TMK 6 – İspat Yükü

TMK 6, iddia olunan vakaları kimin ispat edeceğini belirlemektedir. Maddeye göre ispat yükü, hak iddiasında bulunan taraftadır. Bunun istisnası ise konu ile ilgili olarak kanunun özel bir düzenleme yaparak ispat külfetini diğer yana yüklemiş olması durumudur. İspat yükü altında olan yan, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispat etmek zorundadır.

TMK 6 – İspat Yükü

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 6, ispat yükünün kime düşeceği ilişkin olarak düzenlenmiştir. TMK 6‘ya göre ispat yükü, kanunda aksi bir hükmün bulunmadığı konularda, hak iddiasında bulunan tarafa düşecektir. Buna göre hak iddiasında bulunan taraf, hakkını dayandırdığı olguların varlığını, gerçekliğini ispat etmekten sorumludur. TMK madde 6 ‘ya göre, kanun aksini söylemiyorsa, iddia eden ispat edecektir.

TMK 6

I. İspat yükü

Madde 6 -Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.

TMK 6 Gerekçesi

Madde 1984 tarihli öntasarının 6 ncı maddesinden kısmen değiştirilerek alınmış, konu ve kenar başlıkları günümüz diline uyarlanarak aynen korunmuştur.

TMK 6 Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2019/3920 E., 2020/237 K., 20.1.2020 T.

Öte yandan, muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerekmektedir. Bu kapsamda, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 190. maddesiyle 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 6. maddesi uyarınca herkes iddiasını ispatla mükelleftir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/25927 E., 2019/12340 K., 10.12.2019 T.

Dava; emanet edilen paranın davalının iddia ettiği kadar olmamasına rağmen olay çıkmaması için verilen paranın tahsili istemine ilişkindir.Temyize konu uyuşmazlıkta; ispat yükünün davanın hangi tarafında olduğu noktasında toplanmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 6.maddesi hükmü uyarınca; kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. İleri sürdüğü bir olaydan kendi yararına haklar çıkarmak isteyen kimsenin, iddia ettiği olayı kanıtlaması gerekir ( HMK m.190 ).

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/221 E., 2019/8290 K., 23.10.2019 T.

HMK’nın ispat yükünü düzenleyen 190. maddesine göre ispat yükü; kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesi gereğince de, kural olarak, herkes iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TMK 6 – İspat Yükü" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.