TMK 11 – Erginlik

Türk Medeni Kanunu 11'nci maddesinde fiil ehliyeti koşulu olan erginliğe yer vermiştir. Yasa metnine göre kişinin ergin sayılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş(tamamlamış) olması gereklidir. TMK 11 ikinci fıkrada ise bir istisnta hali getirilerek evliliğin kişiyi ergin kıldığı belirtilmiştir.

TMK 11 – Erginlik

Erginlik kenar başlıklı TMK 11 ile Türk Medeni Kanunu, erginliğin koşulunu ve istisna halini ortaya koymuştur. Buna göre 18 yaşını doldurmakla kişi erginliğe kavuşacaktır. Eğer 18 yaşını doldurmamış bir kişinin evliliği söz konusu ise bu evlilik de kişiyi ergin kılacaktır ve fiil ehliyetini bizzat kullanma imkanı doğuracaktır(diğer şartlar tamsa). Sıklıkla karıştırılan bir konu ise “yaşın doldurması” hususudur. Türk Medeni Kanunu ergin sayılmak için 18 yaşın doldurulmuş olmasını aramaktadır. Buradaki “doldurma” ifadesi, yaşın tamamlanmış olması anlamına gelmektedir. Yasada “yaşa girme” ifadesi ise bulunmamaktadır. Dolayısıyla yaş hesabı yapılırken, 18 yaşın tamamlanmış olması aranmalıdır. Bunun yolu ise, bulunulan tarihten, kişinin doğum tarihinin çıkartılmasıdır. Eğer sonuçta 18 yıl ve daha fazla yıl söz konusu ise kişi 18 yaşını doldurmuştur. Eğer sonuç 17 yıl 11 ay 30 gün ise, hala 18 yaş doldurulmamıştır. Evlilik yaşının hesabı sayfasında yaş hesabı yapılabilmektedir.

Erginlikteki 18 yaşını doldurulmasındaki istisna ise kişinin evlenmesidir. Evlilik kişiyi, yaşına bakılmaksızın ergin kılmaktadır. Türk Medeni Kanunu gerekli koşulların varlığı halinde 16 yaşını doldurmuş kişinin evlenmesine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla 16 yaşını doldurmuş kişi, evlenmesi halinde ergin hale gelebilecektir.

TMK 11

b. Erginlik

Madde 11 – Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.

Evlenme kişiyi ergin kılar.

TMK 11 Gerekçesi

Madde 11- Yürürlükteki Kanunun 11 inci maddesini karşılamaktadır.

Bu maddenin kenar başlığı “Rüşt” yerine günümüz diline uygun olarak “Erginlik” şeklinde değiştirilmiştir. Maddede kullanılan “ikmal” sözcüğü yerine bunu daha iyi ifade eden “doldurma” sözcüğü kullanılmıştır.

TMK 11 Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2013/17156 E., 2014/6102 K., 3.4.2014 T.

“Somut olayda, müşterek çocuk Ü.’in 06.02.2011 tarihinde evlendiği iddia edilmektedir. TMK’nun 11/2. maddesine göre ‘Evlenme kişiyi ergin kılar’ ve aynı Kanunun 328. maddesine göre de, babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun ergin olmasıyla sona erer. Ancak küçük ergin olduktan sonra da eğitimine devam ediyorsa bu takdirde, kendisinden yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Küçük ergin olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer. Somut olayda, müşterek çocuk Ü.’in 06.02.2011 tarihinde evlendiği iddia edilmektedir. TMK’nun 11/2. maddesine göre ‘Evlenme kişiyi ergin kılar’ ve aynı Kanunun 328. maddesine göre de, babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun ergin olmasıyla sona erer. Ancak küçük ergin olduktan sonra da eğitimine devam ediyorsa bu takdirde, kendisinden yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Küçük ergin olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer.”

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2012/8237 E., 2012/10959 K. 21.6.2012 T.

“Davacı H.Ö. 08/01/1984 doğumlu olup eldeki dava 19/04/2006 tarihinde davacının velisi tarafından 22/06/2001 tarihinde velayeten verilen vekaletnameye dayanılarak açılmıştır. Dava açıldığı tarihte davacı reşittir. Bu nedenle davacının velisi tarafından velayeten verilen vekaletname ile dava açılamaz. Mahkemece davacıya vekaletname eksikliğini gidermesi için süre verilip, eksiklik giderildiği takdirde davaya devam edilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2003/10282 E., 2003/11461 K., 17.9.2003 T.

Tarafların müşterek çocuğu A*’in ergin olduğu gözetilmeden, kendisi tarafından açılmış bir yardım nafakası davası da bulunmadığı halde, bu çocuk için davalı babanın iştirak nafakası ile yükümlü tutulması usul ve yasaya aykırıdır.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2003/2902 E., 2003/3816 K., 19.3.2003 T.

(Dava(Evliliğin İptali Davası) içerisinde onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olan davalı hakkında açılan evliliğin iptali davası reddedilmelidir.)

İnceleme tarihi itibariyle 12.12.1984 doğumlu S. onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olduğundan davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Yorumlar

  • Fatma **** diyor ki:

    17 yaşındayım evliyim 4 ay var 18 ime boşanmak istiyorum ve bosandigim zaman 18 olmadığım için ama evlilik ergin kıldığı için ev tutabilir miyim ve ailemin bana karışma hükümlülugu varmı

  • Büşra diyor ki:

    18 zime 5 ay 9 gün var fakat aile zoruyla evlendirildim şuanda boşanmayla uğraşıyorum evlilikle ergin sayılınca 18 ile eşit mi tutuşuyorum ve ya polisin her hangini biyerden alıp götürme durumu var mı bilgis olan var mı

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TMK 11 – Erginlik" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.