TCK 6 – Tanımlar (Türk Ceza Kanunu)

TCK 6, Türk Ceza Kanununda kullanılan hukuki terimleri tanımlamaktadır. Türk Ceza Kanunundaki maddelerin doğru anlaşılabilmesi için terimlerin anlamlarının da doğru belirlenmesi gerektiği açıktır.

TCK 6 – Tanımlar (Türk Ceza Kanunu)

TCK 6

Tanımlar
Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;
a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi,
b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,
c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,
d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler, adlî ve idarî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar,
e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,
f) Silah deyiminden;
1. Ateşli silahlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,
g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar,
h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,
i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,
j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi,
Anlaşılır.

TCK 6 Yargıtay Kararları

“… 5237 Sayılı T.C.K.nın 6/1-i maddesindeki “Suçu meslek edinen kişi deyiminden: kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi” şeklinde ifade edilmiş olup, sanığın kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini ne şekilde suçtan sağladığı gelirle karşıladığı tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklanmadan suçu meslek edindiği kabulüyle hakkında verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı…” Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2012/5573 E., 2013/12634 K., 10.6.2013

“…Yaz saati uygulaması göz önünde bulundurulduğunda, güneşin olay günü saat 04.47’de doğduğu; dosyada mevcut CD çözüm tutanağı ve olay tutanaklarına göre, suça sürüklenen çocukların saat 02.50’de eylemi gerçekleştirdiklerinin belirtilmesi karşısında; 5237 Sayılı TCK’nun 6/1-e maddesi uyarınca hırsızlık suçu gece vakti işlendiği halde, suça sürüklenen çocuklar hakkında aynı Yasa’nın 143/1 maddesiyle uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmeyip eksik ceza tayin edilmesi…” Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2020/9691 E., 2020/6896 K., 1.7.2020

“…kavga sırasında sağ bacağı kalça hizasından amputasyonla alınmış olan sanık …’in yürürken destek almak için kullandığı ahşap koltuk değneğini kaldırarak mağdura bir kez vurduğu, mağdurun basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif şekilde yaralandığı anlaşılan olayda; kasten yaralama suçu bakımından yumruk veya tokatla verilebilecek zararın ötesinde yaralamaya yol açabilen veya yaralama tehlikesini barındıran, faile bir avantaj veya üstünlük sağlayan, caydırıcı özelliği nedeniyle mağdurun suça karşı direncinin kırılmasına yardımcı olan ve bu doğrultuda saldırı veya savunmada etkin şekilde kullanılabilecek nitelik taşıdığında şüphe bulunmayan ahşap koltuk değneğinin yapısı, kullanılış biçimi ve elverişlilik kriteri de göz önünde bulundurulduğunda TCK’nın 6. maddesinin 1. fıkrasının ( f ) bendi kapsamında silah olduğunun kabulü gerekmektedir….” Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/3-377 E., 2019/606 K., 17.10.2019

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 6 – Tanımlar (Türk Ceza Kanunu)" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.