Arşiv

Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Her evlilik maalesef evliliğin başlangıcındaki hayale uygun ilerlemiyor ve eşler bir arada yaşayamaz hale gelebiliyorlar. Her ne kadar evlenirken evlenme ehliyetine sahip eşlerin evlenme iradelerini kanundaki usule uygun olarak ortaya koymaları yeterliyken, evliliğin sona ermesi daha ağır şartlara bağlanmıştır. Boşanmayı düzenleyen Türk Medeni Kanunu, özel ve genel boşanma nedenlerini belirlemiş, boşanmayı bu maddelerle sınırlamıştır. Küçükçekmece…

Nüfustaki Doğum Yerinin Düzeltilmesi (Değiştirilmesi) Davası

Doğum yerinin değiştirilmesi davası, nüfus kayıtlarında doğum yeri yanlış ya da eksik yazılmışkişilerin, gerçek ve doğru doğum yeri ile değiştirilmesi yani hatanın düzeltilmesi talepli davadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmeti Kanunu madde 11, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin nüfus kütüğüne kaydının zorunlu olduğunu belirlemektedir. Aynı yasanın 7’nci maddesinde ise aile kütüğünde bulunacak bilgilere yer verilmiştir. Bu…

Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davası

Doğumların büyük bölümünün artık hastanelerde gerçekleşiyor olması nedeniyle çok karşılaşılmasa da, özellikle eski tarihlerde gerçekleşen doğumlara ilişkin ya da hatalı olarak tescil edilmiş kayıtların düzeltilmesi istemi gündeme gelebilmektedir. Doğum tarihinin düzeltilmesi davası, nüfus kayıtlarında hatalı olarak kayıt ve tescil edilmiş doğum tarihi değerinin düzeltilmesi talepli davadır. Davanın açılabilmesi için hukuki yararın bulunması gerekli olduğu gibi…

Uzaktan Çalışma Nedir? Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile Getirilen Düzenlemeler

Özellikle teknolojinin ilerlemesi sayesinde birçok iş kolundaki işyeri kavramında değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerin en başında işçinin çalışmasının belli bir mekana bağlı olmaması gelmektedir. İnternet ile elde edilen uzaktan iletişim ve etkileşim, işçilere işlerini bilgisayar ve İnternet olan her yerde yapma imkanı tanımaktadır. Artık işçi işe işyerine giderek değil, bilgisayarın açma tuşuna basarak başlayabilmektedir. Bu…

Terditli Boşanma Davasında Karar Aşaması

“Terditli dava” başlıklı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 111, davacının tek dava içerisinde aynı davalıdan birden fazla talepte bulunmasına imkan tanımaktadır. Terditli dava MADDE 111- (1) Davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır….

Genel Sebeple Boşanma Davasında Hakaretin İçeriği ile Zamanının İspatı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması dayanağı ile açılan boşanma davalarında en sık ileri sürülen boşanma nedeni, davalının davacıya hakaret etmesidir. Hakaret gibi sözden ibaret eylemleri ileri süren taraf, diğer iddialarda olduğu gibi bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Göstereceği delillerle kendisine hakaret edildiğini açık bir şekilde ispat etmeyen tarafı iddiası kabul edilmeyecek, başka bir iddia yoksa, bu…

Boşanma Davasının İstinaf İncelemesinde İnceleme Sınırının Aşılması

Çekişmeli boşanma davalarında çoğunlukla taraflardan birisi(ya da her ikisi de) karardan ya da kararın bir kısmından memnun olmadıkları için ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmektedirler. İlk derece mahkemesinin kararına yapılan bu itirazı değerlendirecek olan Bölge Adliye Mahkemesi karar verirken herhangi bir sınıra tabi midir? Sorunun cevabı Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2020/1012 E., 2020/2332 K. ve…

TMK 29 – İspat Yükü (Sağ Olmanın ve Ölümün İspatı)

Özellikle miras hukuku alanındaki konularda önem arz eden TMK 29, bir hakkın kullanılabilmesi amacıyla bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu veya belirli bir zamanda ya da başka bir kimsenin ölümünde sağ bulunduğunu(miras hukukunda mirasçı olabilmek için mirasbırakanın vefat anında sağ olma koşulu nedeniyle) iddia eden kişi, iddiasını ispat etmek zorundadır. Aşağıdaki kararda da yer aldığı…

TMK 28 – Doğum ve Ölüm (Kişiliğin Başlangıcı ve Sonu)

Kişilik, hukuk koruma altında olan ve kişi olunmasına bağlı olarak sahip olunan değerlerin bütünüdür. TMK 28’e göre kişiliğin başlangıcı için çocuğun tüm varlığı ile anne rahminden ayrılması ve bu ayrılıktan sonra kısa bir süre dahi olsa tek başına yaşaması gereklidir. Kişiliğin sona ermesi ise ölümle olacaktır. Kişiliğin oluşmasında ana rahminden ayrılma anına bakılırken çocuk hak…

TMK 27 – Adın Değiştirilmesi

TMK 27 önemli bir düzenlemeyi barındırmaktadır. Maddeye göre adın değiştirilmesi için haklı bir sebebin ileri sürülmesi gereklidir. Ad veya soyadın değiştirilmesi davası için bir süre görevli mahkemenin tespitinde uyuşmazlık yaşanmış ancak sonuç olarak yetkilinin asliye hukuk mahkemesi olduğu belirlenmiştir. TMk madde 27 ayrıca adın değiştirilmesi ile kişisel durumun değişmeyeceğini de belirlemektedir. TMK 27 2. Adın…