumların büyük bölümünün artık hastanelerde gerçekleşiyor olması nedeniyle çok karşılaşılmasa da, özellikle eski tarihlerde gerçekleşen doğumlara ilişkin ya da hatalı olarak tescil edilmiş kayıtların düzeltilmesi istemi gündeme gelebilmektedir. Doğum tarihinin düzeltilmesi davası, nüfus kayıtlarında hatalı olarak kayıt ve tescil edilmiş doğum tarihi değerinin düzeltilmesi talepli davadır. Davanın açılabilmesi için hukuki yararın bulunması gerekli olduğu gibi…

Başkasının Adını Değiştirmek için Dava Açılabilir mi?

İsim değişikliği, Türk Medeni Kanunu madde 27 ile kişilere sağlanmış bir haktır. Maddeye göre haklı sebebi bulunan kişi adının değiştirilmesini mahkemeden isteyebilecektir. İsim değişikliği davası konusunda ayrıntılı açıklanan bu talebin farklı görüntülere ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan birisi de kişinin, annesinin, babasının, dedesinin, anneannesinin, vb adını değiştirmek istemesidir. Acaba haklı bir sebebi bulunan kişi, başka birinin adının…

Sabıkası Olan Adının Değiştirilmesini İsteyebilir mi?

Türk Medeni Kanunu madde 27, adın değiştirilemsinin istenebilmesi için haklı bir sebebin mevcut olmasının şart olduğuna hükmetmektedir. Aynı madde, değişiklikle ilgili karar verildiği takdirde kararın nüfus siciline kaydedileceğini ve değişikliğin ilan edileceğini belirtmiş, adın değiştirilmesi ile kişisel durumun değişmeyeceğine hükmetmiştir. İsim değişikliği davası başlıklı konuda ayrıntılı incelenen ad değiştirme ile ilgili olarak karşılaşılan bir soru,…

Çocuğun Ergin Kılınması İştirak Nafakası Ödenme Yükümlülüğünü Kaldırır

Türk Medeni Kanunu madde 182/2, boşanma davasının boşanma ile sonuçlanması halinde çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğuna hükmetmiştir. Bu konuda İştirak Nafakası konusunda ayrıntılı işlenmişti. İştirak nafakası ödeme yükümlülüğü altında anne ya da babanın işbu sorumluluğu ne zamana kadar devam edecektir? Katılım nafakası süresiz değildir. Çocuk…

İsim Değişikliği Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan ad üzerindeki hakların kullanım alanlarından birisi de isim değişikliği davasıdır. Davada talepçi, adının başka bir adla değiştirilmesini istiyor olabileceği gibi, mevcut adından önce ya da sonra gelmek üzere farklı bir adın, ismine eklenmesini istemiş olabilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Çekişmesiz Yargı İşleri” kenar başlıklı 382’nci maddesinde çekişmesiz yargının…

Ahzu Kabz Yetkisi Nedir? Verilmesi Riskli midir?

Avukatların müvekkilini dava, icra takibi ve diğer işlerde temsil edebilmeleri için bu işlemler için yetkili kılınması gereklidir. Yetkili kılacak olan müvekkil iken, yetkili kılınan avukattır. Bu yetkiyi ortaya koyan belgeye ise noterler tarafından düzenlenen vekaletname denilmektedir. Genel ve özel vekaletname olarak ikiya ayrılan vekaletnamelerde genel vekaletname, tüm dava ve işlerin takibi için yetki verildiği belirtilir….