TCK 9 – Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi

TCK 9, Türkiye'de işlenen suç ile ilgili olarak yabancı ülkede hüküm verilmesi halinde Türk yargısının nasıl hareket edeceğini düzenlemektedir. Maddeye göre Türk yargısı yabancı ülke hükmü ile bağlı olmayıp, yeniden yargılama yapacaktır. Failin yabancı ya da Türk vatandaşı olmasının bir önemi de bulunmamaktadır.

TCK 9 – Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi

Türk Ceza Kanunu madde 8’de yer alan mülkilik ilkesi ile bağlantılı olan TCK 9, Türkiye’de işlenen bir suçun faili yabancı ülkede bu fiili nedeniyle yargılanırsa ne olacağını düzenlemektedir. TCK madde 9’a göre:

  • Suç Türkiye’de işlenmiş olmalıdır,
  • Suçu işleyenin Türk vatandaşı olup olmaması önemli değildir,
  • Failin yabancı ülkede hüküm giymesi önemli değildir,
  • Fail Türkiye’de yargılanır.

Fail hakkında yabancı ülkede yargılama hiç yapılmamış ya da yargılama tamamlanmamış veya bizdekine benzer uygulama ile soruşturma yapılmış ancak kovuşturma aşamasına geçilmesine gerek görülmemişse TCK 8 hükmü uygulanırken, yabancı ülke tarafından fail hakkında bir hüküm verilmişse TCK 9 gündeme gelecektir.

Yabancı ülkedeki yargılamada fail ceza almış, cezanın bir kısmını ya da tamamını çektikten sonra Türkiye’de yapılan yargılamada ceza alırsa ne olacaktır? Cezanın tamamını çekmesi gerekir mi? Bu durumda TCK 16’daki hüküm uygulanarak yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilecektir.

Yabancı ülkede cezaya hükmedilmiş olması, Türkiye’deki yargılamayı nasıl etkileyecektir? Mevzuatların farklılık arz etmesi nedeniyle yapılan yargılamaların aynı hükmü ortaya çıkarmasını beklemek her zaman olası değildir. Türkiye’de yapılan yargılamada Türk ceza kanunlarının uygulanacak olması nedeniyle yabancı ülke mahkemesinin verdiği kararın bir bağlayıcılığı ya da etkisi olmayacaktır. Ancak yabancı mahkemenin dosyasında yer alan delillerin incelenmesi mümkündür.

TCK 9

Yabancı ülkede hüküm verilmesi
Madde 9- (1) Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır.

TCK 9 Emsal Yargıtay Kararları

“Yunanistan Ege Üç Hakimli İstinaf Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27.2.2008 tarihli ilamına göre sanığın 25.5.2007 tarihinde Yunan topraklarına girme hakkı bulunmayan onbeş kaçak göçmeni İzmir kıyılarından alıp Yunanistan’a taşırken yakalandığı sabit kabul edilerek göçmen kaçakçılığı suçundan mahkum edildiği, söz konusu fiilin TCK’nın 8 ve 9. maddelerine göre Türkiye’de işlenmiş sayılacağı ve Türkiye’nin yargılama yetkisine gireceği …. 5237 sayılı TCK’nın 16. maddesi uyarınca yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürenin aynı suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilebileceği gözetilmeden, adli para cezasının da mahsubuna karar verilmesi…” Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2013/13105 E., 2014/560 K., 16.1.2014

“5237 Sayılı T.C.K.nın 8. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunlarının uygulanacağı, fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağı, aynı Kanunun 9. maddesine göre Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimsenin Türkiye’de yeniden yargılanacağı … sanığın Yunanistan’da yargılanmasının anılan suç sebebiyle Türkiye’de yeniden yargılanmasına engel teşkil etmediği, Yunanistan’da yargılandığı dava dosyasının onaylı örneği getirtilip dosyada mevcut tüm delillerle birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumun takdir ve tayini gerektiği, mahkumiyeti halinde 5237 Sayılı T.C.K.nın 16. maddesi uyarınca yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürenin, aynı suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edileceği gözetilmeden…” Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/134 E., 2015/48 K., 30.3.2015

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 9 – Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.