Avukat Erdem Akçay

Kasten Yaralama Suçu Cezası, Suça Teşebbüs, Uzlaşma, Basit ve Nitelikli Halleri (TCK md. 86, 87, 88)

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar isimli ikinci bölümünde yer alan 86, 87 ve 88’inci maddelerinde yer bulmuştur. Öncelikle yasa maddelerini belirtmekte fayda bulunmakta(maddelerde değişiklik olup olmadığını, mevzuat.gov.tr sitesinden inceleyebilirsiniz):

Kasten Yaralama
Madde 86-(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Madde 87-(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.(1)
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren
hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.
(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması
halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
Madde 88- (1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

Türk Ceza Kanunu Madde 86 – Kasten Yaralama:

Müessir fiil ya da etkili eylem kavramları yerine yaralama kavramının kullanması ilk dikkat eden husus. Yaralama ile kastedilen, kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteceğinin bozulmasına neden olan her davranıştır. Buna göre bir eylemin yaralama suçunu oluşturup oluşturmadığını anlayabilmek için öncelikle eylemin niteliğini belirlemek gereklidir. Yasaya göre eğer bir davranış, davranışa uğrayan kişinin vücuduna acı vermişse yaralamadır. Ya da davranışa uğrayan kişinin sağlığının ya da algılama yeteceğinin bozulmasına neden olmuşsa, bu davranış da yaralama olarak değerlendirilecektir. Bu özelliklere sahip her davranış yaralamadır. Dolayısıyla sınırı daraltmak mümkün olmayacaktır.

TCK md. 86’nın ilk fıkrasında yaralama suçu tanımlanırken, ikinci fıkrada daha az ceza gerektiren hal, üçüncü fıkrada ise daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller sayılmıştır. Buna göre eğer kasten yaralama fiilinin mağdur üzerindeki etkisi basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikteyse, ceza miktarı düşmektedir. Hatta bu durumda suç, şikayete bağlı hale gelmektedir.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikleri Halleri(Ceza Miktarını Artıran Nedenler)

 • Kasten yaralama suçunu işleyen ile mağdur arasındaki ilişki, ceza miktarının artmasına sebep olabilir. Buna göre eğer mağdur failin, üstsoyu, altsoyu, eşi veya kardeşi ise, ceza yarı oranında artırılır.
 • Eğer mağdur, kendisini bedensel ya da ruhsal özellikleri nedeniyle savunamayacak birisi ise, yine failin cezası artacaktır.
 • Ceza miktarını artıran bir diğer neden, mağdurun bu suçla, kamu görevlisi olması nedeniyle karşılaşmış olması halidir. Bu durumda fail, daha ağır ceza alacaktır. Ya da tersi bir durumda, yani failin kamu görevlisi olması ve bu gücünü kullanarak bir başka kişiyi kasten yaralaması halinde de ceza miktarı artacaktır.
 • Son olarak kasten yaralama suçu silahla işlenmişse, ceza miktarı artacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Kast

Kasten yaralama suçunun oluşması için genel kast ya da olası kastın bulunması gereklidir. Genel kastta fail suçu bilerek ve isteyerek işlerken, olası kastta fail, suçun unsurlarının oluşacağını öngörür ama yine de hareketine devam eder. Kastın tespiti kasten yaralama suçunun, taksirle yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçları ile ayrılmasını sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Şaka Olsun Diye Tokat Atmak Kasten Yaralama Suçunu Oluşturur mu?

Olayın niteliğine göre değerlendirme yapmak gerekecektir ama genel olarak şaka olsun diye bir kişiye tokat atmak, vurmak, vb kasten yaralama suçunu oluşturacaktır. Zira tokat ile kişiye acı verecek bir harekettir. Aynı eylemin hakaret suçunu oluşturup oluşturmayacağına ayrıca başka bir yazıda değinilecektir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırmış Yaralama Suçu

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunun varlığı için failin ilk hareketinde kastının bulunması gereklidir. Ağırlaştırıcı neticelerden sorumlu tutulabilmesi için ise en azından taksirle hareket etmiş olmalıdır. Örneğin kişinin kulağına kasten vurma eyleminde kişi duyma yetisini kaybetmişse, vurma hareketini kasten gerçekleştiren failin, duyma yetisinin kaybedilmesinde taksirinin bulunduğunun kabulu gerekecektir. Bu durumda neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu söz konusu olacaktır.

Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilecektir.

Kasten Yaralama Suçu Şikayete Bağlı mıdır?

Kasten yaralama suçu temelde şikayete bağlıdır. Dolayısıyla re’sen takip edilir. Ancak Türk Ceza Kanunu madde 86/2’de belirtildiği üzere “Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde“, suç şikayete bağlı hale gelir. Bununla birlikte eğer 86/2’de anılan suça, 86/3’a da uygulanabiliyorsa, suç artık şikayete tabi değildir.

Kasten Yaralama Suçu Uzlaşma Kapsamında mıdır?

3’üncü fıkraya girenler hariç TCK md. 86 ile 88’inci maddede belirtilen suçlar uzlaşma kapsamındadır. Eğer suç, TCK md. 87 dahlindeyse, uzlaşma söz konusu olmayacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten yaralama suçunda temelde görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Ancak kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, görevli mahkeme artık ağır ceza mahkemesidir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası

Kasten yaralama suçunda:

 • Suçun temel halinin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır,
 • Kasten yaralama fiili oluşan etki basit bir tıbbi müdahale ile gidebilecek ölçüdeyse 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir,
 • TCK md. 86/3’te belirlenen nitelikli haller söz konusu ise ceza yarı oranında artırılır,
 • TCK md. 87/1’de vücud bulan neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamada ceza bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz,
 • TCK md. 87/2 söz konusu ise ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.
 • Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, TCK md 86’ya göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır,
 • Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, TCK md 86’nın birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten Yaralama Suçu ile İlgili Olarak Kısa Kısa

 • İhmali davranışla da kasten yaralama suçu işlenmiş olabilir. Yani fail, yapması kendisinden beklenen bir harekette bulunmamışsa, cezalandırılacaktır. Bu durumda ceza miktarı azalacaktır.
 • Kasten yaralama suçunun varlığı için, hareketin doğrudan mağdura yönelmiş olması gerekmez. Dolaylı hareket ile de suç işlenmiş olabilir.
 • Cesede yönelik kasten yaralama suçu işlenemez.
 • Kişi, kendisine yönelik olarak yaralama suçunu işleyemez.
 • Yaraya ilişkin fotoğrafların derhal çekilmesi, yargılama aşaması için büyük önem arz eder.
 • Darbe olarak betimlenemeyecek davranışlar yaralama suçunu oluşturmaz. Örneğin kişinin sakalını kesmek, yaralama değildir.
 • Kasten yaralama suçuna teşebbüs mümkündür. Dikkat edilmesi gereken, failin yaralama suçuna başlamış ancak sonucuna ulaşamamış olması gerekliliğidir. Örneğin kişiye tokat atmak için elini savuran kişinin elinin, bir başkası tarafından tutulması nedeniyle hareketin tamamlanamamış olması hali.
 • Zincirleme suç hükümleri kasten yaralama suçu için uygulanmaz. Dolayısıyla her olay kendi içinde değerlendirilerek, her eylem için ayrı ceza verilecektir.

 

12 Yorum

 • Mustafa er***** diyor ki:

  Tck 86/2 maddesinde 4 aydan 1 yıla kadar ceza sınırında en fazla verilebilecek ceza 1 yıl mıdır yoksa 11 ay 29 gün müdür?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   1 yıldır. Ama kişisel kanaatim, üst sınırlardan ceza verilmemesi gerektiği yönündedir. En fazla, üst sınırın 1 gün altında ceza verilmelidir. Ancak sorunuzun cevabı 1 yıldır.

 • Metin E***** diyor ki:

  Sayın Avukatım; Emekli öğretmenim boşandığım 2. eşim tarafından iftiraya ugradım.Hakim ” hafif yaralama” suçundan 6 ay hapis cezasıyla zezalandırdı, dosya YARGITAY da. Şayet ceza kesinleşirse Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanabilirmiyim veya aksi halinde kaç gün hangi çezaevinde yatar çıkarım.İnfaz nasıl gercekleşir.Vereceğiniz cevabınız için teşekkürler,saygılar.

 • Metin b**** diyor ki:

  Sayın avukat; kardeşim bir kavgaya karıştı ve karşılıklı birbirlerinde darp var fakat karşı tarafın elmacık kemiğinde kırık var ilk başta şikayetçi oldular fakat sonra şikayetlerinden vazgeçtiler savcı kamu davası açtı kardeşim şu anda memur oldu bu davadan ceza alırmı alırsa ne kadar alır aldığı ceza memuriyetine engel teşkil edermi.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Konu içerisinde sorularınızın yanıtı var. Bir avukatla yüz yüze görüşmeniz faydalı olacaktır.

 • Kutluer u**** diyor ki:

  Avukat bey basit yaralama darp davasında darp raporum var şahidim yok kurum içinde diğer memur arkadaş saldırdı ama kendi şahidi ifadeyi yanlış verdi “ uğurun geldiğini gören Talha birden ayağa kalkarak üzerine yürüdü ama biz ayrıdık fiziksel bogusma olmadı dedi bende bogazımı sıktı darp var raporum savcılıkça aldırıldı hemen akabinde dedim sizce teşebbüs etmiş olması bile cezalandırılması için yeterli midir Perşembe duruşması var

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Hak kaybına uğramamak için en azından dosyanın fotokopisi ile gidip bir avukata danışabilirsiniz. Dosyayı görmeden yorum yapmak doğru değildir.

 • Sevda b**** diyor ki:

  Sayın avukat bey 4 ay önce tatlısma oldu karsı taraj bıcak demır cektı bende beyfendıyı duvara vurdum ve kulagı ufak bir yara aldığını ıdda etıp ropor aldı ve uzlasma ekıbı aradı ben uzlasırım ddım karsı taraf uzlasma ne olur diye sordum ceza alırsınız dedı ve o beyfendının cektıgı bıcak konu gecmıyor sadece ben yaraladım dıye benim sorum su o beyfendı uzlaşmasa ne olur ceza nekar para ya cevıre bılır mı yım saygılarımla

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Uzlaşma gerçekleşmezse yargılama devam eder. Alacağınız sonuç hakkında, dosyayı incelemeden yorum yapmak doğru olmaz.

 • Kerim diyor ki:

  Iyi gunler bir akrabam ile husumetim olmadigi halde husumetim olan bir kisi tarafindan kiskirtilmis ve evime gelip bana sopa ile saldirdi bogustuk epey sonra birlikte merdivenlerden yuvarlandik onun bir kemigi kirilmis savci beni 86/1 ve 87/3 58 ve 53. Maddeden suclamis evime gelip bana sopa ile sorgusuz sualsiz saldirmasindan dolayi suclanmam sacma geldi elimde kamera kayitlari var giderkende hakaret ve tehdit etti sahidimde var karsi tarafa 86/2-3 e den suc bulmus mesru mudaafayi nasil ispatlarim.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Hem savunmanızı doğru yapabilmeniz hem karşı yanın suçlu bulunup yeterli cezayı alabilmesi için bir avukata dosyanın tamamını incelettirmenizi öneririm. Dosyayı incelemeden yorum yapmak mümkün değildir.

Yorum Yapabilirsiniz