İsim Değişikliği Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Ad ve soyad değişikliği davasında görevli mahkeme belirlenirken sulh hukuk mahkemesi mi yoksa asliye hukuk mahkemesi mi görevli olacaktır? Konu ile ilgili açıklama Yargıtay kararı ışığında yapılmıştır.

İsim Değişikliği Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan ad üzerindeki hakların kullanım alanlarından birisi de isim değişikliği davasıdır. Davada talepçi, adının başka bir adla değiştirilmesini istiyor olabileceği gibi, mevcut adından önce ya da sonra gelmek üzere farklı bir adın, ismine eklenmesini istemiş olabilir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Çekişmesiz Yargı İşleri” kenar başlıklı 382’nci maddesinde çekişmesiz yargının hangi işlere uygulanacağı belirlenmiştir. Buna göre:

  • İlgililer arasında uyuşmazlık olmayan hâller.
  • İlgililerin, ileri sürülebileceği herhangi bir hakkının bulunmadığı hâller.
  • Hâkimin resen harekete geçtiği hâller.

hallerinden bir ya da birkaçına uyan işler çekişmesiz yargının konusuna girmektedir.

Aynı maddenin ikinci fıkrası ise birinci  fıkradaki ölçütlere bakılmaksızın hangi işlerin çekişmesiz yargı konusu yapılacağını belirlemiştir. Bu listede ad ve soyadın değiştirilmesi de mevcuttur. HMK madde 383, çekişmesiz yargıdaki görevli mahkemeyi belirlerken,

Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir.

demektedir. Dolayısıyla ad ve soyadın değiştirilmesi davaları için aksi bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı, bu davalar görevli mahkemeyi belirleyecek ve sorunun cevabını da bize verecektir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36/a,

Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.

şeklindedir. Kanuna göre isim değişikliği davası, asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.

Yargıtay Hukuk Dairesi aşağıda numaraları belirtili kararında,

… HMK’nun 383. maddesine göre; çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olduğu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinin 1. fıkrasının a bendine göre; nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır” hükmünü içerdiği, bu nedenle nüfusta soyadı değişikliği davalarının asliye hukuk mahkemesinde açılması gerektiği …

konuyu açıklamıştır.

Kaynakça:

  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/18-464 E., 2013/1698, 25.12.2013 T.
  • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/1591 E., 2014/2198 K., 20.2.2014 T.
Kategori: Medeni Hukuk
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "İsim Değişikliği Davası Hangi Mahkemede Açılır?" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.