TCK 5 – Özel Kanunlarla İlişki (Türk Ceza Kanunu)

Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen CK madde 5'e göre eğer ceza içeren bir özel kanunun hükmü TCK'nın genel hükümlerine aykırı ise, TCK'nın genel hükümleri uygulanacaktır. Mevzuatta birliğin sağlanması ve evrensel hukuk kurallarına uyum açısından oldukça önemli bir madde olan TCK 5 hakkındaki bilgi ve emsal karara yer verilmiştir.

TCK 5 – Özel Kanunlarla İlişki  (Türk Ceza Kanunu)

TCK madde 5, Türk Ceza Kanununda bulunan genel hükümlerin özel ceza kanunları ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanmasını düzenlemektedir. Genel bir kanun olan TCK’da suç, ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin genel kurallar belirlenmiştir. Bu belirlemede Anayasa ve uluslararası sözleşmeler göz önünde bulundurularak evrensel hukuk kaidelerine uygun genel hatlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Ancak TCK’dan önce (ya da sonra) çıkarılmış özel kanunlarda bu gelişmiş sisteme aykırı düzenlemelerin olabileceği düşünülerek, yasalar arasında uyuşmazlık oluşması halinde TCK’nın genel hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu kanunlar arasındaki uyuşmazlıkların önüne geçmek için de 5728 yasa yürürlüğe sokulmuş, kanunlar arasında birlik sağlanmaya çalışılmıştır. Özel kanunun, genel kanunun önüne geçeceği ilkesinin burada uygulanmaması dikkat çekicidir.

TCK 5

Özel kanunlarla ilişki
Madde 5- (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.

TCK 5 Emsal Yargıtay Kararı

“…TCK’nın 5. maddesinin 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle anılan Kanunun genel hükümlerine aykırı olan sınırlayıcı nitelikteki Avukatlık Yasanın 62. maddesinin de özel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçları açısından zımnen ilga edilmiş sayılmasının gerektiği anlaşılmakla…” Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2012/16008 E., 2014/3224 K., 20.3.2014

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 5 – Özel Kanunlarla İlişki (Türk Ceza Kanunu)" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.