Kasten Yaralama Suçu Cezası, Suça Teşebbüs, Uzlaşma, Basit ve Nitelikli Halleri (TCK md. 86, 87, 88)

Kasten Yaralama Suçu Cezası, Suça Teşebbüs, Uzlaşma, Basit ve Nitelikli Halleri (TCK md. 86, 87, 88)

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar isimli ikinci bölümünde yer alan 86, 87 ve 88’inci maddelerinde yer bulmuştur. Öncelikle yasa maddelerini belirtmekte fayda bulunmakta(maddelerde değişiklik olup olmadığını, mevzuat.gov.tr sitesinden inceleyebilirsiniz):

Kasten Yaralama
Madde 86-(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Madde 87-(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.(1)
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren
hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.
(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması
halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
Madde 88- (1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

Türk Ceza Kanunu Madde 86 – Kasten Yaralama:

Müessir fiil ya da etkili eylem kavramları yerine yaralama kavramının kullanması ilk dikkat eden husus. Yaralama ile kastedilen, kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteceğinin bozulmasına neden olan her davranıştır. Buna göre bir eylemin yaralama suçunu oluşturup oluşturmadığını anlayabilmek için öncelikle eylemin niteliğini belirlemek gereklidir. Yasaya göre eğer bir davranış, davranışa uğrayan kişinin vücuduna acı vermişse yaralamadır. Ya da davranışa uğrayan kişinin sağlığının ya da algılama yeteceğinin bozulmasına neden olmuşsa, bu davranış da yaralama olarak değerlendirilecektir. Bu özelliklere sahip her davranış yaralamadır. Dolayısıyla sınırı daraltmak mümkün olmayacaktır.

TCK md. 86’nın ilk fıkrasında yaralama suçu tanımlanırken, ikinci fıkrada daha az ceza gerektiren hal, üçüncü fıkrada ise daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller sayılmıştır. Buna göre eğer kasten yaralama fiilinin mağdur üzerindeki etkisi basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikteyse, ceza miktarı düşmektedir. Hatta bu durumda suç, şikayete bağlı hale gelmektedir.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikleri Halleri(Ceza Miktarını Artıran Nedenler)

 • Kasten yaralama suçunu işleyen ile mağdur arasındaki ilişki, ceza miktarının artmasına sebep olabilir. Buna göre eğer mağdur failin, üstsoyu, altsoyu, eşi veya kardeşi ise, ceza yarı oranında artırılır.
 • Eğer mağdur, kendisini bedensel ya da ruhsal özellikleri nedeniyle savunamayacak birisi ise, yine failin cezası artacaktır.
 • Ceza miktarını artıran bir diğer neden, mağdurun bu suçla, kamu görevlisi olması nedeniyle karşılaşmış olması halidir. Bu durumda fail, daha ağır ceza alacaktır. Ya da tersi bir durumda, yani failin kamu görevlisi olması ve bu gücünü kullanarak bir başka kişiyi kasten yaralaması halinde de ceza miktarı artacaktır.
 • Son olarak kasten yaralama suçu silahla işlenmişse, ceza miktarı artacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Kast

Kasten yaralama suçunun oluşması için genel kast ya da olası kastın bulunması gereklidir. Genel kastta fail suçu bilerek ve isteyerek işlerken, olası kastta fail, suçun unsurlarının oluşacağını öngörür ama yine de hareketine devam eder. Kastın tespiti kasten yaralama suçunun, taksirle yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçları ile ayrılmasını sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Şaka Olsun Diye Tokat Atmak Kasten Yaralama Suçunu Oluşturur mu?

Olayın niteliğine göre değerlendirme yapmak gerekecektir ama genel olarak şaka olsun diye bir kişiye tokat atmak, vurmak, vb kasten yaralama suçunu oluşturacaktır. Zira tokat ile kişiye acı verecek bir harekettir. Aynı eylemin hakaret suçunu oluşturup oluşturmayacağına ayrıca başka bir yazıda değinilecektir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırmış Yaralama Suçu

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunun varlığı için failin ilk hareketinde kastının bulunması gereklidir. Ağırlaştırıcı neticelerden sorumlu tutulabilmesi için ise en azından taksirle hareket etmiş olmalıdır. Örneğin kişinin kulağına kasten vurma eyleminde kişi duyma yetisini kaybetmişse, vurma hareketini kasten gerçekleştiren failin, duyma yetisinin kaybedilmesinde taksirinin bulunduğunun kabulu gerekecektir. Bu durumda neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu söz konusu olacaktır.

Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilecektir.

Kasten Yaralama Suçu Şikayete Bağlı mıdır?

Kasten yaralama suçu temelde şikayete bağlıdır. Dolayısıyla re’sen takip edilir. Ancak Türk Ceza Kanunu madde 86/2’de belirtildiği üzere “Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde“, suç şikayete bağlı hale gelir. Bununla birlikte eğer 86/2’de anılan suça, 86/3’a da uygulanabiliyorsa, suç artık şikayete tabi değildir.

Kasten Yaralama Suçu Uzlaşma Kapsamında mıdır?

3’üncü fıkraya girenler hariç TCK md. 86 ile 88’inci maddede belirtilen suçlar uzlaşma kapsamındadır. Eğer suç, TCK md. 87 dahlindeyse, uzlaşma söz konusu olmayacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten yaralama suçunda temelde görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Ancak kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, görevli mahkeme artık ağır ceza mahkemesidir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası

Kasten yaralama suçunda:

 • Suçun temel halinin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır,
 • Kasten yaralama fiili oluşan etki basit bir tıbbi müdahale ile gidebilecek ölçüdeyse 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir,
 • TCK md. 86/3’te belirlenen nitelikli haller söz konusu ise ceza yarı oranında artırılır,
 • TCK md. 87/1’de vücud bulan neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamada ceza bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz,
 • TCK md. 87/2 söz konusu ise ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.
 • Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, TCK md 86’ya göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır,
 • Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, TCK md 86’nın birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten Yaralama Suçu ile İlgili Olarak Kısa Kısa

 • İhmali davranışla da kasten yaralama suçu işlenmiş olabilir. Yani fail, yapması kendisinden beklenen bir harekette bulunmamışsa, cezalandırılacaktır. Bu durumda ceza miktarı azalacaktır.
 • Kasten yaralama suçunun varlığı için, hareketin doğrudan mağdura yönelmiş olması gerekmez. Dolaylı hareket ile de suç işlenmiş olabilir.
 • Cesede yönelik kasten yaralama suçu işlenemez.
 • Kişi, kendisine yönelik olarak yaralama suçunu işleyemez.
 • Yaraya ilişkin fotoğrafların derhal çekilmesi, yargılama aşaması için büyük önem arz eder.
 • Darbe olarak betimlenemeyecek davranışlar yaralama suçunu oluşturmaz. Örneğin kişinin sakalını kesmek, yaralama değildir.
 • Kasten yaralama suçuna teşebbüs mümkündür. Dikkat edilmesi gereken, failin yaralama suçuna başlamış ancak sonucuna ulaşamamış olması gerekliliğidir. Örneğin kişiye tokat atmak için elini savuran kişinin elinin, bir başkası tarafından tutulması nedeniyle hareketin tamamlanamamış olması hali.
 • Zincirleme suç hükümleri kasten yaralama suçu için uygulanmaz. Dolayısıyla her olay kendi içinde değerlendirilerek, her eylem için ayrı ceza verilecektir.

 

Kategori: Ceza Hukuku
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Yorumlar

 • Sevda H* diyor ki:

  Kasten yaralama suçunun cezası maalesef çok az. Bu yüzden sokaklar tehlikeli olmaya başladı. Nasıl olsa hapse bile girmiyorum diye düşünenler istedikleri gibi hareket ediyorlar. Bunu neden çözmediklerini anlamıyorum. Bir insan bir başkasına zarar vermekten korkmalı.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Cezanın miktarı az değil ama uygulamada eksiklik var. Mahkemenin verdiği karar aynen uygulansa eminim bu kadar suç işlenmeyecektir. Cezayı belirleyen Ceza Kanunu yerine İnfaz Kanunu maalesef.

  • Atakan C*** diyor ki:

   Burada asıl âmac ıslah etmektir.Cezaların artırılması ancak hayatını bitirmek maksadına girer.İnsanlar ne kadar ceza alacağını dusunerek suç islemiyorlar.Genelde ani gelişen olâylar sonucu suç işleniyor.Bence ceza arttırımı yanlış bir uygulamadır.Bunun yerine sorumluluk yükleme yoluna gidilirse ıslah amacına ulaşılır.Ör.Birisi yaralamadan 20 yıl aldı diyelim.C.İ.K gereği 14 yıl 8 ay yatacak.Kapalı açık ve denetim süreci işler.Peki bu insan zaten psikolojik olarâk bir rahatsızlıkla çıkacak.Cıktıgında eksiden bir hayata başlayacak.Uyum süreci dışlânma ekonomik sıkıntılar vs.sorunlar yaşayacak.Bu halde tekrar suça karışma ihtimali yüksek olacaktır.Bunun bir kazanımı yoktur.Peki en başından sorumluluk yükleyip ıslahı sağlamsa bu kazanım olacaktır.Bu yüzden cezaevine giren insanlar potansiyel bir suçluya dönüşüyor.

 • Filiz diyor ki:

  Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aklanabilinir mı?

 • suzan **** diyor ki:

  Merhabalar;
  Bir sorunum var konuyla alakalı netlik getirmenizi önemle rica ediyorum nişanlım 2023 ağustos ayında karşı taraf ile bir münakaşaya girmiş olup karşı tarafın bıçak çekip nişanlımı yaralayacakken nişanlım kendini korumak amaçlı kendi çakısını çıkar bel altından bıçaklamış olmakta davası yaklaşık 6 aydır sürüyor. ve nişanlım devlet memuru. mahkeme kararı sürekli ertelenmekte mart ayında karar açıklanacak sizce aklanabilecek mi bir ceza hükmü olursa paraya çevirme durumu söz konusu mu son olaraktan memuriyetine bir sorun teşkil eder mi lütfen sorularımı cevaplamanızı yardımlarınızı rica ediyorum.

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Kasten Yaralama Suçu Cezası, Suça Teşebbüs, Uzlaşma, Basit ve Nitelikli Halleri (TCK md. 86, 87, 88)" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.